Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 25.02.2019 - 08:35  //  aktualizácia: 25.02.2019 - 08:37  //  zobrazené: 1627

Chcel by som sa informovať o výsledku rokovania so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ohľadom možnosti osadenia smetných košov ...

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 7. februára 2019

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 07. 02. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. Chcel by som sa informovať o výsledku rokovania so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ohľadom možnosti osadenia smetných košov na ochrannom vale pri Váhu – násype a to na základe mojej podanej interpelácie o nutnosti osadenia smetných košov na násype z minulého roka.

 

  1. Chcel by som v mene občana interpelovať podnet ohľadom okolia stojísk polopodzemných kontajnerov na sídlisku v mestskej časti Veča. Tento stav je neestetický, blato je roznášané autami. Viď fotodokumentáciu. Prosím o vyriešenie daného stavu.

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. V minulosti boli osadené malé smetné nádoby na násype pri Bille a na ul. Mostovej. Neplnili svoj účel, nakoľko boli v krátkej dobe zničené vandalizmom. Mesto osadilo malé smetné nádoby do medzihrádzového priestoru „lesopark“, ktorý máme prenajatý od PZ Urbariát.

 

  1. Stojiská pre kontajnery boli navrhnuté ako samostatné drobné stavby do 25 m² s doplnkovou funkciou k bytovým domom, na základe exaktných podkladov projektovej štúdie. Pri návrhu stojiska sa, okrem technických parametrov, v maximálnej miere  zohľadňovalo zachovanie plôch zelene a existujúcich parkovacích miest. Ku každému stojisku boli zrealizované prístupové chodníky tak, aby sa obyvatelia dostali ku kontajnerom zo strany vhadzovacích otvorov na kontajneroch. Cieľom projektu nebolo vydláždiť všetky plochy okolo kontajnerov, chceli sme tiež zachovať zeleň. Práce na stojiskách sa ukončili koncom novembra, preto zasiata tráva ešte nestihla vyrásť. Projekt budovania kontajnerových stojísk bol z časti podporený financiami z európskych fondov, preto sa udržateľnosť projektu bude monitorovať ďalších 5 rokov. Stojiská sa počas tejto doby monitorovania majú zachovať v dispozícii ako boli zrealizované, preto prípadné zmeny stojísk treba konzultovať a žiadať o súhlas  nadriadený orgán.

K Vašej požiadavke ako vyriešiť  tento neestetický stav roznášania blata na sídlisku:

K  náprave roznášania blata po sídlisku môžeme prispieť hneď a všetci občania. Tak, že budeme rešpektovať prístupové chodníky ku kontajnerom a autá budú jazdiť len po komunikáciách a nie skratkami priamo cez zeleň. Nie je to problém len okolia novovybudovaných stojísk kontajnerov. Je to problém celého sídliska. Všetkých plôch pri parkoviskách, pri zákrutách, viď. foto v prílohe. Stačí sa prejsť po sídlisku. To by sme mohli vydláždiť celé sídlisko. Ale toto nie je riešenie. Hlavne v dobe klimatických zmien, keď sa snažíme zachovať čo najviac zelených plôch. Každý občan, ktorému záleží na životnom prostredí, to určite pochopí.

Preto navrhujeme, aby zodpovední  pracovníci mesta a p. poslanec, prípadne s občanmi, si prešli kritické miesta na sídlisku a stojiská a dohodli sa na vhodnom riešení. Avšak, bez zodpovedného prístupu každého občana ku svojmu okoliu, sa neestetický stav na sídlisku nezlepší.

 

 

S pozdravom

 

 

Príloha

Fotodokumentácia

 

 

 

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia

Ing. Zuzana Hrubá, referent pre investičnú činnosť