Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.04.2021 - 08:25  //  aktualizácia: 12.04.2021 - 08:25  //  zobrazené: 467

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

ROZHODNUTIE

O ZMENE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o zmene časti územného rozhodnutia, ktorý dňa 12.08.2020 podala

 

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 003328, so sídlom ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25

 

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 39, § 39a, § 39b a § 41 ods. 1 stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

p o v o ľ u j e   z m e n u

časti územného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia na líniovú stavbu

 

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov,

 

v rozsahu stavebných objektov:

 

            SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,

                   podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573,

            SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča,

            SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

(ďalej len “stavba“) v extraviláne mesta Šaľa, v mestskej časti Veča, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov ostatná plocha, orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie).

 

K predmetnej stavbe bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pod č. 756/07-3.4/ml zo dňa 27.07.2007 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pre navrhovanú líniovú stavbu sa uskutočnilo zisťovacie konanie, po ukončení ktorého vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v Bratislave (EIA), rozhodnutie pod č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2018 a podľa ktorého navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“).

Ministerstvo životného prostredia SR pod č. 90/2020-1.7/ac  53967/2020 zo dňa 20.10.2020 vydalo záväzné stanovisko podľa §38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ktorého návrh na začatie konania o zmene časti územného rozhodnutia je v súlade s týmto zákonom, so záverečným stanoviskom MŽP SR a jeho podmienkami a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní a jeho podmienkami.

Mesto Šaľa, ako príslušný a určený stavebný úrad vydalo pre líniovú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011 a ktorého platnosť bola naposledy predĺžená rozhodnutím pod č. 04845/2016/SU/04293 vydaného dňa 28.11.2016, s právoplatnosťou zo dňa 28.12.2016.

Z dôvodu zapracovania podmienok z územného rozhodnutia, ako aj z oprávnených požiadaviek dotknutých orgánov a  organizácií  a správcov inžinierskych sietí a v dôsledku spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie došlo k zmenám dokumentácie pre územné rozhodnutie, na základe čoho dňa 21.06.2018 pod č. 11034/2018/SU/2178 bolo vydané mestom Šaľa rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 08.10.2018.

 

 

Predmet zmeny časti územného rozhodnutia:

 

Dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovanú v roku 2012 bolo treba aktualizovať (v roku 2018). V rámci aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie vznikla požiadavka na iné riešenie objektov:

SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,

                   podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573,

SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča,

SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

Predmetom objektu SO 104-00 a podobjektu SO 104-02 Vetva B bola križovatka na ceste II/573 s privádzačom (vetva A) – prepojením obchvatu s cestou II/573. Zmena sa týka pôvodne navrhnutej priesečnej križovatky so zmenou na okružnú križovatku. Dôvodom tejto zmeny bolo riešenie pripojenia pripravovaného projektu „IBV Zajarčie“ (štvrtá vetva križovatky). Nový návrh vyvolal zmenu ďalších objektov SO 510-00 a SO 514-00.

Zmeny uvedených objektov sa netýkajú zmeny polohy trasy cesty hlavného objektu (cesty I/75) a prepojenia obchvatu s cestou II/573 (SO 104-01), ale iba tvaru križovatky – okružná križovatka namiesto priesečnej a polohy, resp. skrátenia križujúcich vedení vodovodu a tlakovej kanalizácie Dlhá – Veča. 

 

Účel a popis zmeny stavebných objektov:

 

SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573

Účel a funkcia objektu

Účelom objektu je vybudovanie napojenia obchvatu na jestvujúcu komunikáciu cez privádzač a prispôsobenie existujúcej komunikácie na toto napojenie.

Popis technického riešenia

Začiatok úpravy je na jestvujúcej komunikácii II/573, v staničení 0,121583 zo smeru Šaľa sa nachádza okružná križovatka, kde bude napojený privádzač obchvatu (objekt 104-01). za okružnou križovatkou sa cesta zužuje do šírkového usporiadania existujúcej cesty, na ktorú sa na konci úseku napája v obci Dlhá nad Váhom. V budúcnosti bude napojená do okružnej križovatky aj komunikácia pripravovaného projektu IBV Zajarčie. Medzi vetvou zo smeru Šaľa a privádzačom bol navrhnutý bypass vedľa okružnej križovatky. Os rozšírenej cesty bola upravená v mieste okružnej križovatky. Výškové vedenie kopíruje pôvodné výškové vedenie, len v mieste okružnej križovatky sa mierne upraví.

Základné údaje: 

kategória:                               C9.5/60

návrhová rýchlosť:                 60 km/h

dĺžka trasy:                              197,836 m

základný priečny sklon:         2.50 %

Šírkové usporiadanie

Cesta je navrhnutá v šírkovom usporiadaní C9.5/60.

jazdné pruhy

2 x 3.50 m

7.00 m

vonkajšie vodiace prúžky

2 x 0.25 m

0.50 m

spevnená krajnica

2 x 0.50 m

1.00 m

nespevnená krajnica

2 x 0.75 m

1.50 m

Celková šírka v korune

 

10.00 m

 

Priečny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %. Priečny sklon existujúcej vozovky je premenný, avšak upraví sa vyfrézovaním krytu a položením nového asfaltového koberca do prepísaného priečneho sklonu 2.50 %. Základný priečny sklon pláne je 3.00%.

