Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.11.2019 - 16:48  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 16:49  //  zobrazené: 1391

Chcel by som požiadať mesto Šaľa k už plánovanému vyznačeniu (červeno-biely náter na priechode pre chodcov pri ZŠ J. Hollého

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 24. októbra 2019

 

 

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Chcel by som požiadať mesto Šaľa k už plánovanému vyznačeniu (červeno-biely náter na priechode pre chodcov pri ZŠ J. Hollého), a tak isto aj pri MŠ Hollého o obojstranné vyznačenie vodorovného dopravného značenia – Pozor deti.
 2. Chcel by som požiadať mesto Šaľa o vyvolanie rokovania s firmou ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. na tému podpory separácie odpadu. Jedná sa o zavedenie zberných nádob na separovaný odpad v rodinných domoch, či vedia zabezpečiť túto službu – dodávku zberných nádob, čo všetko treba k príprave takejto služby.
 3. Chcel by som poprosiť o vykonanie TV monitoringu kanalizácie na ulici Germánskej, nakoľko nahromadená voda po daždi neodteká do kanalizácie. Prosím o prezistenie a vyriešenie tohto problému.
 4. Chcem sa v mene občanov opýtať, či môžu požiadať o osobitné užívanie verejného priestranstva na účely parkovania osobitného motorového vozidla na rok 2020, pretože podľa mojich informácií dopravný generel bude predložený na schválenie až v druhom štvrťroku 2020.
 5. Tak isto v mene občanov chcem požiadať o prehodnotenie stanoviska dopravného inžiniera ohľadom kolmých státí na ul. Nivy. Môj názor je taký, že podmienky pri následnej organizácii budú vyhovujúce.
 6. Minimum, čo ešte tento rok je možné spraviť, je uloženie dlažby pri bývalých smetných košoch na ul. Rímskej z dôvodu vytvorenia parkovacích miest.“    
 7. V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

   

 8. Obnova náteru priechodu pre chodcov na ul. Hollého bola zrealizovaná v poslednom týždni mesiaca október. Doplnenie Vami navrhovaného značenia bude zrealizované hneď, ako to dovolia poveternostné podmienky.
 9.  

 10. Mesto Šaľa bude rokovať so spoločnosťou ENVI GEOS Nitra, s.r.o. (zabezpečuje realizáciu triedeného zberu) ako aj so spoločnosťou ELEKOS (podľa zákona o odpadoch financuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov) o možnosti zabezpečiť pre rodinné domy 120 l plastové nádoby na zber papiera, plastov, skla a tetrapakových obalov.
 11.  

 12. Rýchlosť odtoku nahromadenej vody z miestnej komunikácie je priamo závislá od kapacity verejnej kanalizácie, ktorá pri prudkých dažďoch nestíha odvádzať vodu z okolitých stavieb.
 13.  

 14. Občania môžu požiadať o osobitné užívanie verejného priestranstva na účely parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, avšak mesto nedisponuje voľnými parkovacími miestami, a preto občanom nie je možné vyhovieť. Mesto objednalo vyhotovenie dopravného generelu, v ktorom je riešená aj statická doprava a v závislosti od výsledkov dopravného generelu bude navrhnutá nová parkovacia politika mesta Šaľa.
 15.  

 16. Z dôvodu vysokého pracovného vyťaženia nebol dopravný inžinier schopný odpovedať na Vašu interpeláciu v stanovenom čase a z toho dôvodu Vám bude jeho vyjadrenie poskytnuté dodatočne.
 17.  

 18. Po preštudovaní bodu 6 sme došli k záveru, že ide zrejme len o skonštatovanie, resp. popis situácie v danej lokalite. Vašu požiadavku bude možné zrealizovať až v roku 2020.
 19.  

   

  S pozdravom

   

   

   

   Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

   

   

   

   

  Vypracoval:

  Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

  Ing. Edita Haládiková, referentka životného prostredia

  Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania