Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2017 - 15:44  //  aktualizácia: 22.11.2017 - 15:53  //  zobrazené: 744

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,
 ktoré sa uskutoční dňa
27.  novembra 2017

so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke č.212 v MsKS
na 2.poschodí ( vchod B )

 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
3. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017
4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017
5. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Iľaščíka, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa

7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zuzanu Iľaščíkovú, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta
10. HKM Slovan Duslo Šaľa – úprava predmetu nájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali
11. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“ od Ing. Petra Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech predávajúceho
12. Mgr. Eva Pribišová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
13. Ing. Daniel Ružič a manželka Diana Ružičová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
14. Ing. Viliam Vígh a manželka Mária Víghová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
15. Katarína Perencseiová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
16. Mária Malchová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17. Ružena Petrová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
18. Štefan Mesároš a manželka Helena Mesárošová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
19. Zsolt Zsidó, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
20. PhDr. Iveta Janikovičová a manžel Ing. Ján Janikovič, M. M. Hodžu 902/12, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
21. Ing. Ivan Chromek, Cintorínska 1859/17, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
22. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
23. Norbert Kružlík – Zlatníctvo NK, Hlavná 15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
24. ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAĽA– ZMENY A DOPLNKY Č. 6 - NÁVRH

 

Ing. Tibor Baran

predseda komisie

 

Zapísala: Anita Petkovová