Okružná križovatka v km 0,121583

Polomer okružnej križovatky je R=20,00 m, polomer vjazdu vetiev okružnej križovatky je R=15 m, polomer výjazdu vetiev okružnej križovatky je R=15 m. Šírka jazdného pruhu okružnej križovatky je 7,50 m, a šírka prstenca je 2 m.

Konštrukcia vozovky

Pre návrh vozovky v predmetnom úseku cesty I/75 bola vypracovaná „Optimalizácia návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky“. Posúdenie konštrukčných vrstiev je súčasťou prílohy č. 7 Sprievodnej správy tejto dokumentácie.

Výsledné zloženie konštrukčných vrstiev cesty I/75 vrátane križovatky je nasledovné:

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 O; I, PMB; STN EN 13108-5                        40 mm

Spojovací postrek emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2

PS; CBP; STN 73 6129

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný                                                     50 mm

AC 16 L; I, PMB; STN EN 13 108-1                                                                                                                                                                                                                                 

Spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2

PS; CB; STN 73 6129

Asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu                                                         70 mm

AC 22 P; STN EN 13108-1

Infiltračný postrek 1,0 kg/m2

PI; CB; STN 73 6129

Cementom stmelená zmes                                                                                        170 mm

CBGM C 5/6; STN 73 6124-1

Štrkodrvina                                                                                                                200 mm

ŠD; 31.5 G c; STN 73 6126

SPOLU                                                                                                                                                                                                                            530 mm

Odvedenie dažďovej vody

Odvedenie dažďovej vody z povrchu vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Vody z povrchu vozovky sú odvádzané cez nespevnenú krajnicu do priekop, kde sa voda čiastočne odparí a čiastočne vsiakne.

 

SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča

Prekládka kanalizácie je navrhnutá z tlakového potrubia HD-PE PE 100, DN 125 140x8,3 mm, PN 10, SDR17 celkovej dĺžky 203 m.

Trasa preložky tlakového kanalizačného potrubia – vetvy V3 DN125 začína v bode napojenia na existujúce potrubie za mostom cez tok Zajarčie, medzi čerpacou šachtou DV-ČS3 a tokom Zajarčie.

Trasa preložky je navrhnutá pozdĺž upravovanej cesty II 573, pred križovatkou sa lomí a križuje vetvu okružnej križovatky (SO 104-02). Ďalej je situovaná v zeleni medzi upravovanou cestou II/573 a novým navrhovaným oplotením až po koniec úpravy cesty. Tu sa prepojí na existujúce kanalizačné tlakové potrubie.

Križovanie prekládky kanalizačného potrubia DN125 s cestou bude riešené uložením potrubia do oceľovej chráničky DN350 (377x11 mm) dĺžky 28 m.

Lomové body na potrubí, miesta pripojení na jestvujúce potrubie a revízna šachta budú v teréne označené betónovými orientačnými stĺpikmi natretými hnedo-bielou farbou a tabuľkami.

Existujúci kolízny úsek DN 125 – tlakové PVC v dĺžke 200 m sa zruší.

 

SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

V súčasnosti sú obyvatelia obce Dlhá nad Váhom zásobovaní pitnou vodou z mesta Šaľa. Z mesta Šaľa je trasované vodovodné potrubie pozdĺž cesty Dlhoveská. Pred tokom Zajarčie je vybudovaná vodomerná šachta, v ktorej je meraná spotreba vody pre obec Dlhá nad Váhom. Križovanie vodovodného potrubia s tokom je v súčasnosti zrealizované umiestnením zaizolovaného potrubia na moste. Vodovodné potrubie za mostom križuje cestu a je trasované v krajnici vozovky. 

Vybudovaním navrhovanej okružnej križovatky sa vodovodné potrubie dostáva do kolízie s plánovanými úpravami.

Kolízia vodovodu s navrhovanými úpravami je riešené preložkou vodovodného potrubia v dotknutých úsekoch okružnej križovatky (SO 104-02).

Prekládka vodovodného potrubia je navrhovaná z potrubia HDPE DN 150, PN 10 s vyhľadávacím káblikom. Pri prechádzaní pod vetvou križovatky bude potrubie umiestnené v oceľovej chráničke. Na trase preložky je v najnižšom mieste navrhnutý podzemný hydrant – kalník.

 

Pre zmenu časti územného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky:

 1. Predložená dokumentácia pre zmenu časti územného rozhodnutia je vypracovaná spoločnosťou GEOCONSULT, spol. s r. o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, zodpovedný projektant - Ing. Dušan Hestera, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 4942*A2. Zmena územného rozhodnutia sa uskutoční tak, ako je to zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:1000, ktoré spolu s predloženou dokumentáciou tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
 2. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, účastníkov konania a iné podmienky:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom a organizáciám, ktorý si to vyhradili.

 

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava

- Záväzné stanovisko č. 90/2020-1.7/ac   53967/2020 zo dňa 20.10.2020

 • Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo podľa § 38 ods. 4 tohto zákona záväzné stanovisko, v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie konania o zmene časti územného rozhodnutia je z koncepčného hľadiska v súlade  so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 756/07-3.4/ml zo dňa 27.07.2007 a jeho podmienkami a s rozhodnutím MŽP SR vydaným v zisťovacom konaní č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018 a jeho podmienkami.
 • Na základe predložených podkladov (oznámenia o začatí konania o zmene územného rozhodnutia, kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o zmene časti územného rozhodnutia, vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok zo záverečného stanoviska a z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní MŽP SR a projektovej dokumentácie) možno konštatovať, že v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia vodnej dopravy, odbor vnútrozemskej plavby, Bratislava

- stanovisko č. 25395/2020/SVD/69362 zo dňa 08.09.2020 k zmene územného rozhodnutia pre  stavebné objekty SO 104-00, SO 510-00 a SO 514-00:

 • Vzhľadom k tomu, že stavebné objekty SO 104-00, SO 510-00 a SO 514-00 nie sú stavbami podľa ustanovení § 4 a § 6 zákona o vnútrozemskej plavbe, sekcia vodnej stavby Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky nepredkladá ku konaniu o zmene územného rozhodnutia  žiadne pripomienky ani návrhy.

 

Zajarčie, s.r.o., Bratislava

 • So zmenou územného rozhodnutia pre stavebné objekty SO 104 - 00, SO 510 - 00 a SO 514 – 00 Zajarčie, s.r.o. súhlasí za podmienky, že budú rešpektované rozhodnutia vydané na stavbu obytného komplexu lokality Zajarčie s prípadnými zmenami, ktoré nebudú mať vplyv na umiestnenie a uskutočnenie stavby Cesta I/75 Šaľa obchvat aj s predchádzajúcim súhlasom na napojenie na upravené a preložené siete.
 • Tento súhlas vyjadrujeme aj pre ďalší stupeň – stavebné povolenie (stanovisko doručené SSC Bratislava dňa 24.07.2020). 

 

Obec Dlhá nad Váhom

 • Obec Dlhá nad Váhom nemá žiadne námietky k zmene územného rozhodnutia – vyjadrenie č. 125/2020 zo dňa 06.05.2020.

 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Nitra

 • Nakoľko technické riešenie stavby nemá vplyv na obsah vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, stanovisko zo dňa 16.04.2019 CS 258/2019, CZ 11235/2019 zostáva naďalej v platnosti aj k potrebnej zmene územného rozhodnutia pre objekty SO 104 - 00, SO 510 - 00 a SO 514 – 00.
 • Na základe uvedeného odbor dopravy a pozemných komunikácií ÚNSK súhlasí s vydaním zmeny územného rozhodnutia pre vyššie uvedené stavebné objekty.
 • Vyjadrenie č. CS 303/2020, CZ 17355/2020 zo dňa 08.06.2020.   

 

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- záväzné stanovisko č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-035 zo dňa 08.09.2020

 • Výnimka z činnosti v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy a výnimka  z umiestnenia stavieb  v ochrannom  pásme ciest II. a III.  triedy (extravilán) bola povolená cestným správnym orgánom v rámci územného konania pod č. OU-SA-OCDPK/2018/003758-ZS zo dňa 05.04.2018.
 • Trvalé pripojenie stavby na obchvat v zmysle § 3b cest. zákona bolo povolené cestným správnym orgánom v rámci konania č. OU-SA-OCDPK/2019/00006633-R zo dňa 18.09.2019. 
 • Navrhovateľ je povinný dodržať všetky podmienky stanovené vo vyjadrení správcom ciest Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, a.s., ako aj vlastníka ciest Nitriansky samosprávny kraj, organizácie úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odboru dopravy („NSK odbor dopravy“). Cestný správny orgán si vyhradzuje právo dohliadať na prípadné stavebné a výkopové práce v okolí ciest z hľadiska ochrany záujmov ciest II. a III. triedy.
 • Budú rešpektované podmienky určené Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Šali, dopravného inžiniera, ako orgánu dohliadajúceho nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
 • Okresný úrad Šaľa, odbor CDaPK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo záujem ochrany ciest II. a III. triedy.
 • V čase od 01.decembra do 01. marca kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác.
 • Pred realizáciu stavby je potrebné zabezpečiť/určiť prenosné dopravné značenie pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 • Pred kolaudáciou je potrebné zosúladiť/určiť trvalé dopravné značenie so stavbou obchvatu.
 • Cestný správny orgán súhlasí s vydaním povolenia podľa stavebného zákona na predmetnú stavbu.
 • Okresný úrad Šaľa, odbor CDaPK pod č. OU-SA-OCDPK/2019/006635-TDZ zo dňa 18.09.2019 vydalo určenie použitia a umiestnenia trvalých dopravných značení/zariadení na štátnych cestách II. a III. triedy č. II/562, II/573, III/1368, III/1369 v extraviláne obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Trnovec nad Váhom a mesta Šaľa.
 • Dodržať všetky podmienky uvedené v stanoviskách a rozhodnutiach vydanými Okresného úradu Šaľa, odborom CDaPK, ktoré sa týkajú umiestnenia a uskutočnenia stavby a ktoré budú následne zapracované aj v podmienkach stavebného povolenia.

