Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.05.2019 - 14:11  //  aktualizácia: 30.05.2019 - 14:12  //  zobrazené: 1243

Chcel by som sa spýtať mesta Šaľa, či by bolo možné rokovať s nájomníkom mestského pozemku, ktorý má od roku 2003 prenajatú parcelu číslo 3135/1...

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2019

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Chcel by som sa spýtať mesta Šaľa, či by bolo možné rokovať s nájomníkom mestského pozemku, ktorý má od roku 2003 prenajatú parcelu číslo 3135/1, napr. o zámene podobnej plochy v inej časti mesta. Dôvodom by malo byť potrebné vybudovanie parkovacích miest na tomto mieste, a tiež aj možné získanie ďalších susedných parciel. Z dôvodu plne obsadenej Nitrianskej ulice po oboch stranách (už aj po križovatku ul. Komenského), a obsadeného parkoviska obchodného domu. Je nutné sa touto problematikou zaoberať, a toto riešenie je jednou z možností. 

 

  1. Chcel by som požiadať mesto Šaľa o zapracovanie zmeny státia do dopravného generelu na ul. Nivy. Parkovacie miesta by mohli byť vytvorené zrušením chodníka pri MK na strane bytových domov, s vytvorením kolmých parkovacích miest. Tento chodník v tomto čase aj tak už neplní funkciu chodníka, pretože tam parkujú autá. (viď prílohu - foto č. 1).

 

  1. Vďaka podnetu od občana by som chcel požiadať o vytvorenie kolmých státí na bývalých stojiskách smetných košov pri bytových domoch na ul. Rímskej (viď prílohu - foto č. 2, 3,  4, 5). Na týchto plochách by sa dali malými zásahmi vytvoriť nové parkovacie miesta.  

 

  1. Na základe podnetov od občanov by som chcel poprosiť mesto Šaľa, o vybudovanie chodníkov za bytovými domami na ul. Rímskej, na vyšliapaných častiach (viď prílohu -  foto č. 6,7,8,9).  

 

  1. Chcem sa spýtať, či organizátor Farmárskych trhov zaradil do harmonogramu aj mestskú časť Veča, ak áno tak kedy?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Nájomca užíva parcelu č. 3135/1 na pestovanie kaktusov. Celý areál je prístupný aj verejnosti, máme informáciu, že niektoré školy tam robia exkurzie. Nájomca sa niekoľkokrát pokúšal pozemok odkúpiť, aby mal právnu istotu, že nehnuteľnosť mu nebude odňatá, keďže niektoré kaktusy majú aj viac ako 30 rokov.

 

  1. Váš návrh bude posunutý spracovateľovi dopravného generelu ako aj dopravnému inžinierovi z príslušného dopravného inšpektorátu na jeho posúdenie. V prípade kladného stanoviska bude vypracovaný projekt a v závislosti od finančnej situácie mesta zrealizovaný v tomto, príp. budúcom roku.

 

  1. a 4. Úpravy a zmeny parkovísk a verejných priestranstiev za účelom zvýšenia kapacity budú prerokované s dopravným inžinierom a z hľadiska finančnej náročnosti a efektivity vynaložených investícií budú posúdené s referentom dopravy a technických činností mesta Šaľa. S výstavbou nových chodníkov sa v uvedenej lokalite neuvažuje, momentálne sú v dostatočnom počte, zároveň ešte nie je rozhodnuté prípadné využitie tejto lokality, ktoré môže vzísť z výsledku dopravného generelu (parkovací dom).

 

  1. Referát podnikateľských činností Mestského úradu v Šali navrhol organizátorovi farmárskych trhov možnosť predaja aj v mestskej časti Veča, ale nakoľko sú plne vyťažení (zúčastňujú sa aj v iných mestách), predaj bude zatiaľ len na pešej zóne v Šali.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Gabriela Kováčová, referent podnikateľských činností