Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 15.03.2023 - 16:59  //  aktualizácia: 15.03.2023 - 16:59  //  zobrazené: 1550

Ako konkrétne mesto rieši havarijný stav mostu cez rieku Váh?

číslo: I11/2023

Požadované informácie citujeme:

  • Ako konkrétne mesto rieši havarijný stav mostu cez rieku Váh?
  • Konkrétne kto a akým spôsobom to rieši?
  • Aké konkrétne kroky boli podniknuté na odstránenie havarijného stavu a kto ich podnikol?
  • Všetky informácie žiadam v časovom harmonograme od najstaršieho dátumu po toho času.

Sprístupnené informácie:

Most cez rieku Váh, ktorého súčasťou je aj štátna cesta I. triedy, spravuje Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) so sídlom v Bratislave. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Vami deklarovaný havarijný stav môže riešiť iba správca komunikácie a tým je výlučne SSC,  mesto Šaľa nemôže zasahovať do správy cudzieho majetku. Kroky na odstránenie Vami deklarovaného havarijného stavu cestného mosta, ako aj súpis časového harmonogramu Vám odporúčame riešiť priamo so Slovenskou správou ciest,  na adrese Miletičova 19, 826 19 Bratislava.

Mesto Šaľa Vám vie poskytnúť doplňujúcu informáciu priamo od SSC v nasledovnom znení:

SSC pri výkone svojej správcovskej činnosti postupuje v medziach právnych a technických predpisov, ale vzhľadom na pridelené verejné zdroje musí činnosti podľa stavu spravovanej cestnej infraštruktúry priorizovať. Žiaľ, musíme konštatovať, že aktuálny stav dotknutých ciest a mosta si akútnu komplexnú intervenciu ešte nevyžaduje a SSC sa pri starostlivosti o tento majetok zameria len na odstraňovanie porúch lokálneho charakteru údržbovými technológiami.