Domov   >  Komunálne voľby
publikované: 10.10.2018 - 17:00  //  aktualizácia: 11.10.2018 - 07:24  //  zobrazené: 184

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 10. 2018).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom).

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Dňa 11. 10. 2018 (štvrtok) od 15.00 hod. do 24.00 hod. je možné doručiť oznámenie
o delegovaní člena v listinnej forme zamestnancovi zodpovednému za organizačné  zabezpečenie volieb v budove Mestskej polície v Šali.

Miesto doručenia: Mestská polícia, budova COV, ul. Hollého č. 9, 927 05  Šaľa – mestská

                              časť Veča

Pred doručením kontaktovať zodpovedného zamestnanca na tel. čísle 0902 257 390.