Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 25.04.2007 - 13:21  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 13:30  //  zobrazené: 1538

Projekt energeticky efektívnej komunity

Budovy a stavby sú jednými z najväčších spotrebiteľov energie v strednej Európe, najmä pre potreby kúrenia, výroby teplej vody a chladenie. Projekt má za cieľ ukázať, že potenciál pre úspory energie v sektore budov je enormný. Zároveň preukáže, že implementácia opatrení na zvýšenie efektívnosti zlepšia aj kvalitu života a budú pozitívnym impulzom pre regionálnu ekonomiku a zamestnanosť. Preto hlavní aktéri ako vlastníci budov, správcovia, finančné inštitúcie, súkromné spoločnosti a regionálni politici sú prizvaní ako poradná skupina do projektu. V každej krajine bola vybratá pilotná obec, či mesto. Prvým krokom bolo zanalyzovanie existujúceho právneho, ekonomického a znalostného rámca. Nižšie popísané aktivity smerujú k rozvoju potenciálov úspor. S výslednými opatreniami, nástrojmi či aktivitami budú rozšírené nové efektívnejšie technológie. Ako prvý krok smerom k energetickej efektívnosti obce bude zrealizovaný jeden pilotný projekt. Cieľom projektu EffCoBuild je prekonať existujúce bariéry vo využívaní potenciálu energetických úspor, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale tiež znižovanie spotreby energie zlepšením energetickej efektívnosti budov na komunálnej úrovni.
Tento projekt je realizovaný vo verejných budovách na príkladoch pilotných komunít Talgau (A), Eggesin (D), Šaľa (SK) a Jesenice (SL). Mal by demonštrovať, že ochrana životného prostredia môže pozitívne pôsobiť na ekonomické výhody pre región. Pozornosť je venovaná špecifickým štruktúram starých aj nových členských krajín EÚ, ktoré si vyžadujú odlišný prístup a to umožňuje aktívnu výmenu poznatkov o inovatívnych riešeniach.
Vybrané komunity reprezentujú množstvo rozdielnych sídelných štruktúr a kategórií stavieb. Spolu so zástupcami komunít a odborníkmi z regionálnych energetických agentúr sa pripraví koncept opatrení smerujúcich k energetickej efektívnosti, ktoré sa použijú ako pilotné projekty. Očakávanými výsledkami projektu sú: koncept opatrení, brožúra 10-tich najlepších praktických príkladov smerujúcich k úspore energie, implementácia pilotných projektov, zvýšené povedomie o energetickej efektívnosti na regionálnej úrovni

Partnermi zapojenými do projektu sú:

• Austrian Society for Environment and Technology (ÖGUT) - ako projektový koordinátor
• Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen (SIR) obec Thalgau (Rakúsko)
• Regionálna energetická agentúra (REA); Mesto Šaľa
• Berliner Energy Agency; obec Eggesin (Nemecko)
• Building and Civil Engineering Institute (BCEI ZRMK); mesto Jesenice (Slovinsko)

Aktivity projektu

Na jeseň roku 2006 (26 – 27. 9. 2006) sa uskutočnilo stretnutie projektových partnerov v Berlíne, ktoré prebiehalo za účasti organizácií z Nemecka, Rakúska, Slovinska a Slovenska.
Na tomto stretnutí boli projektovým koordinátorom zhrnuté predchádzajúce aktivity a dosiahnuté výsledky. Na programe boli aj prezentácie hromadnej spotreby energie v partnerských komunitách, ktoré predniesli vedúci partnerských krajín. Prezentácia Mesta Šaľa a Regionálnej energetickej agentúry Šaľa (REA) bola spracovaná na základe prieskumu energetickej situácie v meste Šaľa, formou osobných rozhovorov a dotazníkových formulárov, ktorých bolo rozposlaných cca 2000 ks a vrátených cca 760 ks. Z výsledkov prieskumu dávame do pozornosti zistené zastúpenie už realizovaných opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti v bytoch a rodinných domoch.
V meste Šaľa až 55,1 % bytov má merač TÚV, 51,5 % merač tepla, 44,8 % TRV (termoventily), 15 % pomerový rozdeľovač a najmenej len 10,4 % bytov bolo zateplených.

Pri porovnaní druhu vonkajších stien bytov zapojených do prieskumu bolo zistené, že najpoužívanejšími materiálmi u nás boli tvárnice (31,3%), pórobetón (28%) a betón (25,8%), tehla len 6,9 % (upozorňujeme, že údaje sú z vrátených dotazníkov a nereprezentujú ucelenú skutočnosť – mesto má 10 073 bytov a rodinných domov ).

V tejto súvislosti ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu.
Detailné výsledky po podrobnejšom zmapovaní budú prezentované spoločne s návrhmi opatrení pre energetické úspory a s ostatnými relevantnými informáciami vyplývajúcimi z projektu formou ucelenej brožúry venovanej tejto problematike.

Program stretnutia pokračoval prezentáciou "Návrhu koncepcie energetickej efektívnosti" pre pracovný balík č. 4, ktorého koordinátorom je REA Šaľa a dohodnutím konkrétnych termínov pre tzv. národné workshopy každej z partnerských krajín.

V Šali sa realizoval Národný workshop 24. novembra 2006 na Mestskom úrade v Šali s nosnou témou: „Stanovenie opatrení energetickej efektívnosti v meste Šaľa.“
V rámci neho bola správcom verejných budov, zástupcom spoločností z oblasti energetiky a bankovníctva prezentovaná problematika energetickej efektívnosti v kontexte zákona č. 555/2005 Z.z., výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného v meste Šaľa, na základe ktorých nositelia úloh vo voľnej diskusii prezentovali svoje predstavy a návrhy možných opatrní na zlepšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách.

Medzinárodný workshop, ktorý koordinuje REA Šaľa, teda EffCoBuild Project Meeting, za účasti zahraničných partnerov sa bude konať 22.-23. februára 2007 v priestoroch MET Šaľa s.r.o.. Jeho predmetom bude prediskutovanie návrhov koncepcií opatrení jednotlivých pilotných komunít. Dohodnú sa nasledujúce kroky na finalizáciu spoločnej koncepcie na zvýšenie energetickej efektívnosti v sektore verejných budov. Okrem toho sa načrtnú východiská pre výber „10 naj...“ projektov a implementáciu pilotných zámerov.

O ďalších výsledkoch aktivít v rámci projektu EffCoBuild Vás budeme postupne informovať. V prípade otázok kontaktujte:

Eva Miklošová, REA, 031/7706259
Ing. Eliška Vargová, Mesto Šaľa-MsÚ, 031/7705985

Právna odvolávka:
Tento článok bol pripravený projektovými partnermi Mestom Šaľa a Regionálnou energetickou agentúrou Šaľa. Výhradná zodpovednosť za obsah tejto publikácie je na autoroch. Publikácia nevyhnutne neodráža názor Európskeho Spoločenstva. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie v nej obsiahnutých informácií.

Prílohy