Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.04.2017 - 11:16  //  aktualizácia: 06.04.2017 - 11:17  //  zobrazené: 2494

Administratívna budova POPLAR

SIDDHA, s.r.o., IČO: 47 619 813, so sídlom J. Palárika 398/10, 927 01 Šaľa

- Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby

 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

 

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov, Vám Mesto Šaľa, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako účastníkom konania oznamuje, že v priebehu konania o zmene v užívaní stavby Administratívna budova POPLAR, na Ul. Budovateľskej v Šali, na nový navrhovaný spôsob užívania „Robotnícka ubytovňa“, na pozemku register "C" parc. č. 816/5 kat. územie Šaľa, stavebný úrad zhromaždil rozhodujúce podklady pre vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, a preto za účelom spoľahlivého zistenia stavu veci, ako účastníci konania máte právo sa s nimi pred vydaním rozhodnutia oboznámiť a vyjadriť sa k nim.

 

Vzhľadom na potrebu dodržať lehotu na vydanie rozhodnutia Vás žiadame, aby ste sa s uvedenými podkladmi oboznámili v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

 

Do spisu môžete nazrieť na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť  č. 311. ( úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Vyvesenie oznámenia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

Na vedomie:

SIDDHA s.r.o., J. Palárika 398/10, 927 01 Šaľa

  • < >

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016