Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.04.2018 - 12:31  //  aktualizácia: 06.04.2018 - 12:34  //  zobrazené: 1643

Chcel by som sa spýtať v mene občanov, ktorí ma oslovili, či sa nedá zrealizovať rekonštrukcia vozovky na Budovateľskej ulici

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 22. marca 2018


V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 03. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

1. „Chcel by som sa spýtať v mene občanov, ktorí ma oslovili, či sa nedá zrealizovať rekonštrukcia vozovky na Budovateľskej ulici, a tiež čistenie kanalizácií na tejto ulici z dôvodu neodtekajúcej vody.

2. Chcel by som upozorniť, že na ulici Komenského je na minimálne šiestich miestach popraskaná nová vozovka. Kedy sa plánuje jej oprava?

3. Chcel by som sa spýtať, kedy sa budú opravovať prepadnuté časti na Dózsovej ulici. Stav vozovky na tejto ulici je kritický, a žiada si aspoň čiastočnú rekonštrukciu.

4. Chcel by som sa spýtať, či by sa nedal vybudovať pozdĺžny žľab na odtok dažďovej vody pred bránou Hasičskej zbrojnice vo Veči. Keď prší, tak dažďová voda steká dolu ku bráne a následne aj dnu do zbrojnice.

5. Chcel by som sa spýtať, či by mesto vedelo požiadať tento rok Slovenskú správu ciest o úpravu vstupu do Šale smerom z Galanty, napríklad výmenou prenosných obrubníkov a vyčistením tohto úseku pod prenosnými obrubníkmi.“   

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. V roku 2018 je naplánovaná kompletná rekonštrukcia ul. Hornej, v prípade jej nezrealizovania sú navrhnuté alternatívne rekonštrukcie ulíc, do ktorých ale Budovateľská ul. nespadá. Návrhy na rekonštrukcie je vhodné riešiť cez príslušnú komisiu ešte pred schválením rozpočtu pre nasledujúci rok.
Čistenie uličných vpustí bude riešené podľa harmonogramu, ktorý určuje referentka OSaKČ, p. Kysučanová.

2. Obhliadka poškodených častí na ul. Komenského bola vykonaná v polovici marca jej zhotoviteľom (Cesty Nitra, a.s.). Opravy budú riešené v rámci záruky, termín ešte nie je upresnený.
3. V prípade, že v tomto roku dôjde k navýšeniu príjmov v rozpočte v položke určenej na rekonštrukcie ciest, bude sa realizovať aj rekonštrukcia poškodenej časti Dózsovej ul. pri domoch s orientačnými číslami 44 a 26.

4. V prípade navýšenia finančných prostriedkov vyčlenených na opravu a údržbu miestnych komunikácií bude možné Vami navrhovanú úpravu odvodnenia zrealizovať.

5. Čistenie uvedenej lokality je plánované v najbližšom období tak, ako i ostatné časti mesta. Úprava dopravného značenia na ceste I. triedy je podľa správcu (SSC, a.s.) povinnosťou mesta a je v riešení.


S pozdravom

 


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 


Vypracoval:
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností