Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.04.2014 - 09:39  //  aktualizácia: 07.04.2014 - 09:40  //  zobrazené: 3156

Akým spôsobom sa v meste Šaľa zriaďujú vyhradené miesta

číslo: I8/2014

Požadované informácie: akým spôsobom sa v meste Šaľa zriaďujú vyhradené miesta
na parkovanie a podľa akých ustanovení mesto postupuje pri udeľovaní súkromného parkovacieho miesta, a kde sú zverejnené tieto ustanovenia.

Sprístupnené informácie:

Žiadosť  o  vyhradenie priestoru z verejného priestranstva za účelom parkovania pre  motorové vozidlo sa nachádza na internetovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk, v časti OBČAN/ Ako vybaviť: sekcia Referát dopravy. Následne, po podaní žiadosti s uvedenými prílohami, bude vykonaná tvaromiestna obhliadka pracovníkom mesta Šaľa, ktorý posúdi možnosť vyhradenia Vami zvoleného verejného priestranstva za účelom odstavenia motorového vozidla. V tomto roku bude prebiehať pasportizácia statickej dopravy a všetkých prenajatých priestranstiev v meste Šaľa, ktorá bude po vypracovaní  uverejnená aj na internetovej stránke mesta Šaľa.

Sadzbu dane  za parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska - za vyhradenie priestoru
z verejného priestranstva ako parkovisko pre jedno motorové vozidlo určuje § 8 písm. c) Všeobecne záväzného nariadeniač. 14/2013o miestnych daniacha miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Šaľa, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk, http://www.sala.sk/cms.article/default/2302/o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-mesta-sala.