Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.09.2019 - 09:48  //  aktualizácia: 23.09.2019 - 09:48  //  zobrazené: 747

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Mesto Šaľa podľa  § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”

 

navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

 

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, do 21 dní od zverejnenia tohoto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor