Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:36  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:37  //  zobrazené: 1793

Akou formou vykonáva mesto správu pohrebísk?

číslo: I04/2013

Požadované informácie:

  1. Akou formou vykonáva mesto správu pohrebísk? Či je to cez samosprávu (mestský úrad), vlastnou organizáciou alebo externou spoločnosťou, uviesť názov spoločnosti.
  2. Aký je počet hrobových miest na pohrebiskách (aspoň približne)?
  3. Aká je výška príjmu mesta z prenájmu hrobových miest? Uviesť hodnoty za obdobie rokov 2010, 2011 a 2012, ak sú k dispozícii.
  4. Aká je výška nájomného za hrobové miesta a za aké obdobie?

 

DRUH HROBU

OBDOBIE PRENÁJMU

NÁJOMNÉ

a) jednohrob

 

 

b) dvojhrob

 

 

   c) detský hrob

 

 

   d) urnový hrob

 

 

 

  1. Aké je číslo VZN, ktorým bol schválený Prevádzkový poriadok pohrebiska?

Sprístupnené informácie:

  1. V meste Šaľa sa nachádzajú 2 cintoríny, a to v Šali a v mestskej časti Šaľa - Veča.                                                  Prevádzkovateľom oboch cintorínov je Mesto Šaľa, prostredníctvom Mestského úradu v Šali.

2.   Počet hrobových miest: cca 3 630

3.   Výška príjmu z prenájmu hrobových miest je nasledovná:
       rok 2010             10 957,- EUR

       rok 2011             12 180,- EUR

       rok 2012             10 746,- EUR

4.    Výška nájomného za hrobové miesta:

 

DRUH HROBU

OBDOBIE PRENÁJMU

NÁJOMNÉ

a) jednohrob

10 rokov

16,59 EUR

b) dvojhrob

10 rokov

29,87 EUR

   c) detský hrob

10 rokov

9,95 EUR

   d) urnový hrob

25 rokov

9,95 EUR

 

  1. VZN č. 4/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa a VZN č. 5/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa – Veča.