Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.03.2016 - 14:06  //  aktualizácia: 23.06.2016 - 14:08  //  zobrazené: 656

03/2016 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 03/2016  |  dátum konania: 29.03.2016

Zápisnica z komisie
životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti konaného dňa 29. 03. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste
3. Informácia o pripravovanom partnerskom participačnom tíme – Koncepcia prevencie kriminality
4. Príprava štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“
5. Rôzne
6. Záver.

Informácia o bezpečnostnej situácii
J. Komjáthy  informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za mesiac marec. Oboznámil prítomných s niektorými prípadmi, ktoré  za toto obdobie riešila mestská polícia - problematiku rušenia nočného kľudu, zákazové státia na trávnikoch, parkovania, podmienky držania psov (bez vôdzky), rušenia verejného poriadku bezdomovcami pod vplyvom alkoholu, výtržníctvo, krádeže bicyklov. 

UZNESENIE č.III/1 :
Komisia žiada, aby MsP zvýšila nočné hliadky na miestach, kde by sa mohla zdržiavať drogovo závislá mládež. ( pri Daňovom úrade) a v súčinnnosti so štátnou políciou komisia žiada preveriť legálnosť predaja výrobkov na ul. Štúrova (predajňa Euphoria).

Informácia o partnerskom participačnom a pracovnom tíme
Informáciu o uskutočnenom stretnutí predniesol PhDr. Šperka. PhDr. Šperka informoval prítomných o priebehu plnenia úloh za predchádzajúce obdobie t. j. od roku 2013 do marca 2016. Ďalej informoval o prezentácii Mgr. Šperkovej a jej prístupoch a skúsenostiach s riešením alkoholovej politiky v Európe, Amerike, Afrike a v Austrálii a na Novom Zélande. Predstavili dva hlavné projekty „Fake Free“ zo Srí Lanky pre školy a pre samosprávny program „Mládež v Európe“.
RSDr. P. Gomboš informoval o najbližších úlohách a aktivitách na rok 2016, a to v máji „Zaplávajme spoločne čo najďalej“, aktivita pre školy – Protidrogový pes, stretnutie s úspešnými osobnosťami v meste Šaľa a Deň Polície.  škôl.

UZNESENIE č. III/2 :
Komisia berie na vedomie informáciu o partnerskom participačnom tíme.

Príprava štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej
Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval prítomných o organizačnom zabezpečení štafety, ktorá sa bude konať dňa 26.05.2016. Štafeta začína o 7,30 hod. Do 14,00 hod budú plávať deti zo škôl. Pre deti bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava a po 14,00 hod je akcia určená pre širokú verejnosť. Predseda komisie vyzval prítomných členov komisie na účasť a pomoc pri samotnej organizácii štafety. Je potrebné zabezpečiť propagáciu uvedenej akcie (plagáty) a  zabezpečiť kyvadlovú dopravu aj v poludňajších hodinách pre širokú verejnosť v dvoch časových intervaloch.

UZNESENIE č. III/3 :
Komisia berie na vedomie informáciu o príprave štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“
.
Rôzne
Ing. Andráši informoval prítomných o akciách plánovaných pri príležitosti „Dňa Zeme“ a to čistenie brehov Váhu. Akcia je plánová na 23.04.2016.

 

 

 
                                                                                                           RSDr. Peter Gomboš
                                                                                                                Predseda komisie

 

 

Zapísala: Ing. Braníková