Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.04.2022 - 09:13  //  aktualizácia: 12.04.2022 - 09:13  //  zobrazené: 551

Akým spôsobom a kedy sa bude riešiť umiestnenie kontajnerov na kuchynský odpad na stanovištiach kontajnerov? V súčasnosti je bežné, že tieto kontajnery sú doslova pohodené na chodníku či trávniku.

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 24. marca 2022

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 03. 2022,
ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. „Akým spôsobom a kedy sa bude riešiť umiestnenie kontajnerov na kuchynský odpad na stanovištiach kontajnerov? V súčasnosti je bežné, že tieto kontajnery sú doslova pohodené na chodníku či trávniku.

  1. Koľko priestupkov ohľadom parkovania áut na chodníkoch riešila/zaznamenala mestská polícia od 01. 01. 2022 do 20. 03. 2022? Koľko pokút a v akej celkovej výške bolo udelených, koľko „papúč“ bolo nasadených a koľko áut odtiahnutím v súvislosti s priestupkami parkovania áut na chodníkoch?“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Mesto Šaľa v spolupráci s firmou Envi-Geos Nitra, s.r.o. upozornilo pracovníkov, ktorí zbierajú biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len kuchynský odpad) na to, ako majú nakladať s kontajnermi na stojiskách. Majú pokyn kontajnery na  kuchynský odpad umiestniť, tam kde to je možné, do priestorov stojiska. Tam, kde sa  na stojisko nezmestia, môžu ich umiestniť na trávnik tak, aby bol k nim prístup priamo z chodníka. Prípadne ich môžu umiestniť na chodníku vedľa stojiska, ak je chodník dostatočne široký.

Na zlepšenie situácie budeme tento pokyn pravidelne pripomínať, kontrolovať ho a trvať na jeho dodržaní.

2

  1. Za požadované obdobie eviduje mestská polícia 33 priestupkov porušenia ust.  § 25, ods. 1, písm. q) zákona č. 8/2009 Z. z. (zákaz stáť na chodníku). V blokovom konaní bolo riešených 26 prípadov v súhrnnej sume 290 Eur. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla bol použitý v 15 prípadoch.

Mestská polícia v Šali nerealizuje odťah vozidiel, ktoré sa dopúšťajú priestupkov v súvislosti s porušovaním pravidiel cestnej premávky, nakoľko Mesto Šaľa nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou spoločnosťou zaoberajúcou sa touto činnosťou.

 

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. Petronela Vižďáková, referentka životného prostredia

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície v Šali