Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 10.12.2015 - 12:31  //  aktualizácia: 10.12.2015 - 12:34  //  zobrazené: 519

Aké opatrenia prijalo a realizuje mesto Šaľa v oblasti procesu transformácie sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť ...

číslo: I31/2015

Požadované informácie:

 • Aké opatrenia prijalo a realizuje mesto Šaľa v oblasti procesu transformácie sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť so zameraním na občanov so zdravotným postihnutím v meste Šaľa?
 • Ako mesto Šaľa zabezpečuje potrebu zvýšenia dostupnosti komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe?
 • Akým spôsobom poskytuje mesto Šaľa odľahčovaciu službu?
 • Aká je povinná finančná účasť zo strany klienta pri poskytovaní odľahčovacej služby? (Prosím uviesť výšku a spôsob úhrady.)
 • Koľko žiadateľov o poskytnutie odľahčovacej služby evidujete priemerne ročne? 
 • Koľkým klientom so zdravotným postihnutím poskytlo za posledné tri roky mesto Šaľa odľahčovaciu službu? (Prosím uviesť rozpis podľa jednotlivých rokov.)
 • Ktoré sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím v meste postrádate a ako ich plánujete v budúcom období zabezpečiť pre ľudí so zdravotným postihnutím?

 

Sprístupnené informácie:

 

K bodu č. 1 :

Mesto Šaľa prioritne preferuje poskytovanie terénnych a ambulantných foriem sociálnych služieb s možnosťou zotrvania klienta v jeho prirodzenom prostredí. Domov sociálnych služieb, ktorý mesto prevádzkuje prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta je nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 14 klientov, ktoré poskytuje sociálne služby ambulantnou formou (s denným pobytom). Zariadenie pre seniorov je tiež nízkokapacitné zariadenie, s celoročným pobytom a je určené 20 klientom.    

 

K bodu č. 2:

Mesto Šaľa poskytuje sociálne služby, ktoré rešpektujú individuálne potreby zotrvania človeka v jeho prirodzenom sociálnom prostredí. Medzi tieto druhy sociálnych služieb patrí poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácnosti klienta prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta, alebo neverejného poskytovateľa (arcidiecézna charita). V posledných troch rokoch prišlo k nárastu počtu klientov (o 10 klientov), ktorým sa poskytuje terénna opatrovateľská služba.

 

K bodu č. 3:

Odľahčovacia služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu. Mesto Šaľa prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta – Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa poskytuje odľahčovaciu službu  žiadateľom prostredníctvom domova sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, prípadne poskytnutím terénnej opatrovateľskej služby v domácnosti klienta. 

 

K bodu č. 4:

Finančnú úhradu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia. Odľahčovacia služba je poskytovaná ako terénna opatrovateľská služba, pobytová sociálna služba v zariadení pre seniorov, prípadne ambulantná sociálna služba v domove sociálnych služieb. Pre výpočet sumy úhrady za odľahčovaciu službu, spôsob jej určenia a platenia sa použijú sumy úhrad, spôsob ich určenia a platenia určené pre príslušný druh poskytovanej sociálnej služby.

 

Domov sociálnych služieb

 

Suma úhrady za sociálnu službu v domove sociálnych služieb:

 • Suma úhrady za sociálnu službu v domove sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) je určená súčtom súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých        obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.
 • Úhrada za jednotlivé činnosti v DSS a denná suma úhrady bez stravovania pre prijímateľov nad 18 rokov veku v závislosti od stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a od dĺžky denného pobytu je:

 

 1. Úhrada za činnosti DSS poskytované     prijímateľom nad 18 rokov   veku

Do 5 hodín denne

Celodenne

 1. stupeň
 2. stupeň
 3. stupeň
 4. stupeň
     

2.1.1. pomoc pri odkázanosti   na pomoc inej fyz. osoby

0,40

0,50

0,60

0,80

2.1.2. sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3. sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1.4. pracovná terapia

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

0,40

0,50

0,60

0,80

2.2.1. stravovanie – upravuje § 2, ods.4  tohto VZN

2.2.2. upratovanie

0,10

0,20

0,10

0,20

2.2.3. poskytovanie vecných   plnení v spol. priestoroch

0,40

0,40

0,60

0,60

2.2. obslužné činnosti spolu

0,50

0,60

0,70

0,80

2.3.1.   zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,30

0,30

0,50

0,50

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,30

0,30

0,50

0,50

Suma   dennej úhrady za činnosti DSS bez stravovania

1,20

1,40

1,80

2,10

 •  Úhrada za jednotlivé činnosti v DSS a denná suma úhrady bez stravovania pre prijímateľov do 18 roku veku v závislosti od stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby a od dĺžky denného pobytu je: 
 1. Úhrada za činnosti DSS poskytované    prijímateľom do 18 rokov veku

