Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.02.2018 - 09:57  //  aktualizácia: 15.02.2018 - 09:57  //  zobrazené: 1902

Chcel by som poprosiť mesto Šaľa o vybudovanie chodníka v cintoríne vo Veči

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 1. februára 2018


V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 01. 02. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

1. Chcel by som poprosiť mesto Šaľa o vybudovanie chodníka v cintoríne vo Veči, oproti Domu smútku, nakoľko sa začalo pochovávať aj na miestach, kde sa predtým nepochovávalo a chodník tam chýba.

2. Dňa 26. novembra 2015 som sa pýtal, kedy sa bude realizovať priechod pre chodcov na Nitrianskej ulici, kolmo na ulicu Novú. Ako odpoveď som dostal, že priechod pre chodcov bude vyznačený na jar roku 2016. Po nezrealizovanom vyznačení priechodu pre chodcov som sa znova informoval ohľadom tohto priechodu na jeseň 2016, kedy mi bolo oznámené, že sa pripravuje projektová dokumentácia u dopravného inžiniera na dopravnom inšpektoráte. O trištvrte roka neskôr som sa znova pokúsil dostať odpoveď na ešte stále nevyznačený priechod pre chodcov. Odpoveď znela, že vyjadrenie dopravného inžiniera bude poskytnuté najneskôr do júna 2017 a o výsledku ma budete informovať. Nakoľko sa mi odpovedi nedostalo, a občania sa pravidelne pýtajú na tento priechod, prosím Vás o odpoveď, ktorú by som im mohol tlmočiť.

3. V roku 2015 bol vykonaný kamerový monitoring kanalizačnej siete na Dózsovej ulici kvôli poškodenej komunikácii na viacerých miestach. Výsledok o protokole o výsledku monitorovania siete mal byť dodaný v januári 2016. Nakoľko som na základe interpelácie nebol informovaný o výsledku tohto monitoringu, a stav komunikácie sa zhoršuje, chcel by som požiadať o doplnenie tejto informácie.

4. Chcel by som sa spýtať, kedy je naplánované osadenie prisľúbeného dopravného zrkadla na sídlisku vo Veči, kde sa krížia ulice Hollého a G. L. Svobodu.

5. Chcem sa spýtať, kedy sa bude opravovať prepadnutý chodník pred polyfunkčnou budovou pri kruhovom objazde vo Veči. Stav chodníka je nebezpečný a to najmä v zime, keď voda, nahromadená na tomto chodníku, zamrzne a následne na tento ľad nasneží.
 
6. Na základe dobrých skúseností a ohlasov zo strany občanov by som chcel tlmočiť pochvalu na plaváreň, jej tím a zmeny k lepšiemu. Podľa slov občanov je atmosféra lepšia, obsluha príjemná a milá a pozitívne hodnotia tiež aj wifi pripojenie v celom objekte. Chcel by som sa opýtať, či sú naplánované ďalšie investície, napr. náter plafónu alebo zavedenie platobného terminálu.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. Nakoľko výstavba predmetného chodníka nebola v roku 2018 plánovaná, výdavky na túto výstavbu neboli rozpočtované na rok 2018. V prípade, ak by sa s ohľadom na výsledok hospodárenia mesta Šaľa za prvý polrok 2018 uvoľnili potrebné finančné prostriedky, bolo by možné túto výstavbu zrealizovať na jeseň v roku 2018.

2. Pracovník referátu dopravy a technických činností Vám osobne tlmočil záver dopravného inžiniera, ktorý neodporúča vyznačenie priechodu pre chodcov z dôvodu vysokého rizika stretu motorového vozidla s chodcom. Ďalej upozornil, že v prípade, ak sa v okolí nenachádza priechod pre chodcov, je možné prejsť cez vozovku kolmo na jej os. Pri tomto úkone si chodec dáva väčší pozor na prichádzajúce autá. Naďalej je snahou mesta Šaľa dosiahnuť vyznačenie plnohodnotného priechodu v uvedenej lokalite.

3. Mesto Šaľa nedisponuje žiadnym záznamom od správcu kanalizácie a ani informáciou, že taký prieskum bol vykonaný. Pracovník referátu dopravy a technických činností bude kontaktovať Západoslovenskú vodárenskú  spoločnosť a žiadať vyjadrenie.

4. V roku 2017 boli osadené a aj doplnené dopravné zariadenia na ul. Hollého pri každom problémovom križovaní. Bolo by vhodné kontaktovať pracovníka referátu dopravy a technických činností a spoločne vykonať tvaromiestnu obhliadku za účelom presného určenia Vami navrhovaného dopravného zariadenia.

5. Po neúspešnom rokovaní s majiteľom priľahlej budovy pristúpi v tomto roku mesto Šaľa k oprave poklesnutej časti chodníka.

6. Písomné vyjadrenie Ing. Patrika Ščasného – riaditeľa Aquasportu k interpelácii tvorí prílohu tohto listu.

S pozdravom


 Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali


Vypracoval:
JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností
Ing. Patrik Ščasný, riaditeľ Aquasport

Prílohy

Interpelácia

(pdf - 109.62 kB)