Domov   >  Voľby prezidenta SR
publikované: 11.02.2019 - 15:43  //  aktualizácia: 11.02.2019 - 15:44  //  zobrazené: 243

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 02. 2019).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom).

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Dňa 11. 02. 2019 (pondelok) od 15.00 hod. do 24.00 hod. je možné doručiť oznámenie
o delegovaní člena v listinnej forme osobne zamestnancovi zodpovednému za organizačné  zabezpečenie volieb v budove Mestskej polície v Šali.

Miesto doručenia: Mestská polícia, budova COV, ul. Hollého č. 9, 927 05  Šaľa – mestská časť Veča

Pred doručením kontaktovať zodpovedného zamestnanca na tel. čísle +421 902 257 390.