Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.07.2018 - 12:55  //  aktualizácia: 27.07.2018 - 12:55  //  zobrazené: 679

DS_Šaľa, Dlhoveská záhradná osada VNK, TS, NNK

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť

Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje Ing. Gabriel Mészáros, trvale bytom Jazdecká č. 20, 940 01 Nové Zámky, pracovník spoločnosti Bevatron, s.r.o., so sídlom G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky, IČO: 50 649 973,

(ďalej len "navrhovateľ“), podala dňa 03.07.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

DS_Šaľa, Dlhoveská záhradná osada VNK, TS, NNK

(záhradná osada Duslo – Šaľa)

v rozsahu:       SO 01 – 22kV káblová prípojka

SO 02 – 1kV káblová prípojka

SO 03 – Transformačná stanica

PS  01 – Transformačná stanica - technológia

(ďalej len “stavba“) v intraviláne mesta Šaľa, mestská časť Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3951/3, 3951/108, 3951/163 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Účel a popis stavby:

Návrh rieši zavedenie elektrickej energie v záhradkárskej osade Šaľa – Duslo (pri futbalovom štadióne v Šali-Veči). Účelom stavby je zabezpečenie kvalitnej dodávky elektrickej energie odberateľom podľa platných STN a IEC. Cez záhradkársku oblasť prechádza jestvujúce 22kV vzdušné elektroenergetické vedenie VN č. 1043 a jestvujúce 22kV podzemné vedenie.

 

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 – 22kV káblová prípojka

 Nová 22kV podzemná prípojka s káblom NF A2XS2Y 3x1x240mm2 sa pripojí na existujúci 22kV podzemný kábel a ukončí sa koncovkami vn vo vn rozvádzači novej distribučnej transformačnej stanice s úpravou pre obmedzovače prepätia.

SO 02 – 1kV káblová prípojka

 Z nn rozvádzača novej distribučnej trafostanice TS (typ EH6) sa vyhotovia vývody:

pole č. 1                                  prívod transformátor

pole č. 2          vývod č. 1       vetva č. 1

                        vývod č. 2       vetva č. 2

                        vývod č. 3       vetva č. 3

                        vývod č. 4       vetva č. 4

                        vývod č. 5       vetva č. 5

                        vývod č. 6       vývod pre náhradný zdroj

Navrhované 1kV zemné káble NAVY-J 4x240mm2 z novej TS budú ukončené podľa požiadaviek ZS DIS v skriniach SR5 (15 ks) a SR9 (16 ks).

SO 03 – Transformačná stanica

 Typizovaná kiosková transformačná stanica – typ EH6, sa osadí podľa typových podkladov výrobcu na parcele č. 3951/108. TS s rozmermi 3,2 m x 2,71 m je navrhnutá pre vonkajšie použitie, bude osadená v samostatnom štrkovom lôžku, s okapovým chodníkom okolo TS šírky 0,5 m. Bude vybavená vlastným osvetlením a bleskozvodom.

 Priestorové riešenie TS bude delené na komoru transformátora a miestnosť pre vn rozvádzač a nn rozvádzač. Pred vstupmi do TS bude spevnená plocha pre príjazd vozidiel pri výmene TS, či iných prístrojov.

PS 01 – Transformačná stanica - technológia

 V transformačnej stanice budú umiestnené VN rozvádzače s SF6 pre napojenie 22kV káblového vedenia, transformátor a NN rozvádzač na napojenie 1kV distribučných rozvodov vrátane merania vlastnej spotreby a kompenzácie.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

21. 08. 2018  o  10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade - budova Mestského kultúrneho strediska Šaľa, vchod B, č. dverí 204.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas úradných hodín (Mesto Šaľa, budova Mestského kultúrneho strediska Šaľa, vchod B, č. dverí 205, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00), najneskôr však pri tomto ústnom pojednávaní.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke dňa   .............................

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Situácia dotknutého územia

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Ing. Gabriel Mészáros, Jazdecká č. 20, 940 01 Nové Zámky

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Miroslav Urban, M.M. Hodžu č. 901/6, 927 01 Šaľa
 2. Helena Urbanová, M.M. Hodžu č. 901/6, 927 01 Šaľa
 3. Helena Sedláková, V. Šrobára č. 573/3, 927 01 Šaľa
 4. Dáša Líšková, Lúčna č. 1855/1, 927 05 Šaľa

(splnomocnený zástupca časti vlastníkov dotknutých pozemkov)

 1. Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa
 2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 3. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
 4. Dana Pápayová, Pod Kalváriou, č. 1880/5, 951 31 Močenok
 5. Mgr. Emília Szegényová, Spartakovská č. 6458/2, 917 01 Trnava
 6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava
 7. Ostatným vlastníkom dotknutých pozemkov a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1.  Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu,

 Dolná 16, 927 00 Šaľa

 1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

(VZ, OH, OPaK)

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 3. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 4. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 7. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 8. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 

na vedomie

 1. Ing. Gabriel Mészáros, Jazdecká č. 20, 940 01 Nové Zámky

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Dáša Líšková, Lúčna č. 1855/1, 927 05 Šaľa

(splnomocnený zástupca časti vlastníkov dotknutých pozemkov)

 

ostatní:

 1. Eduard Dubeň, Bevatron s.r.o., G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky
 •  k spisu

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy

Situačka

(pdf - 665.48 kB)