Do 5 hodín denne

Celodenne

 • stupeň

  1. stupeň
  2. stupeň
  3. stupeň
     

  3.1.1. pomoc pri odkázanosti   na pomoc inej fyz. osoby

  0,40

  0,50

  0,60

  0,80

  3.1.2. sociálne poradenstvo

  bezplatne

  3.1.3. sociálna rehabilitácia

  bezplatne

  3.1.4. pracovná terapia

  bezplatne

  3.1. odborné činnosti spolu

  0,40

  0,50

  0,60

  0,80

  3.2.1. stravovanie – upravuje § 2, ods. 4 tohto VZN

  3.2.2. upratovanie

  0,10

  0,20

  0,10

  0,20

  3.2.3. poskytovanie vecných   plnení v spol. priestoroch

  0,40

  0,40

  0,60

  0,60

  3.2. obslužné činnosti spolu

  0,50

  0,60

  0,70

  0,80

  3.3.1.   zabezpečovanie záujmovej činnosti

  0,30

  0,30

  0,50

  0,50

  3.3.2. utváranie podmienok na vzdelávanie

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  3.3.3. výchova

  0,10

  0,10

  0,10

  0,10

  3.3.3. ďalšie činnosti spolu

  0,40

  0,40

  0,60

  0,60

  Suma   dennej úhrady za činnosti DSS bez stravovania

  1,30

  1,50

  1,90

  2,20

   

  • Úhrada za jednotlivé jedlá poskytované v rámci stravovania v DSS pri ambulantnej forme sociálnej služby stanovená diferencovane podľa veku prijímateľa je:
  1. Stravovanie v DSS v dennom rozsahu   raňajky, desiata, obed a olovrant                                       

  Vekové skupiny prijímateľov

  Vek prijímateľa

  do 3   rokov

  od 3   do 6 rokov

  od 6   do 11 rokov

  od 11   do 15 rokov

  nad   15 rokov

  Raňajky

  0,45

  0,50

  0,50

  0,50

  0,55

  Desiata

  0,20

  0,20

  0,20

  0,20

  0,20

  Obed

  1,20

  1,25

  1,30

  1,35

  1,40

  Olovrant

  0,35

  0,35

  0,40

  0,45

  0,45

  Denná   úhrada stravy

  2,20

  2,30

  2,40

  2,50

  2,60

  • Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DSS pre prijímateľov nad 18 rokov veku sa vypočíta podľa § 2, ods. 2 tohto VZN ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti podľa stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a úhrady za stravovanie v rozsahu odoberaných jedál v závislosti od veku prijímateľa podľa § 2, ods. 4 tohto VZN.
  • Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DSS pre prijímateľov do 18 rokov veku sa vypočíta podľa § 2, ods. 3 tohto VZN ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti podľa stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a úhrady za stravovanie v rozsahu odoberaných jedál v závislosti od veku prijímateľa podľa § 2, ods. 4 tohto VZN.
  • Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu v DSS sa stanoví ako 21-násobok sumy dennej úhrady.Suma úhrady za opatrovateľskú službu:
  • Terénna opatrovateľská služba
  • Úhrada za opatrovateľskú službu v domácnosti za jednu hodinu jej poskytovania je:
  1. Úhrada za každú i začatú hodinu   opatrovateľskej služby

  v   euro

  1.1.   v obvyklom pracovnom čase   v pracovných dňoch od 07,00 do 15,00 hod.

  1,30

  1.2.   v pracovných dňoch v čase   od 15,00 do 22,00 hod.

  2,50

  1.3.   v pracovných dňoch v čase   od 22,00 do 07,00 hod.

  4,30

  1.4.   v dňoch pracovného voľna   a vo sviatok v čase od 07,00 do 15,00 hod.

  4,40

  1.5.     v dňoch pracovného voľna a vo sviatok   v čase od 15,00 do 07,00 hod

  5,30

   

  • Suma úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti je diferencovaná v závislosti od jej vykonávania v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa a mimo obvyklého pracovného času v pracovných dňoch týždňa, v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok.

   

  • Denná suma úhrady za opatrovateľskú službu sa určí podľa § 4, ods. 1 tohto VZN v závislosti od času jej poskytovania a ďalších podmienok a vypočíta sa ako súčin úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby a zmluvne dohodnutého počtu hodín jej poskytovania.

   

  • Suma mesačnej úhrady za opatrovateľskú službu pri jej poskytovaní v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa sa vypočíta ako 21-násobok dennej sumy úhrady.

   

  • Pri inom rozvrhu poskytovania opatrovateľskej služby sa suma úhrady vypočíta podľa zmluvne dohodnutého rozsahu opatrovateľskej služby vždy ako súčin počtu hodín opatrovateľskej služby v jednotlivých časových úsekoch dňa pri zohľadnení ďalších podmienok a úhrady za hodinu opatrovateľskej služby určenej pre príslušný časový úsek. Suma úhrady sa určí za celý kalendárny mesiac s počtom 30 dní.

