Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2017 - 12:10  //  aktualizácia: 06.10.2017 - 12:11  //  zobrazené: 1755

Či je možnosť vyšráfovania časť okraja cesty na ulici SNP

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2017

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2017,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. Chcem sa spýtať, či je možné vyšráfovať časť okraja cesty na ulici SNP. Pri výjazde hasičských vozidiel, ktoré vychádzajú z Murgašovej ulice nie je z ľavej strany dostatočný výhľad na cestu.

   

 2. Chcel by som požiadať o doplnenie dopravného značenia na ulici SNP z oboch strán. Jedná sa o značenie, ktoré by upozorňovalo na výjazd hasičských vozidiel.

   

 3. Chcel by som sa spýtať, kedy bude zrealizovaná výstavba ostrovčeka pri autobusovej zastávke na Nitrianskej ulici. Aj napriek tomu, žebolo osadené osvetlenie a výstražné zariadenie, ktoré svieti na tento priechod pre chodcov, situácia je aj naďalej nebezpečná.

   

 4. Chcem sa spýtať, že kedy je plánovaná výmena zábradlia na moste, ktoré je v havarijnom stave.

   

 5. Chcem sa spýtať, či je možnosť riešenia problému parkovania na pešej zóne
  (záchytné parkovisko) s riadiacim orgánom tak, že by sa zaviedol napríklad režim hodinového parkovania, rampa alebo iný spôsob. Množia sa podmety od občanov, ktorí nedokážu zaparkovať a nevedia si teda vybaviť potrebné veci (banka, obchod, lekáreň a iné služby).

   

 6. Chcel by som poprosiť, aby sa upravila zelená plocha pred obchodným domom COV vo Veči. Rastie tam burina a je vytrhnutá jedna časť zábradlia.
   

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. a 2.Požiadavky o umiestnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia evidujem od veliteľa hasičskej stanice v Šali (p. Tuška) a budeme ju realizovať pri najbližšej obnove dopravného značenia.

   

 2. Projekt na osadenie dopravného ostrovčeka bol mestom vypracovaný v roku 2012. Projekt zahŕňal jeden ostrovček vo Veči (už zrealizovaný) a jeden v Šali, ktorý do dnešného dňa SSC, a.s. nezrealizovala. Podľa dostupných informácií sa v úseku Vami navrhovaného osadenia dopravného ostrovčeka uvažuje o zákaze státia v odstavnom pruhu, čo bude mať za následok zlepšenie celkovej priehľadnosti na priechode pre chodcov. Zároveň od umiestnenia bezpečnostných prvkov mestom Šaľa nebola podľa evidencie dopravného inšpektorátu zaznamenaná žiadna kolízia vozidla s chodcom.

   

 3. Stanovisko Slovenskej správy ciest zo dňa 28.09.2017:

Na predmetnú stavbu momentálne prebieha verejné obstarávanie. V rámci rekonštrukčných prác má byť realizovaná rekonštrukcia zábradlia, rímsy a jednej dilatácie na veľkom moste. Po podpise a nadobudnutí platnosti zmluvy bude stavba zahájená. Predpokladaná dĺžka realizácie za vhodných poveternostných podmienok je 12 týždňov.

 

Podľa ďalších informácií, ktoré získala p. viceprimátorka, bolo potrebné predchádzajúce obstarávania kvôli technickým a procesným súvislostiam zrušiť. Aktuálne obstarávanie by už malo viesť k podpísaniu zmluvy s dodávateľom, ak nepríde k ďalším nepredpokladateľným a neovplyvniteľným zásahom.

 

 1. Listom sme požiadali dňa 26. 09. 2017 riadiaci orgán o stanovisko ohľadom možnosti zmeny systému parkovania na záchytnom parkovisku na Hlavnej ulici, ktoré bolo vybudované v rámci  projektu „

  Ide o preverenie možnosti zavedenia napr. režimu hodinového parkovania, rampy alebo iného spôsobu zefektívnenia využitia parkoviska, pričom predpokladáme, že uvedený režim by musel byť spojený so spoplatnením parkoviska.

  Po doručení odpovede z riadiaceho orgánu Vám túto obratom zašleme.

   

 2. Plocha pred COV bude upravená a zábradlie bude odstránené v priebehu tohto týždňa.