Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.11.2017 - 14:15  //  aktualizácia: 28.11.2017 - 14:15  //  zobrazené: 1290

„Cesta 1/75 Šaľa – obchvat“

Informovanie verejnosti

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktorou je

„Cesta 1/75 Šaľa – obchvat“

navrhovateľa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava.

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cesta-i-75-sala-obchvat-

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné aj na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali, dočasné pracovisko v Dome kultúry Šaľa, vchod B, 2. poschodie,          č. dv. 223 v čase úradných hodín.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t.j. do                        .