Domov   >  VOĽBY 2022   >  VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
publikované: 24.08.2022 - 11:33  //  aktualizácia: 24.08.2022 - 11:33  //  zobrazené: 1253

Delegovanie člena a náhradníka do MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Do mestskej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (vzor oznámenia o delegovaní do miestnej volebnej komisie) doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022).

Dňa 30. augusta 2022 (utorok) od 15.00 hod. do 24.00 hod. je možné doručiť oznámenie
o delegovaní člena v listinnej forme osobne
zamestnancovi zodpovednému za organizačné  zabezpečenie volieb v budove Mestského úradu v Šali.

Miesto doručenia: Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,
  •    meno, priezvisko a podpis osoby:

   -   oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

   -   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu
     a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do
e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Podrobné informácie ohľadom delegovania do volebných komisií sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?selfgov22-info23