Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.12.2022 - 15:34  //  aktualizácia: 12.12.2022 - 15:36  //  zobrazené: 616

„Dobrý deň, som občan Šale, ale bez uvedeného trvalého bydliska. V ktorom volebnom obvode môžem voliť? Z ktorého obvodu môžem voliť kandidátov? Nikde som túto informáciu nenašla.“

číslo: I56/2022

Požadované informácie citujeme:

„Dobrý deň, som občan Šale, ale bez uvedeného trvalého bydliska. V ktorom volebnom obvode môžem voliť? Z ktorého obvodu môžem voliť kandidátov? Nikde som túto informáciu nenašla.“

Sprístupnené informácie:

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) „ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený.

Podľa § 5 tretej vety zákona „adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov.

Sídlo Mestského úradu v Šali je na adrese Námestie Sv. Trojice 1983/7, 927 15  Šaľa.

Podľa „Informácie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností“ zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 10. 08. 2022
(https://www.sala.sk/clanok/informacia-o-utvoreni-volebnych-okrskov-a-urceni-volebnych-miestnosti) môže volič, ktorému bol trvalý pobyt zrušený, voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí (t. j. komunálne voľby):

  • vo volebnom obvode č. 1, 
  • miesto konania volieb: ZŠ a MŠ Petra Pázmánya s VaVJM – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, ul. P. Pázmaňa 48/1, Šaľa,
  • volebný okrsok č. 6.