 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

 • Vyjadrenie RSÚC Nitra a.s., SSaÚ NZ uvedené v liste č. 145/2019 zo dňa 26.04.2019 platí aj pre navrhovanú zmenu územného rozhodnutia pre objekty SO 104-00, SO 510-00 a SO 514–00.
 • Pri rešpektovaní stanovených požiadaviek RSÚC Nitra a.s., SSaÚ NZ súhlasí s realizáciou stavby ako i s vydaním zmeny územného rozhodnutia pre objekty SO 104-00, SO 510-00 a SO 514–00.
 • Vyjadrenie č. 198/2020 zo dňa 19.06.2020.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Galanta, so sídlom v Šali

- vyjadrenie č. 15507/2019 zo dňa 05.03.2019

 •  S navrhovaným spôsobom prekládky verejného vodovodu a tlakovej kanalizácie súhlasíme.
 •  S uložením potrubia pri križovaní s cestným telesom do chráničky súhlasíme.
 •  V bode prepojenia preloženého vodovodu s existujúcim vodovodom LT DN 150 (za okružnou križovatkou smer Šaľa) žiadame osadiť uzáver so zemnou súpravou.
 •  Všetky práce spojené s prekládkou verejného vodovodu a tlakovej kanalizácie žiadame vykonať za technickej asistencie ZsVS, a.s.
 • Dodržať všetky podmienky uvedené v predmetnom vyjadrení, ktoré sa týkajú uskutočnenia stavby a budú stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

 

 1. Ostatné podmienky pôvodného právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia vydaného mestom Šaľa pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011, ako aj podmienky rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia vydané mestom Šaľa pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 08.10.2018, ostávajú nezmenené a ostávajú v platnosti.
 2. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou pôvodného územného rozhodnutia.

 

Účastníci konania:

 • Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, mesto Šaľa, obec Dlhá nad Váhom, obec Kráľová nad Váhom, obec Trnovec nad Váhom; Zajarčie, s.r.o., Bratislava; Slovenský pozemkový fond, Bratislava;
 • zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24, § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; ostatní účastníci konania a vlastníci susedných pozemkov a stavieb v katastr. územiach mesta Šaľa, obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom. 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V priebehu konania bolo dňa 30.09.2020 na tunajší stavebný úrad predložené vyjadrenie Ing. Arpáda Beneša, bytom 925 91 Kráľová nad Váhom č. 117, v ktorom si uplatnil námietky a pripomienky k oznámeniu o začatí konania o zmene územného rozhodnutia:

Bod č. 1 – pripomienka sa týka zisťovacieho konania, po ukončení ktorého bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR rozhodnutie pod č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018 v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Podľa Ing. Beneša súčasná navrhovaná zmena územného rozhodnutia musí byť tiež predmetom zisťovacieho konania, do ktorého je nutné zaradiť všetky objekty, u ktorých dochádza k zmene. Stavebný úrad túto pripomienku akceptoval a jej vyhodnotením bude podrobnejšie zaoberať v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Bod č. 2 – namieta, že záväzné stanovisko vydané Okresným úradom Šaľa, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-SA-OCDPK/2019/004657-ZS-SK zo dňa 10.05.2018 bolo vydané k stavebnému konaniu a s chybným dátumom, preto nie je akceptovateľné v tomto konaní o zmene územného rozhodnutia. Stavebný úrad tejto námietke vyhovel.

Bod č. 3 – poukazuje na chyby rozhodnutia vydaného OÚ Šaľa, odborom CDaPK pod č. OU-SA-OCDPK/2019/006633-R zo dňa 18.09.2019 (zle uvedené čísla parcely, chybne uvedené katastrálne územia) – námietke bolo vyhovené.

Bod č. 4 – namieta nesúlad zoznamu parciel v rozhodnutí OÚ Šaľa, odborom CDaPK pod č. OU-SA-OCDPK/2019/006633-R zo dňa 18.09.2019 a zoznamu parciel v prílohe č. 4 k návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia predloženej navrhovateľom – táto námietka sa zamieta.

Bod č. 5 – v tejto námietke Ing. Beneš v písm. a) až písm. o) uvádza svoj názor ohľadom realizácie prepojenia obchvatu s cestou II/573 medzi Dlhou nad Váhom, Večou – t.j. privádzača a kruhovej križovatky, podľa ktorého je toto prepojenie neodôvodnené, zbytočné a nerentabilné z dôvodov uvedených v písm. a) až písm. o) – námietka sa zamieta.

Vyhodnotením uplatnených námietok bude stavebný úrad podrobnejšie zaoberať  v odôvodnení tohto rozhodnutia.

 

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie, alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. Toto rozhodnutie o zmene časti územného rozhodnutia je neoddeliteľnou súčasťou pôvodného územného rozhodnutia vydaného mestom Šaľa pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011.

 

Odôvodnenie:

Dňa 12.08.2020 podal navrhovateľ, Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 003328, so sídlom ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25, návrh na vydanie rozhodnutia o zmene časti územného rozhodnutia vydaného mestom Šaľa pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011, v rozsahu stavebných objektov

SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,

                   podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573,

SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča,

SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“, stavebné objekty na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, týmto dňom podania návrhu bolo začaté konanie o zmene časti predmetného územného rozhodnutia.

Platnosť územného rozhodnutia bola naposledy predĺžená rozhodnutím mesta Šaľa pod č. 04845/2016/SU/04293 vydaného dňa 28.11.2016, s právoplatnosťou zo dňa 28.12.2016.

