Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.01.2017 - 15:14  //  aktualizácia: 18.01.2017 - 15:14  //  zobrazené: 1586

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

zvolávam zasadnutie ekonomickej komisie,
 ktoré sa uskutoční dňa
23. januára 2017
so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ

Program:

1. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“
2. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2017    
3. Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
4. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41  Lužianky – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5. Bc. Attila Kurucz, Diakovce č. 731 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
6. Alexander Körösi – ALEX, Fr. Kráľa 6792, 927 05  Šaľa – žiadosť  o  prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
7. ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu
8. TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., 925 83  Žihárec 287 – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu
9. RNDr. Jana Gabaríková a RNDr. Milan Gabarík, Družstevná 1975/42, 927 01  Šaľa -   úprava nájomného vzťahu
10. Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a plôch v areáli Mestskej športovej haly na ulici Hornej v Šali
11. HKM Slovan Duslo Šaľa – návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory
v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali
12. Telovýchovná jednota SLOVAN DUSLO ŠAĽA – návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali
13. Alexander Boltenkov, Nešporova 1007/3, 927 01  Šaľa – návrh na uzatvorenie zmluvy
o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného zreteľa
14. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41  Lužianky – prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15. Ing. Wail Zibak, Hlavná 1028, 925 81  Diakovce – prevod pozemku za Hotelom Centrál
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

16. EL.P.M, s.r.o., Murgašova 27, 927 01  Šaľa – prevod pozemku na ul. Vlčanská v Šali
17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri železnici“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Helenu Takáčovú a spol., Ul. Jazerná 574/2, Šaľa
19. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Mariána Vagoviča a MUDr. Martinu Vagovičovú, Ul. Jazerná 575/4, Šaľa
20. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dušana Babku a Evu Babkovú, Ul. Jazerná 576/6, Šaľa
21. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa
22. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach
a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici  Jazernej, súpisné číslo 584, vchod
č. 22, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C parcelné číslo 985/3
v k.ú. Šaľa“
23. MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01  Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa na ulici Kukučínova 6 
24. MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01  Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa na ulici P. Pázmaňa 24

 


Ing. Tibor Baran v. r.
predseda komisie