Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 07.03.2023 - 14:31  //  aktualizácia: 27.03.2023 - 14:42  //  zobrazené: 1067

VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

číslo: 02/2023  |  dátum schválenia: 23.03.2023  |  dátum účinnosti: 01.05.2023  |  stav: platné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4      písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 2/2023

o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

 

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť sumu úhrady, spôsob jej určenia a spôsob platenia úhrady za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom na území mesta v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

 

 

§ 2

Suma úhrady za sociálnu službu v domove sociálnych služieb

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v domove sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) je určená súčtom súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.
 2. Úhrada za jednotlivé činnosti v DSS a denná suma úhrady bez stravovania pre prijímateľov do 18 rokov veku v závislosti od stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a od dĺžky denného pobytu je:

 

2. Úhrada za činnosti DSS poskytované

    prijímateľom do 18 rokov veku

Do 5 hodín denne

Celodenne

V.

stupeň

VI. stupeň

V. stupeň

VI. stupeň

2.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

0,90

1,10

1,20

1,50

2.1.2. sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3. sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1.4. rozvoj pracovných zručností

bezplatne

2.1.5. pomoc pri pracovnom uplatnení

bezplatne

2.1.6. výchova

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

0,90

1,10

1,20

1,50

2.2.1. stravovanie – upravuje § 2 ods. 5 tohto VZN

2.2.2. upratovanie

0,60

0,60

0,70

0,70

2.2.3. poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch

0,40

0,40

0,50

0,50

2.2.4. režijné náklady na prípravu stravy

podľa § 2 ods. 4

1,00

1,00

2.2. obslužné činnosti spolu

1,00

1,00

2,20

2,20

2.3.1. zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,40

0,40

0,60

0,60

2.3.2. utváranie podmienok na vzdelávanie

0,10

0,10

0,10

0,10

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,50

0,50

0,70

0,70

Suma dennej úhrady za činnosti DSS bez stravovania

2,40

2,60

4,10

4,40

 

 1. Úhrada za jednotlivé činnosti v DSS a denná suma úhrady bez stravovania pre prijímateľov nad 18 roku veku v závislosti od stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby a od dĺžky denného pobytu je:

 

3. Úhrada za činnosti DSS poskytované

    prijímateľom nad 18 rokov veku

Do 5 hodín denne

Celodenne

V.

stupeň

VI. stupeň

V. stupeň

VI. stupeň

3.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

0,90

1,10

1,20

1,50

3.1.2. sociálne poradenstvo

bezplatne

3.1.3. sociálna rehabilitácia

bezplatne

3.1.4. rozvoj pracovných zručností

bezplatne

3.1.5 pomoc pri pracovnom uplatnení

bezplatne

3.1. odborné činnosti spolu

0,90

1,10

1,20

1,50

3.2.1. stravovanie – upravuje § 2 ods. 5 tohto VZN

3.2.2. upratovanie

0,60

0,60

0,60

0,60

3.2.3. poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch

0,40

0,40

0,40

0,40

3.2.4. režijné náklady na prípravu stravy

podľa § 2 ods. 4

1,20

1,20

3.2. obslužné činnosti spolu

1,00

1,00

2,20

2,20

3.3.1. zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,40

0,40

0,60

0,60

3.3. ďalšie činnosti spolu

0,40

0,40

0,60

0,60

Suma dennej úhrady za činnosti DSS bez stravovania

2,30

2,50

4,00

4,30

 

 1. Úhradu za režijné náklady na prípravu stravy podľa ods. 2 bod 2.2.4. alebo ods. 3 bod 3.2.4. platí prijímateľ vo výške jej pomernej časti z celodennej úhrady určenej priamou úmerou  k úhrade nákladov na nákup potravín uvedených v  § 2, ods. 5 tohto VZN a vypočítanej podľa skutočne odobraného druhu a počtu jedál.
 2. Úhrada nákladov na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál poskytovaných v rámci stravovania pri ambulantnej forme sociálnych služieb stanovená diferencovane podľa veku prijímateľa je:

 

