Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.11.2020 - 09:51  //  aktualizácia: 09.11.2020 - 09:51  //  zobrazené: 1292

Aký má vlastnícky vzťah mesto Šaľa ku chátrajúcej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na rohu ulíc Jesenského a Hlavná?

číslo: I33/2020

Požadované informácie citujeme:

 

„ Aký má vlastnícky vzťah mesto Šaľa ku chátrajúcej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na rohu ulíc Jesenského a Hlavná? Ide o nehnuteľnosť na pozemku parcelné číslo 1076, ktorá nehnuteľnosť je v katastri vedená ako prevádzkový objekt. Je táto nehnuteľnosť v súčasnej dobe v nájme ak nie tak či je možné predmetnú nehnuteľnosť prenajať/resp. kúpiť a prevádzkovať v nej služby?“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Nehnuteľnosť – stavba so súpisným číslom 32 evidovaná v katastri nehnuteľností ako prevádzkový objekt, postavená na parcele CKN číslo 1076, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako „nehnuteľnosť“) je vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa.

 

V súčasnosti nehnuteľnosť nie je predmetom nájmu. Mesto Šaľa ju v súčasnosti využíva ako sklad hnuteľných vecí. Technický stav nehnuteľnosti ju robí nespôsobilou na prevádzkovanie služieb, vyžaduje si rekonštrukciu.

 

Prenájom resp. prevod majetku mesta Šaľa sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, ktoré sú zverejnené na https://sala.sk/data/component_file/100/106/f3281.pdf.

   

Schválenie zámeru a spôsobu predaja nehnuteľností je v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. a), b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v kompetencii Mestského zastupiteľstva v Šali. Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Šaľa je v zmysle ust. § 4 ods. 2 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v kompetencii primátora mesta Šaľa.

 

S výhľadom na nadchádzajúce rozpočtové roky mesto Šaľa zvažuje odpredanie predmetnej nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže je v kompetencii Mestského zastupiteľstva v Šali.