Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.09.2021 - 08:10  //  aktualizácia: 13.09.2021 - 08:12  //  zobrazené: 453

O dodržaní podmienok využívania územia s dôrazom na koeficient ozelenenia (označovaný aj index zelených plôch) (Billa)

číslo: I37/2021

Požadované informácie: o dodržaní podmienok využívania územia s dôrazom na koeficient ozelenenia (označovaný aj index zelených plôch) a informácie o tom ako a kam sú odvádzané dažďové vody v zmysle platných VZN, územného plánu alebo územného plánu zóny a iných právnych predpisov na  pozemku parc.  č. 2811/7, o výmere  1917 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú.: Šaľa, obec Šaľa, na ktorom je postavená stavba so súpisným číslom 5140 (Billa).

 

 

V zmysle § 15 ods.1 zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bola žiadosť postúpená Okresnému úradu Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa, ktorý má požadované informácie k dispozícii.