   

  • Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

   Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov:
  •  Zariadenie pre seniorov
  1. Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov (ďalej len „ZPS“) je určená ako súčet súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.
  2. Úhrada za jednotlivé činnosti v ZPS a denná suma úhrady bez ubytovania a stravovania v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľ na pomoc inej fyzickej osoby je:
  1. Úhrada za činnosti poskytované   prijímateľom ZPS

  stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO

  IV.

  stupeň

  V.

  stupeň

  VI.

  stupeň

  2.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej   osoby

  0,90

  1,10

  1,30

  2.1.2. sociálne poradenstvo

  bezplatne

  2.1.3. sociálna rehabilitácia

  bezplatne

  2.1. odborné činnosti spolu

  0,90

  1,10

  1,30

  2.2.1. ubytovanie – určuje § 9, ods.3  tohto VZN

  2.2.2. stravovanie – určuje § 9, ods. 4  tohto VZN

  2.2.3. upratovanie

  1,10

  1,30

  1,50

  2.2.4. pranie, žehlenie a údržba bielizne   a šatstva

  0,50

  0,70

  1,00

  2.2. obslužné činnosti bez ubytovania   a stravovania spolu

  1,60

  2,00

  2,50

  2.3.1. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

  0,10

  0,10

  0,10

  2.3.2.   zabezpečovanie záujmovej činnosti

  0,35

  0,35

  0,35

  2.3.3.   poskytovanie osobného vybavenia

  0,05

  0,05

  0,05

  3.3. ďalšie činnosti spolu

  0,50

  0,50

  0,50

  Suma dennej úhrady za činnosti   ZPS bez ubytovania  a stravy.

  3,00

  3,60

  4,30

   

  Denná úhrada za ubytovanie v ZPS diferencovaná v závislosti od štandardu a vybavenia obytnej miestnosti je: 

  1. Ubytovanie v ZPS  

  v euro

  3.1. v trojposteľovej obytnej miestnosti bez príslušenstva

  2,00

  3.2. v dvojposteľovej obytnej miestnosti bez príslušenstva

  2,50

  3.3.   v dvojposteľovej obytnej   miestnosti s príslušenstvom

  3,00

  3.4.   v jednoposteľovej obytnej   miestnosti bez príslušenstva

  3,50

  3.5.   v jednoposteľovej obytnej   miestnosti s príslušenstvom

  4,00

   

  Úhrada za jednotlivé jedlá poskytované v rámci stravovania v ZPS pri pobytovej forme sociálnej služby stanovená diferencovane podľa druhu poskytovanej stravy je:

  4.Stravovanie   v ZPS v dennom rozsahu raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a   druhá večera                                       

  Druh celodennej stravy

  Racionálna   strava

  Diabetická   diéta

  Raňajky

  0,55

  0,60

  Desiata

  0,20

  0,20

  Obed

  1,40

  1,50

  Olovrant

  0,30

  0,30

  Večera

  1,15

  1,15

  Druhá večera

  -

  0,25

  Suma   úhrady za celodenné stravovanie

  3,60

  4,00

   

   

  Suma dennej úhrady za sociálnu službu v ZPS sa vypočíta ako súčet úhrad za jednotlivé činnosti podľa § 9, ods. 2 tohto VZN v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby, dennej úhrady za ubytovanie  podľa § 9, ods. 3 tohto VZN a úhrady za odoberanú stravu v závislosti od jej druhu podľa § 9, ods. 4 tohto VZN. 

  Ak sa poskytuje sociálna služba v ZPS prijímateľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a žiada o jej poskytovanie z iných vážnych dôvodov a v súlade s ustanovením § 49, ods. 14 zákona o sociálnych službách sa neposudzuje jeho odkázanosť na sociálnu službu, určí poskytovateľ úhradu za jednotlivé činnosti v ZPS podľa § 9, ods. 2 tohto VZN sadzbou prislúchajúcou V. stupňu odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby. Ďalej postupuje pri určení dennej sumy úhrady podľa § 9, ods. 5 tohto VZN. 

   

   K bodu č. 5:

   Mesto Šaľa za posledné 3 roky neeviduje žiadneho žiadateľa o odľahčovaciu službu.

   

   K bodu č. 6:

   Mesto Šaľa za posledné 3 roky neposkytlo odľahčovaciu služba žiadnemu občanovi, nakoľko  zo strany občanov nebola evidovaná žiadna žiadosť o jej poskytnutie.

   

  K bodu č. 7:

  Mesto Šaľa v budúcom roku sprevádzkuje nové zariadenie sociálnych služieb pre seniorov – domov dôchodcov, ktorého súčasťou bude aj doteraz v našom meste absentujúce zariadenie opatrovateľskej služby. Mesto Šaľa má ambíciu neustále rozširovať a skvalitňovať sociálne služby pre rôzne cieľové skupiny. Cieľom je maximálne posilnenie terénnych a ambulantných foriem sociálnych služieb. Mesto Šaľa prioritne pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre seniorov plánuje poskytovať rôzne druhy sociálnych služieb, napr. prepravnú službu, ale aj monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci a pod. Jednotlivé druhy sociálnych služieb bude mesto zabezpečovať postupne podľa výšky finančných prostriedkov, ktoré môže vyčleniť na tento účel v rozpočte.