Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 30.09.2011 - 09:45  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 09:56  //  zobrazené: 2788

Energetická koncepcia mesta Šaľa

VÍZIA ENERGETICKÉHO VÝVOJA MESTA ŠAĽA

Energetická koncepcia mesta Šaľa je komplexný dokument obsahujúci súbor politík, stratégií a akčných plánov na podporu efektívneho a udržateľného rozvoja mesta. Naša vízia je realistická, nádejná a atraktívna budúcnosť mesta; z toho vyplývajú i naše ciele a stratégie. Predstavu o tom, aká bude situácia v oblasti výroby a spotreby energie v meste v budúcnosti ( výhľadovo ), je možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

 • obyvatelia mesta budú v budúcnosti využívať energiu omnoho hospodárnejšie aj vďaka moderným a efektívnym technológiám využívania elektriky, palív a centralizovaného zásobovania teplom ako v domácnostiach, tak i na pracoviskách. Je predpoklad že počet domov, bytov, firiem i obyvateľov bude vyšší ako teraz, avšak spotreba energie na jedného obyvateľa bude nižšia.
 • používanie úspornejších technológií a rozsiahlejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie (geotermálnej, biomasy, slnečnej a pod.) k znižovaniu využívania fosílnych palív (plynu, uhlia, elektriny) a ich nepriaznivého dopadu na životné prostredie (znížia sa emisie a zlepší sa čistota ovzdušia v meste).
 • zásobovanie elektrinou sa bude zabezpečovať existujúcimi rozvodmi, ktoré však budú modernizované (energetické špičky sa budú riadiť diaľkovo z centrálneho dispečingu –čiastočne to funguje už teraz, každý odberateľ bude mať možnosť vybrať si svojho dodávateľa)
 • omnoho významnejšiu úlohu v spotrebe celkovej energie v meste budú mať obnoviteľné zdroje energie (geotermálna, biomasa, slnečná, veterná, vodná), ako aj moderné neobnoviteľné zdroje (malé kogeneračné jednotky, tepelné čerpadlá a iné moderné technológie vhodné pre výrobu v miestnych zdrojoch.
 • objem dodávok zemného plynu sa bude znižovať (hlavne u stredných odberateľov). Čiastočne bude nahrádzaný geotermálnou energiou (využívanou na vykurovanie a ohrev teplej vody pre CZT v meste), biomasou (taktiež s využitím pre vykurovanie a ohrev teplej vody).
 • u malých odberateľov v častiach, kde to bude technicky realizovateľné sa budú vytvárať podmienky na pripojenie súkromných domov na CZT v meste.
 • realizácia energetickej koncepcie mesta bude mať pozitívne sociálne dopady – zvýši sa spoľahlivosť zásobovania energiou, vzniknú nové pracovné príležitosti v oblasti energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov energie a čo je veľmi dôležité podstatne sa zníži znečisťovanie životného prostredia.


RÁMCOVÉ CIELE ENERGETICKEJ STRATÉGIE PRE MESTO ŠAĽA

Stratégia má za ciel:

 • stanoviť jednotný prístup k uspokojovaniu dopytu po energii a prispieť k úspešnému rozvoju mesta v budúcnosti
 • vytvoriť trvalý rámec pre spracovanie územnej energetickej koncepcie mesta a jej realizáciu, zohľadňujúc rôznorodé záujmy a možnosti hlavných zainteresovaných subjektov (mesto, výrobcovia energie, firmy, podnikatelia a obyvatelia mesta)
 • výrazne podporovať rozvoj čistých a bezpečných druhov energie a energetických zdrojov šetriacich životné prostredie
 • s predstihom pripravovať mesto na prechod od hospodárstva založenom na fosílnych palivách (uhlie, plyn, nafta, vykurovacie oleje, elektrina) k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a nových technológií (šetriacich energiu a životné prostredie)


HLAVNÉ ZÁSADY

Boli formulované tieto hlavné zásady:

 • zásobovanie energiou bude zabezpečované z rôznych druhov zdrojov (elektrina, plyn, geoterm, biomasa, slnečná energia a pod), bude nákladovo efektívne, šetriace životné prostredie, trvalé, bezpečné a spoľahlivé
 • budú podporované opatrenia zamerané na hospodárne využívanie energie a riadenie jej spotreby, ale výstavba nových zdrojov energií bude obmedzená (bude povoľovaná len v zónach, kde je zásobovanie z CZT neefektívne)
 • plánovanie energetického rozvoja bude otvorené a komplexné
 • energetické projekty a energetická politika budú hájiť záujmy sociálne slabých a handicapovaných občanov mesta
 • pri územnom plánovaní a vydávaní stavebných povolení sa bude prihliadať k požiadavkám na efektívne využívanie energie (napr. požadovanie energetických auditov budov, dokladovanie obtiažneho alebo neefektívneho pripojenia sa k jestvujúcim rozvodom energie a pod.) a jej spoľahlivú dodávku (pri výpadku, ako je zabezpečený náhradný zdroj a pod.)
 • energetická politika a opatrenia v oblasti výroby a využitia energie v meste budú podporovať aktivity zamerané na ekonomický rozvoj a na vytváranie nových pracovných príležitostí
 • osvetové a vzdelávacie programy budú nápomocné k tomu, aby verejnosť podporovala vhodné riešenia týkajúce sa výroby a využívania energie (napr. centrálna výroba tepla a ohrev teplej vody, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a pod.)
 • vzhľadom k tomu, že využívanie energie má vždy vplyv na životné prostredie, musí energetická politika alebo akékoľvek jednotné opatrenia zvažovať nielen ekonomiku (náklady a výnosy), ale aj ekologické dopady
 • využívanie energie je základnou spoločenskou potrebou, preto pri tvorbe energetickej politiky a príprave opatrení v oblasti energetiky je potrebné brať do úvahy záujmy všetkých občanov a snažiť sa ich zainteresovať


KONKRÉTNE CIELE

Táto kapitola podáva stručný prehľad konkrétnych cieľov v meste, vyplývajúcich z horeuvedenej vízie a rámcových cieľov energetickej stratégie. Podrobný popis jednotlivých konkrétnych cieľov a realizačných opatrení k ich dosiahnutiu je uvedený v samotnej energetickej koncepcii.

 • spotreba energie – zlepšenie úrovne efektívneho hospodárenia s energiou tak, aby spotreba energie v roku 2015 neprekročila úroveň spotreby v roku 2000
 • dodávka energie – zvýšenie podielu OZE na celkovej spotrebe energie v meste (hlavne v tepelnom hospodárstve o 20 % do roku 2007 a o ďalších 30 % do roku 2010
 • dopady na životné prostredie – zníženie emisií hlavných znečisťujúcich látok a skleníkových plynov a to emisií CO2 o 3 % do roku 2010 a o 2 % do roku 2015 emisií SO2 o 2 % do roku 2010 a o 3 % do roku 2015 emisií NOx o 3 % do roku 2010 a o 2 % do roku 2015 v porovnaní so stavom v roku 2000
 • spoľahlivosť v zásobovaní energiou
 • sociálne dopady – vytvoriť nové pracovné príležitosti, zníženie nákladov na energiu a zlepšenie životného prostredia.

Prílohy