Rozhodnutím č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018 mesto Šaľa povolilo zmenu pôvodného územného rozhodnutia, toto rozhodnutie o zmene nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2018.

Zmena časti územného rozhodnutia, ktorá je predmetom tohto konania, týka sa výlučne vyššie uvedených stavebných objektov. Pôvodne navrhnutá priesečná križovatka na ceste II/573 s prepojením privádzača na obchvat bola zmenená na okružnú križovatku. Dôvodom tejto zmeny bolo riešenie pripojenia pripravovaného projektu „IBV Zajarčie“ (štvrtá vetva križovatky). Nový návrh vyvolal zmenu ďalších objektov SO 510-00 a SO 514-00.

 

Krajský stavebný úrad v Nitre, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 118 stavebného zákona vydal v súlade s ustanovením § 119 ods. 1 stavebného zákona určenie stavebného úradu pod č. KSUNR-2009-1079-002 zo dňa 18.11.2009, v ktorom určil mesto Šaľa za stavebný úrad, ktorý vykonáva územné konanie a vydá územné rozhodnutie pre stavbu.

K predmetnej stavbe bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pod č. 756/07-3.4/ml zo dňa 27.07.2007 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v Bratislave (EIA), vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní pod č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2018 a podľa ktorého navrhovaná činnosť stavby sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle ustanovení § 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad zverejnil na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle bez príloh kópiu žiadosti o začatie územného konania na zmenu pôvodného územného rozhodnutia. Zverejnenie spolu s údajmi o sprístupnení právoplatného rozhodnutia zo zisťovacieho konania a záverečného stanoviska na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, bolo zabezpečené odo dňa začatia územného konania – od 12.08.2020 a trvá až do jeho právoplatného ukončenia. 

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Stavebný úrad v určení okruhu účastníkov konania vychádzal z pôvodne vydaného územného rozhodnutia a povolenia zmeny územného rozhodnutia.

Stavebný úrad podľa § 36 ods. 4 a § 41 ods.1 stavebného zákona oznámilo dňa 28.08.2020 začatie konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám pod č. 34964/2020/SU/3331 verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o zmenu územného konania rozsiahlej líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa (vyvesené dňa 28.08.2020) a obcí Kráľová nad Váhom (vyvesené dňa 31.08.2020), Dlhá nad Váhom (vyvesené dňa 02.09.2020) a Trnovec nad Váhom (vyvesené dňa 28.08.2020), a na internetovej stránke mesta Šaľa a obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom, zároveň na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Podľa ustanovení § 36 ods. 2 stavebného zákona bolo upustené od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, z dôvodu, že pomery staveniska boli dobre známe, zároveň bola stanovená lehota 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky.

V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení v súlade s § 36 stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky a svoje stanoviská môžu uplatniť najneskôr v tejto lehote, inak sa na ne stavebný úrad podľa § 42 ods.5 stavebného zákona nebude prihliadať. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V stanovenej lehote dňa 09.09.2020 bolo doručené na stavebný úrad súhlasné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia vodnej dopravy, odbor vnútrozemskej plavby, Bratislava pod č. 25395/2020/SVD/69362 zo dňa 08.09.2020 k zmene územného rozhodnutia pre predmetné stavebné objekty.

Na základe oznámenia o začatí konania dňa 17.09.2020 bolo v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) účastníkovi konania Ing. Arpádovi Benešovi umožnené nazeranie do spisu, o tom bol spísaný záznam.

Následne dňa 30.09.2020 v zákonnej lehote bolo doručené na tunajší stavebný úrad vyjadrenie Ing. Arpáda Beneša k oznámeniu o začatí konania, v ktorom uvádza svoje pripomienky a námietky k prebiehajúcemu konaniu o zmene územného rozhodnutia. 

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona „Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Na základe uvedených ustanovení stavebného zákona a správneho poriadku stavebný úrad vyzval navrhovateľa a Okresný úrad Šaľa, odbor CDaPK, aby sa vyjadrili k predloženému vyjadreniu Ing. Beneša.

Zároveň podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona a v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v Bratislave ako dotknutý orgán o záväzné stanovisko k predmetnému návrhu zmeny časti územného rozhodnutia. Prílohou žiadosti boli v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona aj kópia návrhu na vydanie zmeny časti územného rozhodnutia, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku, projektová dokumentácia spolu s oznámením o začatí územného konania. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten, z podnetu ktorého sa začalo konanie – t.j. navrhovateľ.

Následne na tunajší stavebný úrad boli predložené vyjadrenia:

 • stanovisko navrhovateľa, Slovenskej správy ciest IVSC Bratislava k vyjadreniu Ing. Beneša pod č. SSC/3860/2020/6151/34941 zo dňa 30.10.2020, doručené dňa 03.11.2020,
 • stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií k pripomienkam Ing. Beneša pod č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-045 zo dňa 09.11.2020, doručené dňa 23.11.2020 a prílohy:

- stanovisko č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-035 zo dňa 08.09.2020,

- oprava záväzného stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2019/004657-ZS-SK, vydaná pod č.  

  OU-SA-OCDPK/2020/001527-OZSI zo dňa 06.11.2020,

- oprava chyby v rozhodnutí č. OU-SA-OCDPK/2019/006633-R zo dňa 18.09.2019,     

  vydaná pod č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-ORI zo dňa 06.11.2020,

 • záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie v Bratislave vydané podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod č. 90/2020-1.7/ac  53967/2020 zo dňa 20.10.2020, doručené dňa 28.10.2020.

Stavebný úrad v súlade s § 32 ods. 1 správneho poriadku zhromažďoval podklady na objasnenie rozhodujúcich okolností dôležitých pre posúdenie zmeny časti územného rozhodnutia a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil účastníkom konania, že majú právo sa oboznámiť s podkladmi rozhodnutia a vyjadriť sa k nim v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy č. 72/2021/SU/721 zo dňa 05.01.2021. Výzva verejnou vyhláškou bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Šaľa (vyvesené dňa 07.01.2021) a obcí Kráľová nad Váhom (vyvesené dňa 12.01.2021), Dlhá nad Váhom (vyvesené dňa 11.01.2021) a Trnovec nad Váhom (vyvesené dňa 12.01.2021), a na internetovej stránke mesta Šaľa a obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom, zároveň na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Dňa 27.01.2021 bolo doručené vyjadrenie Ing. Arpáda Beneša k predmetnej výzve (podané dňa 26.01.2021), v ktorom  oznámil záujem o oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a o vyjadrenie sa k nim, zároveň žiadal vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu v zmysle § 142h, ods. b) stavebného zákona o predĺženie lehoty na oboznámenie sa s podkladmi a na vydanie rozhodnutia do doby, keď bude odvolaný zákaz vychádzania, resp. mimoriadna situácia. Ďalej žiadal o oznámenie termínu nahliadnutia do podkladov konania a poskytnutie primeraného času min. 14 dní na oboznámenie sa s podkladmi a príp. vyjadrenie sa k nim.

Stavebný úrad v zmysle § 142h písm. b) stavebného zákona (prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19) predĺžil lehotu na vykonanie úkonu podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku do 14 pracovných dní odo dňa doručenia písomnosti č. 2119/2021/SU/721 zo dňa 15.02.2021. Zároveň určil podmienky nahliadnutia do podkladov rozhodnutia a upozornil na dodržanie aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a tiež uznesenia vlády Slovenskej republiky. Upovedomenie účastníkov konania o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu bolo doručené verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Šaľa (vyvesené dňa 18.02.2021) a obcí Kráľová nad Váhom (vyvesené dňa 24.02.2021), Dlhá nad Váhom (vyvesené dňa 25.02.2021) a Trnovec nad Váhom (vyvesené dňa 25.02.2021), a na internetovej stránke mesta Šaľa a obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom, zároveň na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Ing. Arpád Beneš v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku dňa 24.02.2021 sa oboznámil s podkladmi rozhodnutia, o ktorom bola spísaná zápisnica.

V stanovenej lehote uvedenej v upovedomení o predĺžení lehoty na oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia neboli doručené na tunajší stavebný úrad žiadne ďalšie námietky a pripomienky účastníkov konania.

 

Stanoviská oznámili:

 • Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava,
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia vodnej dopravy, odbor vnútrozemskej plavby, Bratislava,
 • Zajarčie, s.r.o., Bratislava,
 • Obec Dlhá nad Váhom,
 • Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií Nitra,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Galanta, so sídlom v Šali

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu zmeny časti územného rozhodnutia: projektovú dokumentáciu zmeny územného rozhodnutia, kópie pôvodného územného rozhodnutia a povolenie zmeny územného rozhodnutia, kópiu predĺženia platnosti územného rozhodnutia; kópiu určenia stavebného úradu; súhlasy, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov, správcov podzemných inžinierskych sietí a účastníkov konania; kópiu rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.

Tunajší úrad posúdil návrh na vydanie povolenia zmeny časti územného rozhodnutia stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.  

Projektová dokumentácia zmeny časti územného rozhodnutia pre stavebné objekty

SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,

       podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573,

SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča,

SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO v jeho znení zmien a doplnkov.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania vyhovel návrhu vo veci vydania rozhodnutia o povolení zmeny časti územného rozhodnutia v rozsahu vyššie uvedených stavebných objektov a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:

V priebehu územného konania boli dňa 30.09.2020 doručené stavebnému úradu námietky – vyjadrenie účastníka konania, Ing. Arpáda Beneša, bytom 925 91 Kráľová nad Váhom č. 117 (podané dňa 28.09.2020), o ktorých bol stavebný úrad podľa § 39 stavebného zákona povinný rozhodnúť.

Podľa § 39 ods. 1 stavebného zákona v územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, starostlivosť o životné prostredie a rozhodne sa o námietkach účastníkov konania.

K uplatneným pripomienkam boli predložené stanoviská:

 • Stanovisko navrhovateľa, Slovenskej správy ciest IVSC Bratislava k vyjadreniu Ing. Beneša pod č. SSC/3860/2020/6151/34941 zo dňa 30.10.2020, doručené dňa 03.11.2020,
 • stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií k pripomienkam Ing. Beneša pod č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-045 zo dňa 09.11.2020, doručený dňa 23.11.2020 s prílohami:

- stanovisko č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-035 zo dňa 08.09.2020,

- oprava záväzného stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2019/004657-ZS-SK, vydaná pod č.  

  OU-SA-OCDPK/2020/001527-OZSI zo dňa 06.11.2020,

- oprava chyby v rozhodnutí č. OU-SA-OCDPK/2019/006633-R zo dňa 18.09.2019,    

  vydaná pod č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-ORI zo dňa 06.11.2020.

 

V predložených pripomienkach Ing. Arpáda Beneša je uvedené:

 

V súvislosti s oznámením o začatí konania o zmene územného rozhodnutia č. 34964/2020/SU/3331 zo dňa 28.08. 2020, ako účastník konania podávam nasledovné stanovisko:

 

 1. V rozhodnutí MŽP SR č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 9.1.2018 o zmene navrhovanej činnosti bola pre objekt 104-02 odsúhlasená zmena na stykovú križovatku a z toho vyplývajúce zmeny v súvisiacich objektoch stavby. V zmysle uvedeného rozhodnutia o zmene navrhovanej činnosti bolo následne vydané rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia č. 11034/2018/SU/2179 zo dňa 21.06.2018, ktoré sa týkalo zmien, okrem iného aj v objektoch 104-00, 214-00, 503-00, 510-00, 514-00, 604-00, 615-00, 656-00 a 705-00. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná činnosť (stavba) bola predmetom posudzovania jej vplyvu na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a zároveň aj navrhovaná zmena činnosti (stavby) z roku 2017 bola predmetom posudzovania v zisťovacom konaní, musí byť predmetom zisťovacieho konania/posudzovania v zmysle § 18 zákona č. 24/2006 Z.z. aj navrhovaná zmena činnosti (stavby), ktorá je predmetom súčasného návrhu na zmenu územného rozhodnutia. Územné konanie na zmenu územného rozhodnutia môže nasledovať až po ukončení zisťovacieho/posudzovacieho konania navrhovanej zmeny v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. Do uvedeného posúdenia je nutné zaradiť všetky objekty, u ktorých dochádza k zmene, všetky nové objekty, resp. objekty, ktoré sa navrhovanou zmenou stanú neaktuálne. Okrem návrhu uvedených objektov sú to napr. objekty 214-00, 503-00, 604-00, 615-00, 656-00, 635-00, 636-00, 705-00,...

 

Stanovisko SSC IVSC Bratislava:

Ing. Beneš podáva vyjadrenie ako účastník konania. Podľa nás účastníkom konania nie je, nakoľko:

 • nie je majiteľom žiadneho dotknutého pozemku ani žiadneho susedného pozemku stavby v k.ú. Dlhá nad Váhom, Šaľa (§ 34 ods. 2 stavebného zákona),
 • nebol účastníkom v zisťovacom konaní a posudzovaní vplyvov na ŽP podľa zákona č. 127/1994 Z.z., ktoré prebiehali v roku 2006 - 2007 a boli ukončené Záverečným stanoviskom MŽP SR č. 758/07-3.4/ml zo dňa 27.7.2007,
 • v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. k zmene navrhovanej činnosti – stavbe „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ neuplatnil pripomienky (§ 34 ods. 1 stavebného zákona)

K bodu 1:

Zmenou typu križovatky stavebného objektu 104-02 Vetva B – Úprava c. II/573 sú dotknuté objekty 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča a 514-00 Preložka vodovodu v km 0,220 vetvy B. V oboch prípadoch ide o skrátenie dĺžky preložiek, nakoľko zmenou priesečnej križovatky na okružnú nie je potrebné rozšírenie objektu 214-00 Rekonštrukcia mosta na ceste II/573. Most ostáva v pôvodných parametroch. Zmeny v riešení objektov neprinášajú zmeny, ktoré by nebezpečne ohrozili stavbu – navrhovanú činnosť.

 

Stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Cestný správny orgán vydal dňa 08.09.2020 stanovisko č. OU-SA-OCDPK/ 2020/001527-035 k predmetnej stavbe a k zmene časti územného rozhodnutia. Toto stanovisko malo byť prílohou k danému konaniu.

Pripomienka č. 1 – netýka sa pôsobnosti a kompetencie cestného správneho orgánu, nakoľko sa týka posudzovania navrhovanej činnosti v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Stanovisko stavebného úradu:

K predmetnej stavbe bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pod č. 756/07-3.4/ml zo dňa 27.07.2007 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pre navrhovanú líniovú stavbu následne došlo k zmene stavebných objektov, ktoré boli zahrnuté do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v Bratislave (EIA), vydalo v zisťovacom konaní rozhodnutie pod č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2018 a podľa ktorého zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“).

Predmetom tohto konania je riešenie križovatky - prepojenie obchvatu a cesty II/573. V pôvodnej dokumentácii bola navrhnutá priesečná križovatka, z dôvodu pripojenia individuálnej bytovej výstavby  Zajarčie (štvrtá vetva križovatky) bola predmetná križovatka zmenená na okružnú križovatku. Ide o stavbu, ktorá je oproti času posudzovania v inej časovej a podrobnostnej úrovni a preto sa na tieto stavebné objekty hľadí ako na súčasť celku. Jedná sa o činnosť, ktorá svojim charakterom nemá žiadny dosah na predmet pôvodnej navrhovanej činnosti a nepredstavuje iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny.

