Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 25.02.2019 - 08:39  //  aktualizácia: 25.02.2019 - 08:39  //  zobrazené: 1565

Dá sa vyšrafovať výjazd Nivy – Nitrianska kvôli parkujúcim autám v križovatke?

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 7. februára 2019

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 07. 02. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. Dá sa vyšrafovať výjazd Nivy – Nitrianska kvôli parkujúcim autám v križovatke?
  2. Dá sa pri prenájme stánkov pridať do sadzobníka aj záloha za čistenie stánkov, ktoré bývajú po skončení akcií pravidelne znečistené? V prípade, že stánok bude čistý, záloha bude vrátená. Ak bude nutné stánok následne vyčistiť, záloha sa nevráti.

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Zákon o cestnej premávke zakazuje stáť autám v telese križovatky, no napriek tomu sa znova pokúsime požiadať Slovenskú správu ciest, a.s. o vyšrafovanie uvedenej časti. V minulosti sme o to už viackrát žiadali, no komunikácia so Slovenskou správou ciest, a.s. je dosť náročná. Podľa ich vyjadrenia plánujú úplný zákaz zastavenia všetkých vozidiel v tomto úseku.
  2. Mesto pri prenájme drevených stánkov uzatvára s nájomcom nájomnú zmluvu podľa
    § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Podľa čl. VII. bod 7.3. po skončení nájmu je nájomca povinný vec vrátiť prenajímateľovi v stave v akom ju prevzal – vyčistenú, upratanú. V prípade, ak to nie je možné vzhľadom na stratu, poškodenie alebo zničenie veci, prenajímateľ si uplatní svoje právo na náhradu tým vzniknutej škody. Nájomca je taktiež povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
100 Eur. Na základe Vami uvádzaných skutočností mesto do Nájomnej zmluvy doplní uplatnenie si zábezpeky na čistenie stánkov.

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania