Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.12.2017 - 10:39  //  aktualizácia: 15.12.2017 - 10:40  //  zobrazené: 2313

Či by sa nedal vyšráfovať výjazd z ulice Komenského, to je pre bezpečnosť všetkých, to nielen pre tých, čo chodia z Komenského

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2017


V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2017,
ste predniesli interpeláciu v znení:

1. Či by sa nedal vyšráfovať výjazd z ulice Komenského, to je pre bezpečnosť všetkých, to nielen pre tých, čo chodia z Komenského, ale pre všetkých, čiže odbočiť do mesta jednoducho ako keby do protismeru je bez šance, bez nejakého rizika.

2. Keď sme rozhodovali o účasti v nejakom (nazve to inteligentné mesto) Smart mesto, v akom to je štádiu, čo sa udialo za tie mesiace.

3. Rád by videl, vzhľadom na to, že niekoľkokrát už upozorňoval, že sa Komenského cesta začína rozpadať a má to nejakú záruku, rád by videl písomnú, alebo kópiu reklamácie.

4. Navrhol by jednu vec, na konci Komenského ulice pri zberovom dvore a pri tých záhradkách je osadený nejaký transformátor, je tam voľný priestor, kde ľudia z toho robia smetisko; buď keď sa robí zber bioodpadu, čiže každý týždeň sa tam toho vynosí na mraky, samozrejme oni sú bez šance to celé pozbierať z tej zeme, takže to tam ostáva, alebo tam ostáva normálny dopad; opýtal sa, či by nebolo lepšie, keby sa ten pozemok nejakým spôsobom prifaril k tomu zbernému dvoru a samozrejme majiteľ toho trafa by mal k tomu prístup, to je samozrejme do budúceho roku, ale aby tam proste nebol neporiadok.


V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

2

1. Žiadosť o určenie dopravného značenia bude odoslané dopravnému inžinierovi na odsúhlasenie a na základe vyjadrenia budeme riešiť ďalšie kroky so správcom komunikácie.

2. Dňa 08.06.2017 bola podpísaná zmluva o spolupráci pre zapojenie sa do programu Smart City. Zmluva bola zverejnená na http://sala.sk/data/esam/ico/f10107-1.pdf
Následne pristúpil Smart Cities klub k spracovaniu auditu mesta.  Prvá verzia návrhu Auditu  mesta  Šaľa pre zapojenie mesta do programu Smart City bola doručená primátorovi mesta začiatkom októbra.
Vzhľadom k tomu, že jej obsah zo strany mesta nebol odsúhlasený, bol vrátený na prepracovanie. Okrem toho sme vedeli poskytnúť požadovaný dokument výročnej správy mesta Šaľa  za rok 2016 schválený až 05.10.2017, neskôr ako podklad, preto z neho zapracovávali údaje do prepracovanej verzie dokumentu.
V súčasnosti teda audit bol mestu elektronicky odovzdaný, čaká na pripomienkovanie z našej strany.
Okrem toho výzva na predkladanie žiadostí, ktorú pripravuje pre program Smart cities MH SR, ešte nevyšla.  Je predpoklad, že v rámci 4. konferencie SMART CITIES, ktorá je v príprave, bude MH SR informovať o spustení výziev začiatkom budúceho roka.

3. Zástupca realizátora stavby rekonštrukcie povrchu ul. Komenského bol osobne pozrieť lokálne poruchy vrchnej obrusnej časti komunikácie. S opravou poškodených miest sa začne po ukončení zimnej údržby a konkrétny termín bude ešte upresnený po dohode s p. Políčekom z referátu dopravy a technických činností.

4. Uvedený priestor je síce verejne prístupný, avšak tieto pozemky nie sú vo vlastníctve mesta Šaľa. Pozemok, na ktorom je postavený „transformátor“, ako aj jeho bezprostredné okolie je vo vlastníctve fyzických osôb.
S vlastníckym právom je okrem práv spojených aj celý rad povinností. V zmysle § 123 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je vlastník povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Oddelenie správy majetku a zariadení mesta (ďalej len „OSMaZM) písomne oznámi vlastníkom dotknutého pozemku, že sa na ich pozemku nelegálne umiestňuje odpad a vyzve ich k vykonaniu nápravy.
Vlastníkom uvedenej trafostanice je Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je v bezprostrednej blízkosti elektrickej stanice zriadené ochranné pásmo. V ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice. Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané
v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.
V zmysle uvedeného OSMaZM informuje vlastníka trafostanice o skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť prevádzku elektrickej stanice. Vlastník elektrickej stanice môže uplatniť svoje práva vyplývajúce mu zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom.
3

V zmysle § 15 ods. 1 zákona o odpadoch môže oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. Vlastník nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušným orgánom.
V zmysle § 104 ods. 2 vykonáva prenesený výkon štátnej správy odpadového hospodárstva obec, ktorá okrem iného prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky.
Túto interpeláciu je možné považovať za kvalifikované oznámenie v zmysle § 15 ods. 1 zákona o odpadoch. Z uvedeného dôvodu bude táto záležitosť postúpená na posúdenie referátu životného prostredia.

S pozdravom


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali


Vypracoval:
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností
Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy 
JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM