Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.04.2018 - 12:29  //  aktualizácia: 06.04.2018 - 12:30  //  zobrazené: 1692

Či mesto nemôže objednávať opravu povrchu vozovky na moste u niekoho iného (vie, že to má Slovenská správa ciest), že by odfakturovalo potom prácu Slovenskej správe ciest

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 22. marca 2018

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 03. 2018,
ste predniesli interpelácie v znení:


1. Či mesto nemôže objednávať opravu povrchu vozovky na moste u niekoho iného (vie, že to má Slovenská správa ciest), že by odfakturovalo potom prácu Slovenskej správe ciest, lebo Slovenská správa ciest to robí evidentne zámerne tak, aby sa to za dva týždne rozpadlo a znovu atď., lebo to je ako šlendriánstvo najväčšieho zrna, takže či nie je takáto možnosť, že by sa mesto dohodlo so Slovenskou správou ciest, že to bude robiť ako keby vo vlastnej réžii, ale za tú prácu zaplatené prostriedky vyfakturuje Slovenskej správe ciest, lebo to bude dokola toto, je to dokola a vyzerá to, že to bude dokola.

2. V akom stave je aspoň nejaká údržba kruhového objazdu pri Tescu, či to niekto môže dožiadať, vyžiadať, odsledovať, lebo je to dokola rozbité, je to nekonečný príbeh a hlavne keď tam je kaluž, nie jeden šofér na tých menších autách tam pozrie, či je dostatočne tvrdý podklad vzhľadom k podvozku.

3. Na poslednom alebo predposlednom zastupiteľstve interpeloval, čo sa týka čiernej skládky na konci ulici Komenského, kde teda navrhoval, či sa to nedá oplotiť, alebo to dať elektrikárom do prenájmu atď. Prišla mu odpoveď, že mesto vyzve majiteľa, aby zabránil tvorbe čiernych skládok, až to teda tak z tej odpovede na interpeláciu pochopil, čierne skládky tam teda vznikajú jedna radosť, tak sa pýta, akú dostalo mesto odpoveď na tú svoju výzvu.

4. Uviedol, že tiež sa pýtal, v akom stave je to Smart mesto, odpoveď tu teraz nebude čítať, ale prizná sa, nie je mu dané, aby tú odpoveď nejako pochopil, keby sa dalo ešte raz odpovedať na tú istú otázku.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. Slovenská správa ciest, a.s. (SSC) ako správca cesty I. triedy a telesa cestného mosta bol okamžite po vzniku nebezpečných výtlkov na moste telefonicky kontaktovaný. Osadením dopravného značenia informujúcom o výskyte nerovností na povrchu vozovky bola z ich strany splnená podmienka a termín, kedy dôjde k oprave, nám nevedeli poskytnúť. Za predpokladu havarijných opráv ciest mestom Šaľa na jeho území, ktoré sú ako štátny majetok zverené pod správu SSC, by tieto práce museli byť zmluvne obomi stranami dohodnuté. Mesto Šaľa však nedisponuje technikou, personálnym obsadením, má rozdielny harmonogram prác a z toho dôvodu je Váš návrh nerealizovateľný.

2. Z dôvodu, že nedošlo k vzájomnej dohode medzi Tescom, ako stále platným majiteľom kruhového objazdu a správcom cesty SSC, požiada mesto Šaľa cez dopravný inšpektorát o urgovanie opravy priamo u správcu zodpovedného za stav cesty I. triedy (SSC).

3. Mestský úrad informoval jednotlivých vlastníkov, že na pozemkoch v ich vlastníctve, ktoré sú verejne prístupné, je nelegálne umiestňovaný odpad. Mestský úrad taktiež informoval vlastníka elektrickej stanice, že v blízkosti tejto elektrickej stanice je nelegálne umiestňovaný odpad, v dôsledku čoho môže byť ohrozená bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice. Mestský úrad však neobdržal žiadnu odpoveď.
Čo sa týka údajného vznikania čiernych skládok, oddelenie správy majetku a zariadení mesta odstúpi túto interpeláciu aj na mestskú políciu, aby v uvedenej veci vykonala šetrenie a zistila prípadných pôvodcov odpadu, ktorí nelegálne umiestňujú odpad mimo miest na to určených, prípadne či nedochádza k páchaniu priestupkov na úseku nakladania s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Oddelenie správy majetku a zariadení mesta taktiež odstúpi uvedenú interpeláciu na Oddelenie stratégie a komunálnych činností, referát životného prostredia, z dôvodu zabezpečenia dokumentácie pre prípadné prejednanie priestupkov v odpadovom hospodárstve a zabezpečenie nápravy v zmysle zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

4. Informácie uvedené v odpovedi zo dňa 12. 12. 2017 sú platné. Teda od schválenia vstupu mesta do Smart cities klubu bola podpísaná zmluva o spolupráci a zo strany klubu bol spracovaný audit mesta, ktorý sme zatiaľ zo strany mesta neschválili aj s ohľadom na prípadnú potrebu zapracovania úprav v zmysle výziev, ktoré pripravuje MH SR ho nechávame zatiaľ otvorený. Žiaľ ešte dané výzvy MH SR neboli vyhlásené. Toľko sú informácie ku konkrétnym krokom smerom k projektu Smart city v meste Šaľa.

