Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 28.09.2018 - 07:47  //  aktualizácia: 28.09.2018 - 07:50  //  zobrazené: 2102

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 2018

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 2018

 

 

 

 

Názov Projektu/Druh dotácie

dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 2 písm. a)

Nákup materiálno technického vybavenia – polohovateľné postele a matrace

Financovaný z

z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Účel dotácie:

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb nákup materiálno technického vybavenia, § 3 ods. 1 písm. e)

Ukončenie realizácie projektu

najneskôr do 12/2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená na:

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7464/2018-M_ORF (naše č. 519/2018) bola podpísaná dňa 10.8.2018 a zverejnená v CRZ dňa 17.8.2018 na http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3591255&l=sk a následne dňa 24.8.2018 na webovej stránke mesta Šaľa.

 

Výška poskytnutej dotácie

9000 EUR (max. 90 % celkových nákladov)

Celková hodnota projektu

13580  EUR ( po verejnom obstarávaní)

Miesto

Domov dôchodcov Šaľa, Ul. Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa

Obsah projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je nákup 15 ks elektricky polohovateľných postelí  s príslušenstvom. Výstupy projektu vo forme nového materiálno- technického vybavenia obytných miestností Domova dôchodcov Šaľa budú slúžiť  jeho klientom. Nové vybavenie tak prispeje predovšetkým k spokojnosti a pohodliu klientom v zariadení a tiež k zvýšeniu kvality a zefektívneniu už poskytovaných sociálnych služieb. Domov dôchodcov Šaľa ako rozpočtová organizácia mesta je stále naviazaná na rozpočet mesta, čo predstavuje záruku udržateľnosti, avšak zároveň získava podstatné zdroje  aj za poskytované služby resp. z iných zdrojov.

Nákup materiálno- technického vybavenia DD Šaľa je v rámci udržateľnosti aktivít zameraný najmä na rozvoj a skvalitnenie sociálnych služieb v meste Šaľa.

Ciele projektu:

Ide o prioritnú oblasť podpory rozvoja sociálnych služieb pre rok 2018 – 2. „Zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby s akcentom na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek“ a to vytvorením kvalitných podmienok bývania prostredníctvom  polohovateľných postelí sa zabezpečí napĺňanie práv klientov Domova dôchodcov Šaľa, najmä nezávislosť, samostatnosť a integrita pri bežných denných aktivitách.

   

 

Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na rok 2018 z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb.

 

 

Dodávateľ vybratý na základe verejného obstarávania:

 

TRICare s.r.o., Dudvážska 5112/31, 821 06 Bratislava

Kúpna zmluva 500/2018 (Z201828141_Z zo dňa 10.7.2018 vygenerovaná z EKS: https://sala.sk/data/esam/ico/f11259-1.pdf