Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.09.2021 - 12:29  //  aktualizácia: 08.09.2021 - 12:30  //  zobrazené: 824

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení na pripomienkovanie

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa, určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení spádovej materskej školy

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 08. 09. 2021

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 08. 09. 2021

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 19. 09. 2021

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 20. 09. 2021

Prílohy