Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 21.11.2016 - 15:25  //  aktualizácia: 21.11.2016 - 18:32  //  zobrazené: 1452

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016,

ktoré sa uskutoční 1. decembra 2016 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

 


Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály


A. Informačné materiály a správy

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/9/2016
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2017 - materiál číslo A 2/9/2016
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/9/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

4. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 17 a Dodatku č. 18 - materiál číslo A 4/9/2016         
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

5. Informatívna súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2015/2016  a stave v školskom roku 2016/2017 - materiál číslo A 5/9/2016        
predkladá Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ

6. Správa o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o. - materiál číslo A 6/9/2016        
predkladá Ing. Karol Mikloš, konateľ spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.

7. Prevádzka krytej plavárne Duslo – správa o hospodárení združenia ,,AQUASPORT“ - materiál číslo A 7/9/2016 (materiál bude distribuovaný v priebehu 47. týždňa)   
predkladá Ing. Edmund Horváth, predseda združenia


B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa - materiál číslo B 1/9/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ


C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2015 - materiál číslo C 1/9/2016
predkladá Ing. Karol Mikloš, konateľ spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.

2. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2016 - materiál číslo C 2/9/2016 (materiál bude distribuovaný v priebehu 47. týždňa)   
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 - materiál číslo
C 3/9/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 - materiál číslo C 4/9/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka


D. Majetkové záležitosti

1. AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o., Nitrianska 1754/59, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 1/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

2. RNDr. Peter Patek a Mgr. Božena Pateková, Pažitná 612/9, 927 01  Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

3. Oto Vincze, SNP 956/14, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

4. Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

5. Nikola Kubicová, Slnečná 1939/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

6. KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

7. EL.P.M, s.r.o., Murgašova 27, Šaľa 927 01 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

8. 35 - Bytovka, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, IČO: 35628146, P. Pázmaňa 54, 927 01  Šaľa – úprava nájomného vzťahu - materiál číslo D 8/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku za Hotelom Centrál
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Waila Zibaka, Hlavná 1028,
925 81  Diakovce - materiál číslo D 9/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa - materiál číslo D 10/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

11. MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali - materiál číslo D 11/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

12. Stanovisko mesta Šaľa k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. HM/061-2016/10 - materiál číslo D 12/9/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

13. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou) - materiál číslo D 13/9/2016 (materiál bude distribuovaný v priebehu 48. týždňa)   
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM


E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.


F. Právne záležitosti

1. Zmluva o dielo – Komplexná starostlivosť o dreviny v meste Šaľa, vrátane pasportu drevín - materiál číslo F 1/9/2016
predkladá Ing. Gabriela Braníková, referent OSaKČ 

2. Zmluva o dielo – Údržba trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa - materiál číslo F 2/9/2016
predkladá Ing. Gabriela Braníková, referent OSaKČ 


G. Vystúpenia verejnosti


H. Rôzne

1. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 1/9/2016
predkladá Mgr. Jozef Varsányi, predseda komisie


Časť IV. Ukončenie

Prílohy