Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.10.2019 - 10:45  //  aktualizácia: 10.10.2019 - 10:45  //  zobrazené: 283

DS_Šaľa, rozšírenie VNK, VNK, na Ul. L. Novomeského, Ul. SNP a Ul. Nádražnej v Šali,

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

ROZHODNUTIE

O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na podklade žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, ktorú dňa 06.08.2019 podala

 

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

ktorú v konaní zastupuje Ing. Eva Zlatošová, Javorová 14, 927 01  Šaľa

 

(ďalej len "stavebník"), podľa § 67 ods. 2 a 69 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na        § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p r e d l ž u j e

platnosť stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto Šaľa dňa  pod č. 04503/2015/SU/03479 dňa 29.10.2015, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 04.12.2015, ktoré bolo následne predĺžené pod č. 31287/2016/SU/3194 dňa 15.11.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 21.12.2017

na stavbu

DS_Šaľa, rozšírenie VNK, VNK,

na Ul. L. Novomeského, Ul. SNP a Ul. Nádražnej v Šali,

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 1611/1, 1586/1, 1586/2, 1678/3, 1577/1, 1330/1, 2879/7, 2879/8, 1339/2, 1341, 1342/7, 1342/8 v kat. území Šaľa a na pozemkoch register "E" parc. č. 1762, 1819/1, 1762/2 a 1767/4 v kat. území Šaľa, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy v zastavanom území mesta Šaľa, a určuje novú dobu platnosti: 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Stavebník oznámil stavebnému úradu, že stavbu nie je možné zahájiť do dvoch rokov odo dňa, kedy stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, a preto žiada o predĺženie jeho platnosti.

Nezačatie stavby v dobe platnosti stavebného povolenia stavebník zdôvodnil, tým že stavba bude zaradená do plánu výstavby spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. v rokoch 2020 -2021.

Stavebný úrad oznámil dňa 06.09.2019 začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že pre danú stavbu  je  vydané právoplatné stavebné povolenie  a jedná sa iba o predĺženie platnosti rozhodnutia, pred vydaním ktorého sa  už na prerokovanie  návrhu  uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a od tejto doby nedošlo k zmene pomerov v  území, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania.

Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá. Pretože sa nezmenili predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, najmä zostala v platnosti resp. bola predĺžená platnosť stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, stavebný úrad žiadosti vyhovel.

Stavebný úrad z tohto dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

V priebehu konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia námietky účastníkov konania neboli vznesené.

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Príloha:

- situácia

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Doručí sa:

účastníci (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Eva Zlatošová, Javorová 14, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca stavebníka)
 2. Ing. Jozef Frólo, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 3. Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
 4. Diami s.r.o., Jánošíkova 1322/2, 927 01 Šaľa
 5. Imrich Turányi, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 6. Eva Turányiová, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 7. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 8. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 9. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknuté orgány

 1. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01  Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 15  Šaľa
 6. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01  Šaľa
 8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
 9. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
 10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 11. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 12. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01  Šaľa
 13. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
 14. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 15. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká 10/33, 927 01  Šaľa
 16. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 17. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 18. MsÚ v Šali,  referát životného prostredia
 19. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 20. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

Ing. Eva Zlatošová, Javorová 14, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca stavebníka)
- k spisu

Prílohy

Sa_009-A1_situácia dsp

(pdf - 600.94 kB)