Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.06.2021 - 14:21  //  aktualizácia: 16.06.2021 - 14:21  //  zobrazené: 308

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 na zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční

21. júna 2021 o 16:30  hod. v kongresovej sále MsÚ

 

 

 

 1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2020; Odborné stanovisko hlavnej  kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2020
 2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021
 3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť športu
 4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť kultúry
 5. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2021
 6. Juraj Szúdor, trvale bytom Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzana Lindáková, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraj Szúdor, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Vladimír Bennár, L. Novomeského 770/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 8. Štefan Bondor a Veronika Bondorová, Železničná 500/36, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Ladislav Loži a Alžbeta Ložiová, Železničná 499/38, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 10. GALVAN s.r.o. Hlavná 33/36, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa
 12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa, Darinu Százovú, r. Eliášovú, J. Palárika 399/16, 927 01 Šaľa
 13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Danielu Herencsárovú, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa -
 14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa
 15. Nájom pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Slovenskej republiky, zastúpenej Slovenskou správou ciest
 16. Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytovom dome vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Hlavná v Šali
 17. Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Rímska v Šali – Veči
 18. Návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke -
 19. MENERT – THERM, s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta
 20. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

Zapísala: Anita Petkovová