Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.12.2018 - 15:38  //  aktualizácia: 14.12.2018 - 15:39  //  zobrazené: 342

EISEN, s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení oznámenia o upustení od vypracovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„EISEN, s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov”.

 

navrhovateľa EISEN, s.r.o., areál eisen 1493, 927 03 Šaľa.

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona, podľa § 32 ods. 1 zákona určilo rozhodnutím č. 5248/2018-1.7/mo zo dňa 15. 11. 2018, že správu o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracúvať. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 12. 2018.

 

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/eisen-s-r-o-prevadzka-recyklacie-stavebnych-odpadov-

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 30 dní od zverejnenia tohoto oznámenia, t.j.                          do 14. 01. 2019.

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor