Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.11.2021 - 20:49  //  aktualizácia: 18.11.2021 - 13:10  //  zobrazené: 523

Tepelné prepojenie CK 31 – CK 34, Šaľa

Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia

 

V zmysle ustanovení § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon“) zverejňuje stavebný úrad kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„Tepelné prepojenie CK 31 – CK 34, Šaľa“

(ďalej len “stavba“) v Šali a v mestskej časti Veča, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa:

  • register "C" parc. č. 2663/1, 2635, 2811/1, 3080/13,
  • register "E" parc. č. 144/202, 1421/261, 1433/2 a 1431/3, parc. č. 1431/802, 1431/402, parc. č. 1430/802, 1445/301 a 1445/801, 1445/502, 1428/601 a 1428/501, 1446 a 1429, parc. č. 1449, parc. č. 317 a 318/1, parc. č. 321/501, parc. č. 322/301, parc. č. 374, parc. č. 338/2, parc. č. 338/301, 338/401 a 338/801, parc. č. 371/201

na účely využitia geotermálnej energie v letnej prevádzke v čo najvyššej technicky možnej miere.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2018/008311-19-Or.  (OU-SA-OSZP-2019/001079-19-Or.)  zo dňa 04.01.2019 a vydané v autoremedúre dňa 24.01.2019 pod č. OU-SA-OSZP-2018/008311-27-Or. (OU-SA-OSZP-2019/001079-27-Or.), ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 11.02.2019, bolo zverejnené elektronicky na webovom sídle príslušného orgánu:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tepelne-prepojenie-kotolni-ck31-ck34-sala

 

Príloha: kópia žiadosti o stavebné povolenie

Prílohy