Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.04.2018 - 12:49  //  aktualizácia: 16.04.2018 - 12:49  //  zobrazené: 2990

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 00 33 28,
so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 21.03.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia na líniovú stavbu:

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene územného rozhodnutia.
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia  Mestom Šaľa pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011.
Platnosť územného rozhodnutia bola naposledy predĺžená rozhodnutím Mesta Šaľa pod č. 04845/2016/SU/04293 vydaného dňa 28.11.2016, s právoplatnosťou zo dňa 28.12.2016.

Zmena územného rozhodnutia v rozsahu:

Z podmienok územného rozhodnutia, ako aj z oprávnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií a správcov inžinierskych sietí, došlo v priebehu spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie k zmenám dokumentácie pre územné rozhodnutie, zmeny sa týkajú:
-    zmien v jednotlivých objektoch oproti dokumentácii na územné rozhodnutie,
-    objektov, ktoré neboli riešené v dokumentácii pre územné rozhodnutie,
-    objektov, ktoré boli riešené v dokumentácii pre územné rozhodnutie, ale neboli prevzaté do dokumentácie pre stavebné povolenie.  


Členenie stavby – objektová skladba

010-00        Demolácie
021-00     Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Kráľová nad Váhom
022-00     Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dlhá nad Váhom
023-00     Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Šaľa
024-00     Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Trnovec nad Váhom
025-00     Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Horný Jatov
031-00     Vegetačné úpravy cesty I/75
101-00     Cesta I/75 – Šaľa obchvat
102-00     Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 0,400
103-00     Preložka cesty II/573 v km 3,443
104-00     Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984
105-00     Preložka cesty III/50811 v km 7,519
106-00     Úprava cesty II/562 v km 10,272
107-00     Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 11,340
120-00     Preložka poľnej cesty v km 1,5
121-00     Prejazd po pravej strane Váhu v km 1,550
122-00        Úprava účelovej komunikácie v km 2,300
123-00     Preložka poľnej cesty v km 2,450
124-00     Preložka poľnej cesty v km 6,300
125-00         Preložka poľnej cesty v km 7,500
126-00     Preložka poľných ciest v km 10,275
127-00     Preložka poľnej cesty v križovatke v km 1,300
128-00     Preložka poľnej cesty v križovatke v km 3,8-4,3
129-00     Úprava jestvujúcich komunikácií
150-00     Chodník pred mostom cez Váh
151-00     Chodník za mostom cez Váh
201-00     Most nad poľnou cestou v km 1,300
202-00     Most na cestu I/75 nad Váhom v km 1,795
203-00     Most na cestu I/75 v inundácii v km 2,250
204-00     Most na cestu I/75 pri hrádzi v km 2,310
205-00     Most nad poľnou cestou v km 2,550
206-00     Most na cestu I/75 cez kanál Dlhá v km 5,040
207-01     Most na cestu I/75 nad poľnou cestou a produktovodom v km 8,824
207-02     Most na ceste I/75 nad Trnoveckým kanálom v km 8,847 50
208-00     Most na ceste I/75 nad kanálom v km 9,390
209-00     Most na ceste I/75 nad železničnou vlečkou v km 9,664
211-00     Most na poľnej ceste nad kanálom
212-00        Priepust na  ceste I/75 na kanáli v km 10,663
213-00        Most na ceste I/75 nad Trnoveckým kanálom
214-00        Rekonštrukcia mosta na ceste II/573
250-00     Protihluková stena v km 1,9 vľavo
251-00     Protihluková stena v km 5,80 vpravo
252-00     Clona proti oslneniu v km 9,700 – 10,150 vľavo
253-00     Clona proti oslneniu v km 9,700 – 10,150 vpravo
254-00        Protihluková stena v km 1,9 vpravo
255-00        Protihluková stena na privádzači
256-00        Protihluková stena v km 10.500 vpravo
257-00        Protihluková stena v km 4.000 vpravo
260-00     Oplotenie cesty I/75 v km 1,0
261-00     Oplotenie vinohradu v km 5,850-6,650 vľavo
262-00     Oplotenie vinohradu v km 6,075-6,675 vpravo
501-00     Preložka výtlačného vodovodu Galanta – Šaľa v km 0,00
502-00     Úprava výtlačného vodovodu Šaľa-Moček v km 4,9 – 6,4
503-00     Úprava vodovodu v km 0,110 prepojenia
504-00     Úprava vodovodnej prípojky VD Kráľová v km 1,500
505-00     Úprava vodovodu Dusla v km 8,357
507-00     Úprava vodovodu Dusla v km 8,380
508-00     Úprava vodovodu Dusla v km 8,397
509-00     Úprava vodovodu Dusla v km 8,600
510-00     Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča
511-00     Úprava tlakovej kanalizácie Močenok – Šaľa – Veča v km 7,5
512-00     Úprava tlakovej kanalizácie Trnovec nad Váhom v km 10,280
513-00        Úprava potrubí Dusla v km 9,650
514-00        Preložka vodovodu v km 0,220 vetvy B objektu 104-00
520-00     Úprava ZP Šaľa – Kolárovo v k.ú. Kráľová n/V v km 0,0 – 1,66
521-00     Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Dlhá n/V v km 1,6 – 5,05
522-00     Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Šaľa v km 5,05 – 9,4
523-00     Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Trnovec n/V v km 9,4 – 10,66
524-00     Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Horný Jatov v km 10,6 – 11,700
525-00     Úprava odvodnenia v k.ú. Horný Jatov
601-00     Preložka 22 kV VN l. č. 360/418 v km 0,854
602-00     Preložka 22 kV VN l. č. 431/322 v km 0,865
603-00     Preložka 22 kV VN l. č. 442/449 v km 0,876
604-00        Preložka 22kV VN l.č.1043 v km 0,050 ČS 104-00
605-00     Preložka 22 kV VN l. č. 1043 v km 5,616
606-00     Preložka 22 kV VN l. č. 205 v km 6,262
607-00     Preložka 22 kV VN l. č. 220 v km 6,276
608-00     Preložka 22 kV VN l. č. 220 v km 9,700
609-00     Preložka 22 kV VN l. č. 220 v km 9,976
610-00     Preložka 22 kV VN l. č. 205 v km 10,914
611-00     Ochrana VN káblov Dusla km 8,365
612-00     Ochrana NN káblov Dusla km 8,385
613-00     Ochrana VN káblov Dusla km 8,398
614-00        Preložka 22 kV VN l. č.  220 v km 10,250
615-00        Preložka NN prípojky v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
621-00     Úprava 110 kV VVN I. č. 8772 v km 6,200
625-00        Osvetlenie okružnej križovatky v km 0.200
626-00        Osvetlenie okružnej križovatky v km 3.450
627-00        Osvetlenie okružnej križovatky v km 7.500
628-00        Osvetlenie okružnej križovatky v km 10.250
629-00        Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 0.200
630-00        Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 3.450
631-00        Prípojka VN pre osvetlenie križovatky v km 7.500
632-00        Trafostanica pre osvetlenie križovatky v km 7.500
634-00        Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 10.250
650-00     Preložka MTS v km 0,18 cesty I/75
651-00     Preložka MK – VET v km 1,52 cesty I/75
652-00     Preložka MTS v km 7,53 cesty I/75
653-00     Úprava MK – Duslo Šaľa v km 9,63 cesty I/75
654-00         Preložka MTS v km 10,29 cesty I/75
655-00     Preložka MTS v km 11,49 cesty I/75
656-00        Preložka MTS v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
670-00     Preložka DK v km 0,00 – 0,470 cesty I/75
671-00     Preložka DOK v km 0,13 – 0,40 cesty I/75
672-00     Úprava DOK – VET v km 0,13 – 0,180 cesty I/75
673-00     Preložka DK v km 7,51 cesty I/7512
701-00     Úprava VTL plynovodu DN 100 v km 0,200
702-00     Preložka VTL DN 500 v km 6,050 – 6,550
703-00     Úprava VTL plynovodu DN 80 v km 6,730
704-00     Úprava VTL plynovodu DN 100 v km 10,324
705-00        Úprava STL plynovodu DN 32 v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
801-00     Dočasná obchádzka km 0,100
802-00     Dočasná obchádzka km 7,450
803-00     Dočasná obchádzka km 10,250

Objekty, ktoré boli riešené v dokumentácii stavebného zámeru (v dokumentácii pre územné rozhodnutie), ale neboli prebraté do dokumentácie pre stavebné povolenie:

210-00        Most na č.st.104-00 nad kanálom Dlhá
506-00        Úprava vodovodu Dusla v km 8,370
620-00        Preložka 110 kV VVN l. č. 8772 v km 5,175
622-00        Preložka 110 kV VVN l. č. 8772 v km 10,858

Objekty, ktoré neboli riešené v dokumentácii stavebného zámeru (v dokumentácii pre územné rozhodnutie):

213-00        Most na ceste I/75 nad Trnoveckým kanálom
214-00        Rekonštrukcia mosta na ceste II/573
254-00        Protihluková stena v km 1,9 vpravo
255-00        Protihluková stena na privádzači
256-00        Protihluková stena v km 10.500 vpravo
257-00        Protihluková stena v km 4.000 vpravo
513-00        Úprava potrubí Dusla v km 9.650
514-00        Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
614-00        Preložka 22 kV VN l. č.  220 v km 10,250
615-00        Preložka NN prípojky v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
625-00        Osvetlenie okružnej križovatky v km 0.200
626-00        Osvetlenie okružnej križovatky v km 3.450
627-00        Osvetlenie okružnej križovatky v km 7.500
628-00        Osvetlenie okružnej križovatky v km 10.250
629-00        Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 0.200
630-00        Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 3.450
631-00        Prípojka VN pre osvetlenie križovatky v km 7.500
632-00        Trafostanica pre osvetlenie križovatky v km 7.500
634-00        Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 10.250
656-00        Preložka MTS v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
705-00        Úprava STL plynovodu DN 32 v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa § 33, § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 a § 41 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene územného rozhodnutia. Keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na zmenu územného rozhodnutia, stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona
upúšťa
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť
do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade (budova Mestského kultúrneho strediska Šaľa, vchod B, č. dverí 204), úradné dni: Po:8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom., na internetovej stránke, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň tejto lehoty.
Vyvesenie oznámenia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................

Príloha: Situácia dotknutého územia

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1.    Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava
2.    Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 15 Šaľa
3.    Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71  +  2 x verejná vyhláška
4.    Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Šaľa 5 Dlhá nad Váhom č. 225  +  2 x verejná vyhláška
5.    Obec Trnovec nad Váhom, Ul. Hlavná č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom a časť obce Horný Jatov  +  2 x verejná vyhláška
6.    Duslo, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236, 927 03 Šaľa
7.    FARMA MAJCICHOV, a.s., 919 22 Majcichov č. 50
8.    LOXWOOD, s.r.o., Vašinova 134/16, 949 01 Nitra
9.    Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
10.    Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava
11.    Slovenský vodohosp. podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica
12.    Zajarčie, s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava
13.    JINAGRO, s.r.o., 927 05 Dlhá nad Váhom č. 274
14.    Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 01 Trnava
15.    SCHETELIG CE s.r.o., Železničná 961, 925 84 Vlčany
16.    Agro Invest Group s.r.o., 925 91 Kráľová nad Váhom č. 633
17.    DOLINA, spol. s r.o., Bačala 314, 951 15 Veľká Dolina
18.    FARMA JATOV, spol. s.r.o., Horný Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Váhom
19.    A. I. GREEN ENERGY, s.r.o., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava
20.    ARCADE INVEST, s.r.o., Pod vinohradmi 1231/1, 951 15 Mojmírovce
21.    LÁNG, s.r.o., 925 71 Trnovec nad Váhom č. 513
22.    Reality holding+, s.r.o., Bôrická 13, 010 01 Žilina
23.    Ostatným účastníkom konania a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v kat. územiach mesta Šaľa, obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Trnovec nad Váhom, časť obce Horný Jatov

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa, mestská časť Veča, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.eu – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Trnovec nad Váhom – www.trnovecnadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 


dotknutým orgánom jednotlivo

24.    Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (CD a PK), Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
25.    Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
26.    Ministerstvo obrany SR, Správa nehnut. majetku a výstavby, Ul. Kutuzovova č. 8,              832 47  Bratislava
27.    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava
28.    Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
29.    Nitriansky samosprávny kraj, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
30.    Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
31.    Krajské riaditeľstvo Hasič. a záchr. zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
32.    Krajské riaditeľstvo polic. zboru v Nitre, Piesková 32, P.O.Box 13/C, 949 01 Nitra
33.    MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
34.    Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
35.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
36.    Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
37.    Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
38.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
39.    Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, Trenčín, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
40.    SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
41.    TELEMONT, a.s., Trnavská cesta 102, P.O.BOX č. 88, 820 09 Bratislava 29
42.    SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
43.    Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
44.    Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
45.    Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
46.    Západoslovenská vodárenská spol., a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
47.    Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
48.    Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
49.    O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
50.    UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., P. O. BOX 216, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 5
51.    TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava
52.    Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
53.    SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
54.    PROBUGAS, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
55.    EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
56.    Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
57.    Vodohosp. výstavba. š. p, Karloveská 2, P.O.BOX č. 45, 842 04 Bratislava
58.    Hydroinvest spol. s r. o., Smolenická 2, 851 05 Bratislava
59.    Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Atrakčný obvod Nové Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky
60.    Štátna plavebná správa, Prístavná 10, 821 09 Bratislava 2
61.    Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Nové Zámky, Svätoplukova 1,
940 62 Nové Zámky
62.    Dopravný úrad. Divízia vnútrozemskej plavby, Odbor štátneho odborného dozoru, Ostrov Sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno
63.    Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky, Podzámska 9434/34A,                    940 01 Nové Zámky
64.    Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
65.    Slovenský vodohosp. podnik, š. p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
66.    Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa
67.    Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 15880/59A,                                         824 84 Bratislava 26
68.    NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

na vedomie:
69.    Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava

ostatní:
70.    GEOCONSULT, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava
-    k spisu

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Jozef Belický
                                                                                                  primátor mesta

 

 

Prílohy

Situacia stavby

(pdf - 4.33 MB)