Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 13.11.2017 - 08:28  //  aktualizácia: 13.11.2017 - 08:29  //  zobrazené: 1798

Či je zaradená do rozpočtu v roku 2018 rekonštrukcia cesty na Hospodárskej ulici vo Veči?

predkladateľ: Ing. Michael Angelov

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2017


V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2017,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

„Či je zaradená do rozpočtu v roku 2018 rekonštrukcia cesty na Hospodárskej ulici vo Veči?“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Pripraviť investíciu „Dobudovanie príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ul. vo Veči“, nie je reálne v termíne jar 2018. Mesto zrekonštruovalo časť komunikácie na Hospodárskej ul., ktorá sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Na časť komunikácie, ktorá mala byť investorom vybudovaná v II. etape výstavby IBV-Lužná, mesto nemá vyčlenené finančné prostriedky. V danej lokalite sa momentálne pripravujú nové, dva samostatné investičné zámery individuálnej bytovej výstavby (IBV). Mesto v októbri 2017 vstúpilo do rokovania so súkromnými investormi nových IBV, s cieľom navrhnúť spracovanie urbanistickej štúdie širšieho územia, vrátane spracovania dopravného napojenia na Hospodársku ul. a dobudovania komunikácie. Na základe dopravného riešenia komunikácie na Hospodárskej ul. a vyčíslených predpokladaných nákladov v urbanistickej štúdii, sa zúčastnení dohodnú na participácii na uvedenej investícii. Na základe tejto dohody sa následne môže začať s prípravou investície „Dobudovania príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ul. a dopravného prepojenia nových obvodov IBV“.

S pozdravom


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali


Vypracoval:
Ing. Zuzana Hrubá, referent pre investičnú činnosť