Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.01.2021 - 16:35  //  aktualizácia: 07.01.2021 - 16:36  //  zobrazené: 2677

Cesta I 75 Šaľa-obchvat, zmena časti územného rozhodnutia

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

VÝZVA NA OBOZNÁMENIE SA S PODKLADMI PRE ROZHODNUTIE

 

Navrhovateľ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 003328, so sídlom ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 12.08.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o zmene časti územného rozhodnutia na líniovú stavbu:

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov, pre zmenu stavebných objektov:

 

            SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,

                   podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573,

            SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča,

            SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

 

(ďalej len “stavba“) v extraviláne mesta Šaľa, v mestskej časti Veča, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté konanie o zmene časti územného rozhodnutia.

Na stavbu bolo vydané mestom Šaľa, ako príslušným a určeným stavebným úradom rozhodnutie o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011 a rozhodnutie o zmene predmetného územného rozhodnutia pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 08.10.2018.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1  a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebný úrad určil lehotu do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a dotknuté orgány mohli v tejto lehote oznámiť svoje stanoviská. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať a ak dotknuté orgány v tejto lehote neoznámia svoje stanoviská, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

V priebehu územného konania v určenej lehote dňa 30.09.2020 bolo na stavebný úrad doručené vyjadrenie účastníka konania, Ing. Arpáda Beneša, bytom 925 91 Kráľová nad Váhom č. 117, na základe ktorého stavebný úrad na objasnenie rozhodujúcich okolností dôležitých pre posúdenie zmeny časti územného rozhodnutia v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), zhromažďoval ďalšie podklady pre rozhodnutie.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám ako účastníkom konania oznamujeme, že ako účastníci konania máte právo s podkladmi pred vydaním rozhodnutia oboznámiť sa a vyjadriť sa k nim v lehote

do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na klientskom centre Mestského úradu v Šali,  v čase úradných hodín Po - Pi: 8.00-12.00.

 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a tiež na internetovej stránke uvedených obcí, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň tejto lehoty.

Vyvesenie výzvy oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk, aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 3. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 15 Šaľa
 4. Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 225  +  2 x verejná vyhláška
 5. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71  +  2 x verejná vyhláška
 6. Obec Trnovec nad Váhom, ul. Hlavná č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom a časť obce Horný Jatov  +  2 x verejná vyhláška
 7. Zajarčie, s.r.o., Hrachová č. 9481/20, 821 05 Bratislava
 8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava
 9. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24, § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018
 10. Ostatným účastníkom konania a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb – známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám môžu byť oznámením priamo dotknuté:

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, mestská časť Veča, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.eu – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom – www.trnovecnadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

na vedomie:

 1. Slovenská správa ciest,  IVSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016