Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.02.2020 - 14:24  //  aktualizácia: 24.02.2020 - 14:25  //  zobrazené: 1367

Chcel by som poprosiť mesto Šaľa o dobudovanie chodníka v cintoríne vo Veči vedúceho k WC, ktoré je súčasťou Hasičskej zbrojnice Šaľa – Veča...

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš
Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 6. februára 2020
 
 
V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 06. 02. 2020, 
ste podali písomné interpelácie v znení: 
 
1. „Chcel by som poprosiť mesto Šaľa o dobudovanie chodníka v cintoríne vo Veči vedúceho k WC, ktoré je súčasťou Hasičskej zbrojnice Šaľa – Veča. Novovybudovaný chodník končí z boku WC a pred vstupom je zvyčajne blato. 
 
2. Chcel by som upozorniť na ostrovček pred kostolom vo Veči. Pravidelne stojí v tomto ostrovčeku voda z dôvodu „vyšliapaných koľajníc“, ktoré vznikli ešte keď nebol tento ostrovček. Po zamrznutí hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia pre chodcov. Prosím o úpravu tejto plochy. 
 
3. Na chodníku pri kruhovom objazde vo Veči smerom zo sídliska po pravej strane stojí po daždi voda z dôvodu klesnutia zámkovej dlažby. Chodci toto miesto musia obchádzať, znovu hrozí nebezpečie padnutia v zimnom období.“  
 
V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:
 
1. Vecný útvar môže postupovať iba v súlade s rozpočtom mesta, ktorý s touto výstavbou nepočítal, keďže na cintoríne vo Veči je WC v budove domu smútku je funkčné a udržiavané a priestor pred vstupom je vybetónovaný. 
Vzhľadom k uvedenej požiadavke,  vecný útvar dá vyhotoviť cenovú ponuku a ak táto bude v rámci finančných možností určených rozpočtom, následne bude zrealizované dobudovanie chodníka ku WC v požiarnej zbrojnici

 

 
2. Dňa 13. 02. 2020 sa konalo stretnutie pracovníka mesta Miroslava Poličeka, referenta dopravy a technických činností s pani Klaudiou Braunovou, vedúcou strediska regionálnej údržby a správy ciest, ktoré sídli v mestskej časti Veča a vykonáva údržbu ciest I. triedy, ktorej správcom je Slovenská správa ciest a.s. Predmetom stretnutia bola pripravovaná akcia úprava povrchu cesty na Nitrianskej ulici, na ktorej sa nachádzajú vysoké pozdĺžne nerovnosti. Presný termín úpravy frézovaním nebol presne stanovený (1. polrok 2020), no bolo prisľúbené, že požiadavku o úpravu ostrovčeka budú riešiť v rámci opráv.
 
3. Vaša požiadavka je zaradená do plánu údržby chodníkov v tomto roku.
 
 
S pozdravom
 
 
 Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali