Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.01.2024 - 09:16  //  aktualizácia: 08.01.2024 - 09:17  //  zobrazené: 688

Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a.s. Šaľa - informovanie verejnosti

Informovanie verejnosti

         Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov “)

informuje verejnosť

o doručení rozhodnutia zo zisťovacieho konania  

„Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a.s. Šaľa ”

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/elektrolyticka-vyroba-vodika-z-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-duslo-s

           Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP  SR.

V prípade verejnosti sa podľa  § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia  podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov.  

Mgr. Jozef Belický