Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.10.2021 - 09:05  //  aktualizácia: 14.10.2021 - 09:05  //  zobrazené: 454

VV - Administratívna budova a sklad

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie

V zmysle ustanovení § 66 ods. 2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zverejňuje stavebný úrad kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu

 

 

Administratívna budova a sklad

na Diakovskej ceste v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 1213/15, 1213/16, 1213/24 a 1213/30 v katastrálnom území Šaľa.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podala spoločnosť:

MICROWELL, spol. s r. o. so sídlom ul. SNP č. 2018/42, 927 01 Šaľa

 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2020/004228-024 zo dňa 28.07.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 28.10.2020, bolo zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/administrativna-budova-sklad

 

Príloha: 

- kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Prílohy

Príloha

(pdf - 90.68 kB)