Ako má klub uvedené na svojej stránke,
Členstvom v klube mestá získavajú:
• Možnosť zúčastňovať sa na klubových aktivitách
• Stretnutia s expertným zborom poradcov
• Vstup do medzinárodných projektov
• Prístup k databázam zahraničných expertov
• Prístup k možnostiam financovania Smart Cities projektov
• Možnosť zúčastňovať sa zahraničných študijných ciest organizovaných klubom
• Aktívnu spoluprácu a podporu na ceste k Smart City

V júni 2017 sa prednostka MsÚ Ing. Jana Nitrayová zúčastnila zahraničnej študijnej cesty organizovanej Smart cities klubom v škandinávskej krajine.
Smart cities klub organizoval odbornú konferenciu  „Slovensko na ceste k SMART CITIES“, ktorá sa konala dňa 1.2.2018 v Bratislave. Zúčastnil sa jej aj primátor mesta Šaľa  Jozef Belický, aj s vlastným vystúpením k smart mobilite.
Smart cities klub nám zaslal aj informáciu o iniciatíve/programe WiFi4EU (bezplatný prístup do siete Wi-Fi na verejných priestranstvách), kde sme sa zaregistrovali a o poukaz v hodnote 15000 eur budeme môcť požiadať v polovici mája, keď sa otvorí portál pre predkladanie žiadostí registrovanými subjektami.
Okrem toho členstvo v Smart cities klube prináša možnosť konzultovať pripravované projekty s odborníkmi združenými v Smart cities klube. Vzhľadom k tomu, že klub priamo komunikuje s ministerstvami je možné s nimi konzultovať aj otázky, ktoré sa priamo smart riešení netýkajú.
Napr. konzultujeme prípravu projektu na vodozádržné opatrenia s architektom klubu. Samotné projekčné riešenie však bude zadané na projekčné spracovanie ako každá iná zákazka. Dôležité je však odkonzultovať najvhodnejšie riešenie aj s ohľadom na pripravovanú výzvu.

24. októbra 2017 sa Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ MsÚ zúčastnila francúzsko-slovenského bilaterálneho fóra Ville Intelligentné Mesto 2017“ organizovaného Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku.  Smart Cities klub bol jedným z partnerov podujatia.
27. novembra.2017 Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) Rastislav Chovanec a predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci. Slávnostný podpis bol súčasťou otvorenia konferencie Inovácie pre lepší život – Smart Cities & Internet of Things v Bratislave, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu inovujme.sk. Štátny tajomník priblížil priority rezortu hospodárstva v rámci témy Smart Cities a avizoval plánovanú výzvu pre inovatívne malé a stredné podniky, ktorá bude zameraná na podporu pilotných riešení priamo na území miest.
MH SR zatiaľ vydalo a v polovici februára 2018 odprezentovalo dokument:  Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách.  Tento dokument je jednou z činností Ministerstva hospodárstva SR, ktorá môže vytvoriť základ pre podporu Smart City projektov v Slovenskej republike. Ministerstvo hospodárstva SR vníma tému Smart City prostredníctvom kompetencií, ktoré mu prináležia, t. j. ako príležitosť a výzvu pre slovenské malé a stredné podniky, ktoré budú môcť svoje inovatívne riešenia aplikovať v mestách
s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov. Prijímateľom projektov inovatívnych riešení je samospráva, hnacím motorom sú predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré sú zdrojom kreatívneho a inovatívneho potenciálu, avšak za predpokladu, že reflektujú špecifické miestne potreby. Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií je len jedným z akcelerátorov konceptu Smart City. Inovácie, ktoré sú jadrom prístupu k zavádzaniu prvkov Smart City, nie sú len technického a technologického charakteru. Musí sa s nimi spájať aj množstvo sociálnych a behaviorálnych aspektov. Inovácie sú v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, no ich aplikácia je podmienená spoluprácou s ostatnými inovačnými aktérmi vrátane miestnych samospráv, ako aj podporou ďalších činností, ktoré sú v gescii ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Dokument nájdete na:
http://smartcitiesklub.sk/wp-content/uploads/2018/02/MHSR-podpora_inovativnych_rieseni_v_SK_mestach-2018.pdf

Ako sa píše v tomto dokumente na str. 26
............Po ukončení I. fázy, resp. pred vstupom partnerstva podnik – mesto do II. fázy, sa uskutoční odborná oponentúra/
hodnotenie komisiou. Komisia na základe štúdie uskutočniteľnosti zhodnotí opodstatnenosť riešenia a odporučí/neodporučí jeho realizáciu v rámci II. fázy (na toto hodnotenie je možné využiť napríklad existujúcu skupinu
expertov sformovanú v rámci Smart City Klubu).


S pozdravom

 

 

  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vypracoval:
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností
JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