5.  Náklady na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál                                       

Druh jedla

Vek prijímateľa

do 6 rokov

od 6 do 11 rokov

od 11 do 15 rokov

nad 15 rokov

5.1. raňajky

0,60

0,85

0,90

0,95

5.2. desiata

0,50

0,70

0,70

0,70

5.3. obed

1,20

1,70

1,90

2,30

5.4. olovrant

0,40

0,60

0,70

0,70

Denná úhrada nákladov

2,70

3,85

4,20

4,65

 

 1. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DSS pre prijímateľov do 18 rokov veku sa vypočíta podľa § 2 ods. 2 tohto VZN ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti podľa stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a podľa dĺžky denného pobytu v DSS a úhrady za stravovanie v rozsahu odoberaných jedál v závislosti od veku prijímateľa pozostávajúcej z úhrady režijných nákladov na prípravu stravy podľa § 2 ods. 4 tohto VZN a úhrady nákladov na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál podľa § 2 ods. 5 tohto VZN.
 2. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DSS pre prijímateľov nad 18 rokov veku sa vypočíta podľa § 2 ods. 3 tohto VZN ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti podľa stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a podľa dĺžky denného pobytu v DSS a úhrady za stravovanie v rozsahu odoberaných jedál v závislosti od veku prijímateľa pozostávajúcej z úhrady režijných nákladov na prípravu stravy podľa § 2 ods. 4 tohto VZN a úhrady nákladov na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál podľa § 2 ods. 5 tohto VZN.
 3. Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu sa stanoví ako 21-násobok sumy dennej úhrady.
 4. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v DSS na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa alebo v hotovosti v pokladni poskytovateľa.

 

 

§ 3

Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku (ďalej len „detské jasle“ alebo „DJ“) je určená súčtom súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.
 2. Úhrada za jednotlivé činnosti v DJ a denná suma úhrady bez stravovania v závislosti od dĺžky denného pobytu je:

 

2. Úhrada za činnosti DJ poskytované deťom

Do 5 hodín denne

Celodenne

2.1. bežné úkony starostlivosti o dieťa

7,50

11,00

2.2. výchova

1,50

1,80

2.3.1. stravovanie – upravuje § 2 ods. 5 tohto VZN

2.3.2. režijné náklady na prípravu stravy

podľa § 3 ods. 3

1,20

Suma dennej úhrady za činnosti DJ bez stravovania

10,00

14,00

 

 1. Úhradu za režijné náklady na prípravu stravy podľa ods. 2 bod 2.3.2. platí prijímateľ vo výške jej pomernej časti z celodennej úhrady určenej priamou úmerou k úhrade nákladov na nákup potravín uvedených v § 2, ods. 5 tohto VZN a vypočítanej podľa skutočne odobraného druhu a počtu jedál.
 2. Úhrada za stravovanie v DJ pri ambulantnej forme sociálnej služby podľa druhu poskytovaného jedla pre vekovú skupinu do 6 rokov je stanovená v § 2 ods. 5 tohto VZN.
 3. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DJ sa vypočíta podľa § 3 ods. 2 tohto VZN ako súčet úhrad za jednotlivé činnosti a podľa dĺžky denného pobytu v DJ a úhrady za stravovanie v rozsahu odoberaných jedál pozostávajúcej z úhrady režijných nákladov na prípravu stravy podľa § 3 ods. 3 tohto VZN a úhrady nákladov na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál podľa § 2 ods. 5 tohto VZN.
 4. Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu v DJ sa stanoví ako 21-násobok sumy dennej úhrady. Prijímateľ platí sumu mesačnej úhrady za sociálnu službu v DJ ako pevnú mesačnú čiastku aj za dni neprítomnosti dieťaťa v zariadení. Úhradu za stravovanie platí v rozsahu skutočne odobraných jedál.
 5. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v DJ na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.
 6. Výška úhrady za bežné úkony starostlivosti o dieťa pri poskytovaní jednorazovej krátkodobej sociálnej služby DJ sa stanovuje na 2,00 eurá za každých i začatých 30 minút poskytovania úkonov.

 

 

§ 4

Suma úhrady za opatrovateľskú službu

 

 1. Úhrada za opatrovateľskú službu v domácnosti za jednu hodinu jej poskytovania je:

 

1.  Úhrada za každú i začatú hodinu opatrovateľskej služby

v euro

  1.  v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch od 07:00 do 16:00  hod.

1,70

  1.  v pracovných dňoch v čase od 16:00 do 22:00 hod.

3,70

  1.  v pracovných dňoch v čase od 22:00 do 07:00 hod.

5,10

  1.  v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 07:00 do 16:00 hod.

6,10

  1.  v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 16:00 do 07:00 hod

7,50

 

 1. Suma úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti je diferencovaná v závislosti od jej vykonávania v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa a mimo obvyklého pracovného času v pracovných dňoch týždňa, v dňoch pracovného voľna a vo sviatok.
 2. Denná suma úhrady za opatrovateľskú službu sa určí podľa § 4 ods. 1 tohto VZN v závislosti od času jej poskytovania a ďalších podmienok a vypočíta sa ako súčin úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby a zmluvne dohodnutého počtu hodín jej poskytovania v jednotlivých časových úsekoch dňa.
 3. Suma mesačnej úhrady za opatrovateľskú službu pri jej poskytovaní v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa sa vypočíta ako 21-násobok dennej sumy úhrady. Pri celotýždňovom poskytovaní opatrovateľskej služby sa vypočíta ako súčet
  21-násobku sumy dennej úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú v pracovné dni týždňa a 10-násobku sumy dennej úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú v dňoch pracovného voľna a vo sviatok.
 4. Ak sa terénna opatrovateľská služba poskytuje bezodkladne bez vykonania posudkovej činnosti s úhradou vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, je úhrada za hodinu jej poskytovania stanovená  nasledovne:

 

5.  Za každú i začatú hodinu opatrovateľskej služby bez posúdenia

v euro

  1.  v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch od 07:00 do 22:00 hod.

5,60

  1.  v pracovných dňoch v čase od 22:00 do 07:00 hod.

7,60

  1. v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 07:00 do 22:00 hod.

10,20

  1. v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 22:00 do 07:00 hod

12,60

 

 1. Suma dennej úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby bez vykonania posudkovej činnosti diferencovaná v závislosti od času jej poskytovania a ďalších podmienok je určená vo výške ekonomicky oprávnených nákladov a vypočíta sa ako súčin úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby podľa § 4 ods. 5 tohto VZN a zmluvne dohodnutého počtu hodín jej poskytovania v jednotlivých časových úsekoch dňa.
 2. Suma mesačnej úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú bez vykonania posudkovej činnosti v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa sa vypočíta ako          21-násobok dennej sumy úhrady. Pri celotýždňovom poskytovaní opatrovateľskej služby bez vykonania posudkovej činnosti sa vypočíta ako súčet 21-násobku sumy dennej úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú v pracovné dni týždňa a 9-násobku sumy dennej úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú v dňoch pracovného voľna a vo sviatok.
 3. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

 

 

§ 5

Suma úhrady za sociálnu službu v práčovni

 

 1. Suma úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre prijímateľov je:
1. Úhrada za pranie a žehlenie bielizne v práčovni

dávka do 5 kg bielizne

1.1.  pranie

3,00

1.2.  žehlenie

3,00

 

 1. Úhrada za pranie a žehlenie bielizne a šatstva prijímateľa v práčovni je stanovená za jednu praciu dávku triedenej bielizne a šatstva neprevyšujúcu v suchom stave hmotnosť 5 kg osobitne za jej vypratie a za vyžehlenie.
 2. Suma úhrady za službu práčovne sa stanoví ako súčin úhrady za jednu praciu dávku bielizne a šatstva a  zmluvne dohodnutého počtu prania a žehlenia.
 3. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za službu práčovne v zmluvne dohodnutom rozsahu na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

 

 

§ 6

Suma úhrady za sociálnu službu v nocľahárni

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu nocľahárne je určená súčtom súm úhrad za jednotlivé odborné činností, jednotlivé obslužných činností a jednotlivé ďalšie činnosti.
 2. Úhrada za jednotlivé činnosti v nocľahárni a denná suma úhrady je:

 

2. Úhrada za jednotlivé činnosti nocľahárne

v euro

2.1.1.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

0,00

2.2.1.  ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania

0,70

2.2. obslužné činnosti spolu

0,70

   1. utváranie podmienok na výdaj stravy alebo potravín

0,10 

   1. utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

0,20

   1. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi

bezplatne

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,30

Suma dennej úhrady za činnosti nocľahárne

1,00

 

 1. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v nocľahárni sa vypočíta podľa § 6 ods. 2 tohto VZN ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti.
 2. Prijímateľ platí úhradu za sociálnu službu v nocľahárni pred jej poskytnutím v hotovosti v pokladni poskytovateľa.
 3. Prijímateľ môže zaplatiť úhradu za sociálnu službu vopred, najviac však na 30 dní odo dňa zaplatenia úhrady v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

 

 

§ 7

Suma úhrady za sociálnu službu v útulku

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v útulku je určená súčtom súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.
 2. Úhrada za jednotlivé činnosti v útulku a denná suma úhrady je:

 

2. Úhrada za jednotlivé činnosti útulku

v euro

2.1.1.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.2.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

bezplatne

2.1.3.  rozvoj pracovných zručností

bezplatne

2.1.4.  pomoc pri pracovnom uplatnení

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

0,00

2.2.1.  ubytovanie na určitý čas

0,70

2.2.2. utváranie podmienok upratovanie

0,10

2.2.3. utváranie podmienok na  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

0,30

2.2. obslužné činnosti spolu

1,10

2.3.1.   poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi

Bezplatne

   1. utváranie podmienok na prípravu stravy alebo výdaj stravy

0,10

   1. utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

0,20

   1. utváranie podmienok na záujmovú činnosť

0,10

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,40

Suma dennej úhrady za činnosti útulku

1,50

 

 1. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v útulku sa vypočíta podľa § 7 ods. 2 tohto VZN ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti.
 2. Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu útulku sa stanoví ako 30-násobok sumy dennej úhrady.
 3. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v útulku na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

 

 

 

 

 

 

§ 8

Suma úhrady za sociálnu službu nízkoprahového denného centra

 

 1. Denná suma úhrady za sociálnu službu nízkoprahového denného centra (ďalej len „NDC“) je určená ako súčet súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.
 2. Úhrada za jednotlivé činnosti NDC  je:

 

2. Úhrada za jednotlivé činnosti NDC

v euro

2.1.1.  sociálne poradenstvo

 bezplatne

2.1.2.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

bezplatne

2.2.1.  utváranie podmienok na výdaj stravy alebo potravín  

bezplatne

2.2.2.  utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

bezplatne

2.2. ďalšie činnosti spolu

bezplatne

Suma úhrady za činnosti NDC

bezplatne

 

 1. Prijímateľ úhradu za sociálnu službu poskytnutú NDC neplatí, sociálna služba je poskytovaná bezplatne.

 

 

§ 9

Suma úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov OSS

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (ďalej len „ZPS“) je určená ako súčet súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.
 2. Úhrada za jednotlivé činnosti v ZPS a denná suma úhrady bez ubytovania a stravovania v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby je:

 

2. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom ZPS

– stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO

IV.

stupeň

V.

stupeň

VI.

stupeň

2.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzic. osoby

1,60

1,90

2,30

2.1.2. sociálne poradenstvo

Bezplatne

2.1.3. sociálna rehabilitácia

Bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

1,60

1,90

2,30

2.2.1. ubytovanie – upravuje § 9 ods.5  tohto VZN

2.2.2. stravovanie – upravuje § 10 ods. 1 tohto VZN

2.2.3. upratovanie

1,70

1,70

1,70

2.2.4. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

1,00

1,20

1,50

2.2.5. režijné náklady na prípravu stravy

1,20

1,20

1,20

2.2. obslužné činnosti bez ubytovania a stravovania spolu

3,90

4,10

4,40

2.3.1. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,10

0,10

0,10

2.3.2. zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,35

0,35

0,35

2.3.3. poskytovanie osobného vybavenia

0,05

0,05

0,05

2.3. ďalšie činnosti spolu 

0,50

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti ZPS bez ubytovania a stravy

6,00

6,50

7,20

 1. Úhradu za režijné náklady na prípravu stravy podľa ods. 2 bod 2.2.5. platí prijímateľ vo výške jej pomernej časti z celodennej úhrady určenej priamou úmerou k úhrade nákladov na nákup potravín uvedených v § 10 ods. 1 tohto VZN a vypočítanej podľa skutočne odobraného druhu a počtu jedál.
 2. Úhradu nákladov na nákup potravín na prípravu jednotlivých jedál poskytovaných v rámci stravovania upravuje § 10 ods. 1 tohto VZN.
 3. Denná úhrada za ubytovanie v ZPS diferencovaná v závislosti od štandardu a vybavenia obytnej miestnosti je:

5. Ubytovanie v ZPS

v euro

5.1. v trojposteľovej obytnej miestnosti bez príslušenstva

2,40

5.2. v dvojposteľovej obytnej miestnosti bez príslušenstva

2,90

5.3. v dvojposteľovej obytnej miestnosti s príslušenstvom

3,40

5.4. v jednoposteľovej obytnej miestnosti bez príslušenstva

3,90

5.5. v jednoposteľovej obytnej miestnosti s príslušenstvom

4,40

 

 

 1. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v ZPS sa vypočíta ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 9 ods. 2 tohto VZN, dennej úhrady za ubytovanie podľa § 9 ods. 5 tohto VZN a úhrady za stravovanie v rozsahu odoberaných jedál v závislosti od druhu stravy, ktorá pozostáva z úhrady režijných nákladov na prípravu stravy podľa § 9 ods. 3 tohto VZN a úhrady nákladov na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál podľa § 10 ods. 1 tohto VZN.
 2. Ak sa poskytuje sociálna služba v ZPS prijímateľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek          a žiada o jej poskytovanie z iných vážnych dôvodov a poskytovateľ neposudzuje jeho odkázanosť na sociálnu službu, určí poskytovateľ úhradu za jednotlivé činnosti v ZPS podľa § 9 ods. 2 tohto VZN sadzbou prislúchajúcou VI. stupňu odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby. Ďalej sa postupuje pri určení dennej sumy úhrady podľa § 9 ods. 6 tohto VZN.
 3. Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu v ZPS sa stanoví ako 30-násobok sumy dennej úhrady.
 4. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v ZPS na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

 

 

§ 10

Suma úhrady za stravovanie

 

 1. Úhrada nákladov na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál poskytovaných v rámci stravovania v Domove dôchodcov Šaľa, Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov pri pobytovej forme sociálnej služby stanovená diferencovane podľa druhu poskytovanej stravy je:

 

1. Náklady na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál                                       

Druh celodennej stravy

Racionálna a šeriaca

Diéta výživná, diabetická a

bielkovinová

Diéta bezlepková

1.1.  raňajky

1,05

1,05

1,20

1.2.  desiata

0,60

0,70

0,70

1.3.  obed

2,30

2,40

3,00

1.4.  olovrant

0,60

0,70

0,70

1.5.  večera

1,20

1,40

1,40

1.6.  druhá večera

-

0,55

-

Suma úhrady za celodenné stravovanie

5,75

6,80

7,00

 

 1. Na prilepšenie stravy počas vianočných, novoročných a veľkonočných sviatkov pri poskytovaní sociálnych služieb v Domove dôchodcov Šaľa, Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov možno zvýšiť stravnú jednotku fyzickej osobe, ktorá odoberá celodennú stravu o 9,60 eur za kalendárny rok.

 

 

§ 11

Suma úhrady za sociálnu službu v jedálni

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v jedálni v rozsahu poskytovania obeda pre prijímateľa určená diferencovane podľa výšky mesačného príjmu prijímateľa a druhu pripravovanej stravy je:

 

1. Jedáleň – úhrada za 1 obed v závislosti od výšky pravidelného príjmu prijímateľa za mesiac

Výška  finančného príjmu prijímateľa za mesiac

do 1,5 násobku životného minima

do 2,5- násobku životného minima

nad 2,5- násobok životného minima

Racionálna

2,50

3,50

3,70

Diabetická diéta

2,60

3,60

3,80

 

 1. Úhrada za donášku stravy do domácnosti prijímateľa je:

 

2. Úhrada za donášku stravy

Donáška stravy ako ďalšia činnosť v sociálnych službách

v euro

Úhrada za donášku jedného obeda

1,00

 

 1. Suma dennej úhrady za stravovanie v rozsahu poskytovania obeda pre prijímateľov podľa § 11 ods. 1 tohto VZN sa stanoví podľa druhu odoberanej stravy a v závislosti od výšky starobného alebo invalidného dôchodku a iného pravidelného mesačného príjmu prijímateľa, ktorý preukáže poskytovateľovi sociálnej služby pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v jedálni. Ak prijímateľ výšku svojho príjmu nepreukáže, platí úhradu za poskytovanie obedov podľa druhu stravy v sume prislúchajúcej výške príjmu nad 2,5-násobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu.
 2. Suma mesačnej úhrady za stravovanie v jedálni a za donášku stravy do domácnosti prijímateľa sa stanoví ako 21-násobok sumy dennej úhrady.
 3. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v jedálni na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

 

§ 12

Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov Domova dôchodcov Šaľa

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov Domova dôchodcov Šaľa (ďalej len „DD ZPS“) je určená ako súčet súm za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.
 2. Úhrada za jednotlivé činnosti v DD ZPS a denná suma úhrady bez ubytovania a stravovania v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby je:

 

2. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom DD ZPS -stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO

IV.      stupeň

V.              stupeň

VI.            stupeň

2.1.1.  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2,30

2,50

2,80

2.1.2.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3.  sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1.  odborné činnosti spolu

2,30

2,50

2,80

2.2.1.  ubytovanie - upravuje § 12 ods. 3, 4, 5 a 6 tohto VZN 

2.2.2.  stravovanie - upravuje § 10 ods. 1 tohto VZN 

2.2.3.  upratovanie

1,90

2,10

2,30

2.2.4.  pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

1,20

1,30

1,40

2.2.5.  režijné náklady na prípravu stravy

2,30

2,30

2,30

2.2.  obslužné činnosti bez ubytovania a stravovania spolu

5,40

5,70

6,00

2.3.1.  utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,10

0,10

0,10

2.3.2.  zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,35

0,35

0,35

2.3.3.  poskytovanie osobného vybavenia

0,05

0,05

0,05

2.3.  ďalšie činnosti spolu

0,50

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti DD ZPS bez ubytovania a stravovania

8,20

8,70

9,30

 

 1. Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti bez príslušenstva obytnej miestnosti je 0,40 eura/m2 a denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti s príslušenstvom obytnej miestnosti je 0,50 eura/m2.
 2. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti
  a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu užívajú.
 3. Úhrada za ubytovanie určená podľa odseku 3 a 4 sa zvyšuje o:
 1. 1,90 eura za deň, ak plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ,
 2. 0,70 eura za deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia.
 1. Pokiaľ obsadenosť lôžok v DD ZPS umožňuje ubytovanie v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, táto je povinná zaplatiť úhradu za celú podlahovú plochu miestnosti vrátane zvýšenia podľa § 12 ods. 5 tohto VZN.
 2. Úhradu za režijné náklady na prípravu stravy podľa ods. 2 bod 2.2.5. platí prijímateľ vo výške jej pomernej časti z celodennej úhrady určenej priamou úmerou k úhrade nákladov na nákup potravín uvedených v § 10 ods. 1 a vypočítanej podľa skutočne odobraného druhu a počtu jedál.
 3. Úhradu nákladov na nákup potravín na prípravu jednotlivých jedál poskytovaných v rámci stravovania upravuje § 10 tohto VZN.
 4. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DD ZPS sa vypočíta ako súčet úhrad
  za jednotlivé činnosti podľa § 12 ods. 2 tohto VZN v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby, dennej úhrady za ubytovanie podľa
  § 12 ods. 3, 4, 5 a 6 tohto VZN a úhrady za stravovanie, ktorá pozostáva z úhrady režijných nákladov na prípravu stravy podľa § 12 ods. 7 tohto VZN a úhrady nákladov na nákup potravín na prípravu jednotlivých jedál podľa § 10 ods. 1 tohto VZN.
 5.  Ak sa poskytuje sociálna služba v DD ZPS prijímateľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek  a žiada o jej poskytovanie z iných vážnych dôvodov a neposudzuje sa jeho odkázanosť na sociálnu službu, určí poskytovateľ úhradu za jednotlivé činnosti v DD ZPS podľa § 12 ods. 2 tohto VZN sadzbou prislúchajúcou VI. stupňu odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby. Ďalej postupuje pri určení dennej sumy úhrady podľa § 12 ods. 9 tohto VZN.
 6.  Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu v DD ZPS sa stanoví ako 30-násobok dennej úhrady.
 7.  Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v DD ZPS na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

 

 

§ 13

Suma úhrady za sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) je určená ako súčet súm za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.
 2. Úhrada za jednotlivé činnosti v ZOS je rovnaká ako v § 12 tohto VZN vrátane spôsobu jej určenia a platenia. 
 3. V § 12 ods. 2 tohto VZN sa dopĺňa úhrada pri II. a III. stupni odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby nasledovne:

 

2. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom ZOS 

     - stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO

II.      stupeň

III.              stupeň

2.1.1.  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2,00

2,20

2.1.2.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3.  sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1.  odborné činnosti spolu

2,00

2,20

2.2.1.  ubytovanie - upravuje § 11 ods. 3, 4, 5 a 6 tohto VZN 

2.2.2.  stravovanie - upravuje § 11 ods. 8 tohto VZN 

2.2.3.  upratovanie

1,60

1,80

2.2.4.  pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

1,00

1,10

2.2.5.  režijné náklady na prípravu stravy

2,30

2,30

2.2.  obslužné činnosti bez ubytovania a stravovania spolu

4,90

5,20

2.3.1.  utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,10

0,10

2.3.2.  zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,35

0,35

2.3.3.  poskytovanie osobného vybavenia

0,05

0,05

2.3.  ďalšie činnosti spolu

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti ZOS bez ubytovania

a stravovania

7,40

7,90

 

 

§ 14

 Suma úhrady za odľahčovaciu službu

 

Odľahčovacia služba je poskytovaná ako terénna opatrovateľská služba, pobytová sociálna služba v zariadení pre seniorov alebo v zariadení opatrovateľskej služby, prípadne ambulantná sociálna služba v domove sociálnych služieb. Pre výpočet sumy úhrady za odľahčovaciu službu, spôsob jej určenia a platenia sa použijú sumy úhrad, spôsob ich určenia a platenia určené pre príslušný druh poskytovanej sociálnej služby.

§ 15

Suma úhrady za iné činnosti v Domove dôchodcov Šaľa pre DD ZPS a ZOS

 

 1. Domov dôchodcov Šaľa poskytuje prijímateľom v DD ZPS a ZOS iné činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní iných činností, na ktorých sa prijímateľ a poskytovateľ dohodli.
 2. Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Poskytovanie iných činností a úhrady za iné činnosti nemôžu byť upravené zmluvou o poskytovaní sociálnej služby, ale musia byť obsahom osobitnej zmluvy. Ich poskytovanie a úhradu upravuje Príloha č. 1 tohto VZN.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je Príloha č. 1 „Úhrada za poskytovanie iných činností Domova dôchodcov Šaľa.“

 

 

§ 16

Spoločné ustanovenia

 

 1. Toto VZN je záväzné pre všetkých verejných poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta.
 2. Sumy úhrad za jednotlivé druhy sociálnych služieb pre prijímateľov, ktorí mali ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia uzatvorené platné zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, zosúladia poskytovatelia s ustanoveniami tohto VZN do
  30. apríla 2023.

 

 

§ 17

Zrušovacie ustanovenie

 

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2019 zo dňa 28. marca 2019
  o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.
 2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2021 zo dňa 13. mája 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

 

 

§ 18

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                          primátor mesta Šaľa              

 

 

Príloha č. 1

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

 

 

Úhrada za poskytovanie iných činností Domova dôchodcov Šaľa

 

Poskytovateľ sociálnej služby vykonáva, zabezpečuje vykonávanie alebo utvára podmienky na vykonávanie aj iných činností, ktoré v zmysle § 15, ods. 2 a 3 zákona o sociálnych službách tento zákon neupravuje a zvyšujú kvalitu sociálnej služby, pričom úhrada za iné činnosti predstavuje:

 1. za každý sprievod prijímateľa sociálnej služby na vybavovanie úradných záležitostí zaplatí prijímateľ úhradu 3,00 eurá, ak nie je na tento úkon odkázaný,
 2. objektívne nutné úkony po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných a iných látok prijímateľom s výškou úhrady za jednorazovo poskytnutý úkon 20,00 eur.

Prílohy