Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 13.04.2023 - 14:39  //  aktualizácia: 10.05.2023 - 11:16  //  zobrazené: 1123

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

číslo: 04/2023  |  dátum schválenia: 04.05.2023  |  dátum účinnosti: 25.05.2023  |  stav: platné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5,
§ 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 4/2023

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

v školách a v školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku
  za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

 1. Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a základná umelecká škola a školskými zariadeniami školský klub detí, centrum voľného času, školská jedáleň a výdajná školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

§ 2

Materská škola

 1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený sumou 30,00 Eur jednotne pre všetky deti navštevujúce materskú školu.

 1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
  že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe      nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov      preukázateľným spôsobom,
 5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom školy.

§ 3

Základná umelecká škola

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole pre prvé študijné zameranie prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:
 1. na individuálne vyučovanie sumou 8,00 Eur,
 2. na skupinové vyučovanie sumou 6,00 Eur.

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole pre druhé a ďalšie študijné zameranie prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:
 1. na individuálne vyučovanie sumou 10,00 Eur,
 2. na skupinové vyučovanie sumou 8,00 Eur.

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium pre dospelých v základnej umeleckej škole je určená:
 1. pre dospelú osobu (študent) vo veku do 25 rokov sumou 8,00 Eur na individuálne vyučovanie a sumou 6,00 Eur na skupinové vyučovanie,
 2. pre dospelú osobu (pracujúci) vo veku do 25 rokov sumou 13,00 Eur na individuálne a 12,00 Eur na skupinové vyučovanie,
 3. pre dospelú osobu nad 25 rokov sumou 40,00 Eur na skupinové a individuálne vyučovanie.

 1. Žiak navštevujúci viac odborov platí čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom
  na každom odbore.

 1. Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1 a 2, ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným predpisom školy.

§ 4

Školský klub detí

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 12,00 Eur.

 1. Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
  ods. 1, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom školy.

§ 5

Centrum voľného času

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti a prevádzku centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa, je určená pre občana s trvalým pobytom v meste Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov:
 1. na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 4,00 Eur mesačne, pre dieťa navštevujúce krúžkovú činnosť počas pobytu v materskej škole 3,00 Eur,
 2. na nepravidelnú činnosť vo výške 1,50 Eur za hodinu,
 3. na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo výške
  12,00 Eur.

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti a prevádzku centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa, je určená pre občana s trvalým pobytom mimo mesta Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov: 
 1. na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 10,00 Eur mesačne,
 2. na nepravidelnú činnosť vo výške 2,50 Eur za hodinu,
 3. na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo výške
  15,00 Eur.

 1. Riaditeľ centra voľného času, na základe splnomocnenia primátora mesta, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1, ak zákonný zástupca žiaka
  alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa centra voľného času a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ centra voľného času vnútorným predpisom školského zariadenia.

§ 6

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri materskej škole

 1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s tretím finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo školstva“).

 1. Príspevok na nákup potravín pre dieťa v materskej škole na jeden deň je 2,10 Eur podľa tretieho finančného pásma A na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR. Príspevok na úhradu režijných nákladov je vo výške 0,15 Eur za jeden stravný deň.

 1. Príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri materskej škole je na jeden obed 2,40 Eur podľa tretieho finančného pásma B určeného MŠVVaŠ SR.

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnanca je v sume 0,15 Eur.

 1. Poplatky podľa ods. 2, 3 a 4 sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou.
 2. Školské jedálne poskytujú stravovanie aj s použitím dotácie na podporu výchovy
  k stravovacím návykom dieťaťa v materskej škole podľa osobitného predpisu1). Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný rozdiel medzi poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu1) a výškou nákladov na nákup potravín a režijné náklady.

§ 7

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri základnej škole

 1. Náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v meste  Šaľa zodpovedajú tretiemu finančnému pásmu v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva.

 1. Náklady na nákup potravín pre žiaka  základnej školy vo veku 6 – 11 rokov na jeden obed je 1,70 Eur podľa tretieho finančného pásma A na nákup potravín určeného
  MŠVVaŠ SR. 

 1. Náklady na nákup potravín pre žiaka základnej školy vo veku 11 – 15 rokov na jeden obed je 1,90 Eur podľa tretieho finančného pásma A na nákup potravín určeného
  MŠVVaŠ SR. 
 2. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre žiaka základnej školy je vo výške 0,15 Eur.

 1. Príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri základnej škole je na jeden obed 2,40 Eur podľa tretieho finančného pásma B na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR. 

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnanca je v sume 0,15 Eur.

 1. Poplatky podľa ods. 2 až 6 sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou.

 1. Školské jedálne poskytujú stravovanie aj s použitím dotácie na podporu výchovy
  k stravovacím návykom žiaka v základnej škole podľa osobitného predpisu1). Zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť finančný rozdiel medzi poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka podľa osobitného právneho predpisu1) a výškou nákladov na nákup potravín a režijné náklady.

§ 8

Záverečné ustanovenie

Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú  príslušné právne predpisy.

§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2022 zo dňa 15. decembra 2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

§ 10

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.


Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta Šaľa              

Prílohy