Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 17.10.2016 - 09:30  //  aktualizácia: 27.10.2016 - 18:53  //  zobrazené: 1410

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa uskutoční 27. októbra 2016 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

 


Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek


Časť II. Interpelácie poslancov


Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/8/2016
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/8/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 09. 2016 - materiál číslo A 3/8/2016
predkladá Bc. Margita Simighová, referent RPaVO
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa
- materiál číslo B 1/8/2016
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

2. Návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2016 – VI. zo dňa 28. apríla 2016 (vo veci žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť kultúry) - materiál číslo B 2/8/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    


C. Hospodárenie mesta

1. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2016 - materiál číslo C 1/8/2016 (materiál bude distribuovaný v priebehu 42. týždňa)   
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

2. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2017 - materiál číslo C 2/8/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

3. Návrh na podanie a spolufinancovanie projektu „Interaktívne multifunkčné ihrisko“
- materiál číslo C 3/8/2016
predkladá Ing. Eliška Vargová, RRSaŠF, OSaKČ


D. Majetkové záležitosti

1. Norbert Brand, Slnečná 1941/1, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

2. Územný spolok Slovenského červeného kríža v Šali – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

3. Štefan Szabados, 925 03  Horné Saliby č. 286 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 3/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

4. Róbert Csicsola, Nivy 1489/6, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

5. Úprava nájomnej zmluvy s Františkom Madarászom, Hollého č. 1844/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

6. Úprava nájomnej zmluvy s Mgr. Vladimírom Šimončíkom, Fr. Kráľa č. 1866/1,
927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

7. Úprava nájomnej zmluvy s Ľubošom Jarošom a Ildikó Jarošovou, Nitrianska
č. 1934/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 7/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

8. Úprava nájomnej zmluvy s Jozefom Kerékom, L. Novomeského č. 772/6, 927 01 Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

9. Samuel Buch, Nad ihriskom 1755/3, Močenok – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 9/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

10. Matej Klement – Autoškola – Profesionál, Šafárikova 442/15, Galanta – usporiadanie právnych vzťahov pozemkov - materiál číslo D 10/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

11. Ladislav Smatana, trvale bytom Cabaj 191 a Helena Smatanová, trvale bytom Kráľová nad Váhom 738 – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali - materiál číslo D 11/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

12. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)“ - materiál číslo D 12/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

13. DTN, s.r.o., P. Pázmaňa č. 49/3, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemku v Obytnej zóne Šaľa – BILICA SEVER, vrátane stavebných objektov SO 201 Miestne komunikácie, SO 202 Rozšírenie účelovej komunikácie a SO 401/2 Verejné osvetlenie - materiál číslo D 13/8/2016         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM


E. Personálne záležitosti

1. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa - materiál číslo E 1/8/2016         
predkladá Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ


F. Právne záležitosti

1. Zmluva o dielo č. 605/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe – „Obnova fasády budovy ZŠ J. Hollého v Šali – Veči“ - materiál číslo F 1/8/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

2. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu „Vypracovanie projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6“ - materiál číslo F 2/8/2016
predkladá Ing. Eliška Vargová, RRSaŠF, OSaKČ


G. Vystúpenia verejnosti


H. Rôzne

1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2017 - materiál číslo H 1/8/2016
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS


Časť IV. Ukončenie

Prílohy