Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 17.02.2023 - 10:36  //  aktualizácia: 17.02.2023 - 10:36  //  zobrazené: 1579

Aký je postup, prípadne lehoty, ohľadom povinného zverejňovania návrhu VZN na pripomienkovanie verejnosťou...

predkladateľ: Mgr. Miloslav Kollár

Odpoveď na interpelácie prednesené a podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023,     ste predniesli ústnu interpeláciu v znení:

„Chcel by som si len overiť alebo získať informáciu, lebo sa ku mne dostalo, že kvôli procesnej chybe došlo k zrušeniu verejného obstarávania na obnovu Lesoparku medzihrádzového priestoru, tak len by som chcel vedieť, či je táto informácia pravdivá alebo nepravdivá.“

Ďalej ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Aký je postup, prípadne lehoty, ohľadom povinného zverejňovania návrhu VZN na pripomienkovanie verejnosťou, ak tento návrh VZN podáva poslanec alebo  poslanecký klub? Je nejaký rozdiel v tom, ak sa navrhuje úplne nové VZN, alebo len úprava aktuálne platného VZN?

 1. Na sociálnych sieťach sa opakovane objavujú sťažnosti na konkrétnych lekárov slúžiacich na ambulantnej pohotovosti (predovšetkým pre dospelých). Riešilo mesto
  s UNSK nespokojnosť s kvalitou poskytovanej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovosti? Ak áno, aký je výsledok? Na koho v rámci UNSK môžu občania posielať svoje podnety, ak majú podozrenie, že daný lekár/lekárka zanedbal zdravotnú starostlivosť? Poprosím o email/ telefonický kontakt, prípadne formulár na danú osobu/odbor
  ?

 1. Na základe akého kľúča sú poslanci a poslankyne pozývaní na tzv. predzastupiteľstvá? Nemali by mať všetci poslanci rovnaký prístup k informáciám z mestského úradu, respektíve od mestských úradníkov? Prečo v súčasnosti pozvánku dostávajú len určití poslanci, zatiaľ čo pred inými sa vedenie mestského úradu snaží tieto stretnutia utajiť?
 2. Chcem požiadať o zaslanie elektronickej verzie (alebo link) rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu o kasačnej sťažnosti vo veci porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri výstavbe nájomných bytov v Šali. Zároveň chcem požiadať mestský úrad o zverejnenie rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho správneho súdu v tejto veci, aby si občania mohli vytvoriť vlastný, objektívny názor na túto kauzu?

 1. Chcem požiadať o prehľadný výpis všetkých pripomienok z komisie dopravy
  a informáciu o ich (ne)zapracovaní do projektu vnútromestských cyklotrás
  v tabuľkovej forme. Pripomienky by mali byť zaznamenané v zápisnici z komisie územného plánovania a dopravy.

 1. Chcem požiadať  o sprístupnenie všetkých objednávok, faktúr a príloh faktúr
  s dodávateľom vykonávajúcim orezy drevín v meste za rok 2022 v elektronickej podobe

 1. Bolo by možné zorganizovať preventívno-informačnú akciu, kde by sa vodičom v okolí škôl a škôlok rozdali materiály s vyznačením dostupného parkovania v okolí, špeciálne na Školskej ulici?

 1. Bolo by možné poslancom a členom komisií oznamovať stavebné úpravy a zemné práce akéhokoľvek rozsahu vždy vopred na týždennej/mesačnej báze tak, aby obyvatelia mali od nich túto informáciu v predstihu? Pokiaľ to nie je možné robiť priamo v špeciálnej sekcii mestského webu, čo by bolo preferované riešenie.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

Odpoveď na ústne prednesenú interpeláciu:

V priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Ide o okolnosti, ktoré by mohli mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ vyhlási verejné obstarávanie na pôvodný predmet zákazky s opätovným uverejnením výzvy na predkladanie ponúk.

Link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4251

Odpovede na písomne podané interpelácie:

 1. Zverejňovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v ust. § 6 ods. 3:

„Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.“

Nie je žiadny rozdiel, či sa navrhuje úplne nové VZN, alebo len úprava aktuálne platného VZN.

 1. Mestu Šaľa neboli doručené písomné podnety, sťažnosti na kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej starostlivosti. Riešenie takýchto podnetov a nespokojnosti s poskytovaním ambulantnej pohotovostnej starostlivosti je v kompetencii Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, konkrétne odboru zdravotníctva.

 1. Poslanci mestského zastupiteľstva majú rovnaký prístup k informáciám, a ak k svojej práci potrebujú ďalšie doplňujúce informácie k materiálom, ktoré sú predmetom rokovania, majú právo žiadať o tieto informácie a stanoviská prednostu mestského úradu  a vedúcich organizačných jednotiek mestského úradu (§ 20 Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva). Pozvánku na Vami uvádzané „tzv. predzastupiteľstvá“ nedostávajú poslanci mestského zastupiteľstva. Dostávajú informáciu pred rokovaním mestského zastupiteľstva, že v prípade nejasností a doplňujúcich otázok k materiálom, ktoré budú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, je možné si vyžiadať stanovisko od prednostu mestského úradu (§ 20 Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva). Teda ide o ad hoc možnosť stretnutia sa a získania doplňujúcich informácií.

 1. Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame link rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky  č. 6Asan/22/2020 zo dňa 30. novembra 2022

https://www.uvo.gov.sk/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=28260&token=6c079777e933d9e685686a58857130868e53efd5  

Mesto Šaľa nevydalo Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 
č. 6Asan/22/2020 zo dňa 30. novembra 2022 ako aj iné na vec sa vzťahujúce rozhodnutia súdov a z uvedeného dôvodu neexistuje žiadna právna povinnosť zverejňovania týchto rozhodnutí.

 1. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy k prejednaniu projektu „Vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry Šaľa – 1 etapa“ sa uskutočnila 27. 07. 2022. Záznam zo zasadnutia komisie je verejne prístupný na webovom sídle mesta Šaľa.

Na zasadnutí boli vznesené pripomienky zo strany verejnosti, mestského architekta a členov komisie.

Zo záznamu uvádzame:

Pripomienky verejnosti:

- v prípade riešenia spoločnej združenej trasy cyklochodníka s chodníkom pre peších, oddeliť napríklad obrubníkom (zeleným pásom) chodník pre peších od cyklochodníka, dôvodom je, aby chodci a cyklisti neprechádzali z jedného pruhu do druhého
nezapracované

- na ul. Školskej, pešej zóne vyznačený pás cyklochodníka vyvýšiť na úroveň komunikácie, resp. dlaždenej spevnenej plochy - nezapracované

- v úseku na centrálnej mestskej zóne  pred záchytným parkoviskom, upozorniť motoristov dopravným značením, že vchádzajú na záchytné parkovisko so zdieľanou komunikáciou s cyklochodníkom, dopravné značenie len piktogramami na povrchu vozovky je nepostačujúce (obdobne dopravným značením zdôrazniť a upozorniť aj na iných úsekoch motoristov na vyznačený cyklochodník) - zapracované

- úsek cyklochodníka v okružnej križovatke pri Olympii nie je bezpečný, navrhuje inú náhradnú trasu - nezapracované

- Cyklostojany – najmä pri areáloch (v areáloch škôl) riešiť ako prestrešené a uzamykateľné cyklostojanv – čiastočne zapracované – navrhujú sa prestrešené cyklostojany

- na trase ul. Jarmočná – preložiť polohu chodníka pre peších a cyklochodníka (ponechať chodník pre peších v pôvodnej polohe) – v priestore parkoviska pred reštauráciou RICO
- zapracované

- p. Vlk navrhol viesť cyklotrasu s výškovým rozdielom oddelením obrubníkom, ako vhodnejšiu alternatívu z troch možných alternatív vedenia cyklotrasy podľa  Technického predpisu TP 085 - nezapracované

Pripomienky zmluvného architekta mesta Ing. arch. I. Pleidela:

- krížny cyklochodník cez centrálnu mestskú zónu – od knižnice po napojenie na pešiu zónu v priestore ul. Budovateľskej preložiť do polohy pred budovy – predajne, banky, služby na ul. Hlavnej, rozšíriť existujúcu spevnenú plochu smerom do zelene – pred vstupmi do budov ponechať chodník pre peších, smerom do zelene situovať cyklochodník - zapracované

- v trase medzi objektom kvetinárstva, knižnice a objektom Andrea Shopu zameniť polohu chodníka pre peších a cyklochodníka, teda aby pri fasáde objektu kvetinárstva, knižnice viedol chodník pre peších a nie cyklochodník - zapracované

- na Pešej zóne vyznačiť cyklochodník piktogramami a nie ako súvislý zelený pás
- zapracované

- zredukovať počet cyklostojanov - zapracované

Pripomienky členov komisie:

Peter Szalay – odporúča zvážiť doplnenie verejného osvetlenia v úseku za bytovým domom ul. Novomeského (od napojenia na cyklochodník ul. SNP po OK pri Olympii, situácia č.1.1) - nezapracované

 1. Doklady sú zverejnené na internetovej stránke mesta – dodávateľ Zoltán Bukovský,
  Fr. Kráľa 4, Šaľa.

 1. Zorganizovať takúto akciu by bolo možné v súčinnosti s konkrétnou školou. Vyžadovalo by to prípravu propagačných materiálov s odporúčanými dostupnými parkovacími plochami a koncepciu činnosti celej akcie. Takýto materiál by mal však iba odporúčací charakter a nebol by pre vodičov nijakým spôsobom záväzný.

 1. Na interpeláciu nie je možné relevantne odpovedať, nakoľko je neurčitá a nezrozumiteľná. Z otázky nie je možné vydedukovať, čo mal interpelujúci poslanec v úmysle.

„Stavebné úpravy a zemné práce akéhokoľvek rozsahu“ je neurčitý pojem a stavebný úrad k nemu nevie zaujať stanovisko.

Právnu úpravu režimu prípustnosti stavieb, stavebných úprav, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác vymedzuje stavebný zákon v časti stavebný poriadok.

Z procesného hľadiska možno rozlíšiť tri režimy prípustnosti stavieb, stavebných úprav
a udržiavacích prác. Režim prípustnosti sa odvíja od zákonom vymedzenej klasifikácie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác. Právna úprava rozoznáva nasledujúce režimy prípustnosti stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác:

● povinnosť ohlásenia stavby - ohlasovací § 55 ods.2 stavebného zákona ( napr. výmena bytového jadra v bytovom dome, vybudovanie novej vodovodnej či kanalizačnej prípojky k rodinnému domu...)

● stavebné povolenie - povoľovací režim (napr. prístavba rodinného domu, stavebné úpravy rodinného domu...)

● bez povinnosti ohlásenia stavby alebo vybavenia stavebného povolenia (tzv. voľný režim), § 56 stavebného zákona

Z uvedeného laického výkladu vyplýva, že stavebné úpravy a zemné práce akéhokoľvek rozsahu nie je možné poslancom a členom komisií oznamovať.

Stavebný úrad je vykonávaný ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle § 2 písm.
e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) na území mesta Šaľa. Rozhoduje v súlade so stavebným zákonom a vykonávacími vyhláškami
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
a č. 532/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

• Podľa § 5 ods. 1 zákona o obecnom zriadení - ... možno preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie

• Štát poskytne obci finančné a iné materiálne prostriedky (...)

• Výkon štátnej správy riadi a kontroluje vláda - obec tu nemá samostatnosť ako pri výkone samosprávy - riadi sa aj podzákonnými všeobecne záväznými predpismi
a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Výkon pôsobností, zabezpečenie, rozhodovacie právomoci orgánov obce:

Pri prenesenom výkone štátnej správy – zastupiteľstvu je len prísne úzko vymedzená nariaďovacia právomoc (vydávanie VZN), starosta (úrad) koná ako štátny orgán, bez možnosti zákonného vymedzenia. Odvolací orgán proti rozhodnutiam na prvom stupni je štátny orgán, kde má stavebný úrad povinnosť riadiť sa ich právnym názorom, ale aj internými predpismi (podstatný rozdiel oproti samosprávnej pôsobnosti).

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca oddelenia organizačného a správneho

Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

JUDr. Michal Luprich, právnik referátu právneho, personálneho a mzdového

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície Šaľa

Ing. Eva Lukačovičová, vedúca stavebného úradu