Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.10.2019 - 14:48  //  aktualizácia: 23.10.2019 - 14:48  //  zobrazené: 1492

Chcel by som sa opýtať na búranisko kotolne CK 32, že v akom právnom stave to je, pretože viem, že sa tam nejako vypovedala zmluva tým, kto to mal dať do poriadku a v súčasnosti nevieme, čo sa s tým deje.“

predkladateľ: MUDr. Jozef Grell

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2019

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2019,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

Chcel by som sa opýtať na búranisko kotolne CK 32, že v akom právnom stave to je, pretože viem, že sa tam nejako vypovedala zmluva tým, kto to mal dať do poriadku a v súčasnosti nevieme, čo sa s tým deje.“ 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Žalobca (S-REAL Holding s.r.o.) sa žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 20.10.2016 pôvodne domáhal určenia neplatnosti právneho úkonu a to odstúpenia od kúpnejzmluvy.

Súd prvej inštancie (Okresný súd Galanta) na pojednávaní dňa 07. 06. 2018 uznesením pripustil zmenužalobného návrhu tak, že rozhodoval o nasledovnom petite:

Súd určuje, že žalobca je vlastníkom nehnuteľností vedených Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor, zapísaných na LV č. 8593 v obci Šaľa, k.ú. Šaľa a to ...... v podiele1/1.

Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania vo výške100 %.

Súd prvej inštancie svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v prejednávanej veci neexistuje spor medzi stranami, nakoľko žalobca je na LV č. 8593 pre k. ú. Šaľa zapísaný
a evidovaný ako výlučný vlastník nehnuteľností, ku ktorým žiadal určiť svoje výlučné vlastníctvo a teda neexistuje predmet sporu, o ktorom by súd mal rozhodnúť, čím nie je daný naliehavý právny záujem na takomto určení. Preto bez ďalšieho skúmania hmotnoprávnej stránky veci súd žalobu zamietol.

Žalobca podal proti rozsudku súdu prvej inštancie (Okresný súd Galanta) včas odvolanie
a žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Odvolateľ svoje odvolanie odôvodnil tým, že žalobca nemôže nakladať
s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, o čom svedčia dôkazy, ktoré predložil žalobca na súd
a to rozhodnutie Okresného úradu Nitra ako nadriadeného orgánu Stavebného úradu Šaľa, ktorý potvrdzuje nezákonnosť konania štatutárneho orgánu mesta Šaľa zo dňa 21. 04. 2017 (dôkaz
v spise). Ďalejdôkaz „Rozhodnutie o prerušení územného konania“ zo dňa 02. 03. 2017, ktorý súd nepripustil ako dôkaz, a ktorý jednoznačne preukazuje, že mesto Šaľa, resp. jeho štatutárny orgán napriek tomu, že okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor oznámil listom zo dňa
16. 12. 2016, že zápis odstúpenia od zmluvy považuje za ukončený a listinu vyraďuje
z evidencie naďalej koná tak, že spol. S-REAL HOLDING s.r.o. (žalobca) nie je vlastníkom uvedených nehnuteľností.

Krajský súd v Trnave ako súd odvolací dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu (Krajský súd Trnava) je prípustné dovolanie,
dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia uznesenia na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.

Krajský súd v Trnave v sporovej veci žalobcu S-REAL Holding s.r.o., so sídlom
831 02 Bratislava, Nobelova 34, IČO: 36 555 321, proti žalovanému Mesto Šaľa, so sídlom
927 14 Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, IČO: 00 306 185, o určenie vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Galanta zo dňa
07. júna 2018 rozhodol rozsudkom 27. augusta 2019, tak že rozsudok súdu prvej inštancie (Okresný súd Galanta) sa potvrdzuje a žalovanému mestu Šaľa sa priznáva voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

JUDr. Roman Porubský, právnik mesta