Podľa § 140c ods. 1 stavebného zákona ak sa pre začatie územného, stavebného alebo kolaudačného konania vyžaduje ako jeden z podkladov pre jeho začatie rozhodnutie podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 24/2006 Z.z.), je takéto rozhodnutie použiteľné ako podklad v každom z týchto konaní týkajúcom sa toho istého využitia územia alebo tej istej stavby, ak v niektorom návrhu na začatie tohto konania nedôjde k zmene  v predmete konania v porovnaní s predmetom zisťovacieho konania alebo posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu.

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je záverečné stanovisko, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie.

Podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona ak ide o stavbu alebo ich zmenu, ku ktorým bolo vydané podľa osobitného predpisu záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, stavebný úrad zašle príslušnému orgánu návrh na začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku, projektovú dokumentáciu, ak je súčasťou návrhu, spoločne s oznámením o začatí územného konania, stavebného alebo kolaudačného konania. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten, ktorého podnetu sa začalo niektoré z uvedených konaní.

Stavebný úrad v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia stavebného zákona požiadal Ministerstvo životného prostredia SR ako dotknutý orgán z zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o záväzné stanovisko s uvedenými prílohami, na základe čoho Ministerstvo ŽP SR vydalo požadované stanovisko k predmetnému návrhu na zmenu časti územného rozhodnutia, týmto stavebný úrad pripomienke Ing Beneša vyhovel.

 

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Stavebný úrad v určení okruhu účastníkov konania vychádzal z pôvodne vydaného územného rozhodnutia a povolenia zmeny územného rozhodnutia.

 

 1. Navrhovateľom v konaní predložené záväzné stanovisko OU-SA-OCDPK/2019/004657-ZS-SK zo dňa 10.5.2018 (?), pričom sa jedná asi o preklep a má byť zo dňa 10.5.2019, je záväzné stanovisko vydané k stavebnému konaniu, čo jednoznačne vyplýva z jeho obsahu. Vzhľadom na skutočnosť, že územné konanie predchádza stavebnému konaniu, nie je toto záväzné stanovisko možné použiť k tomuto územnému konaniu. Z uvedeného dôvodu namietam akceptáciu uvedeného stanoviska v konaní.

Stanovisko SSC IVSC Bratislava:

K bodu 2:

Keďže územné rozhodnutie predchádza vydaniu stavebného povolenia, záväzné stanovisko súhlas Okresného úradu v Šali, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej OÚ ŠA OCDPK) k stavebnému povoleniu možno použiť aj pre územné konanie.

 

Stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Pripomienka č. 2 – stanovisko cestného správneho orgánu č. OU-SA-OCDPK/2019/004657-ZS-SK zo dňa 10.5.2019 obsahuje chybu v dátume vydania (na stanovisku je uvedený nesprávny dátum vydania 10.05.2018). Toto stanovisko bolo priložené do tohto konania navrhovateľom. Akceptácia tohto stanoviska v tomto konaní ponechávame plne na posúdení stavebnému úradu mesta Šaľa. Cestný správny orgán vydal dňa 06.11.2020 pod č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-OZS-1 opravu tohto stanoviska a toto stanovisko oznámi navrhovateľovi.  

 

Stanovisko stavebného úradu:

Nakoľko Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-035 zo dňa 08.09.2020 vydal k predmetnej stavbe a k zmene časti územného rozhodnutia záväzné stanovisko, stavebný úrad v tomto konaní o zmene časti územného rozhodnutia akceptoval toto stanovisko, nie navrhovateľom predložené stanovisko, ktoré bolo vydané pre stavebné konanie prebiehajúce na špeciálnom stavebnom úrade – Okresnom úrade Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Okresný úrad Šaľa, odbor CDaPK zároveň pod č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-OZS1 zo dňa 06.11.2020 vydal opravu svojho záväzného stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2019/004657-ZS-SK, kde uviedol správny dátum vydania 10.05.2019, z toho dôvodu stavebný úrad na základe uvedených skutočností vyhovel tejto námietke.

 

 1. V navrhovateľom v konaní predloženom Rozhodnutí OU-SA-ODCPK/2019/006633-R zo dňa 18.9.2019 sa v bode 4. pripojenie vetiev okružnej križovatky objektu 104-02 ako dotknuté parcely uvádzajú parc. č. 6208/7, 6209, 6208. Parcela č. 6208 však neexistuje! Zároveň v odôvodnení na str. 4 sa uvedená parcela uvádza opakovane, pričom je zároveň uvedené: „katastrálnych území obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Kráľová nad Váhom a mesta Šaľa“ Uvedené rozhodnutie sa však katastrálneho územia Kráľová nad Váhom vôbec netýka a katastrálne územia Trnovec nad Váhom a Jatov, ktorých sa rozhodnutie týka v ňom uvedené nie sú! Z uvedeného dôvodu namietam obsah uvedeného rozhodnutia.

 

Stanovisko SSC IVSC Bratislava:

K bodu 3:

K pripomienke, že v rozhodnutí OU-SA-OCDPK/2019/006633-R zo dňa 18.9.2019 o povolení na pripojenie nových komunikácií na cesty II. a III. triedy je uvedená jedna neexistujúca parcela č. 6208, uvádzame, že ide o prepisovú chybu (vypadlo podlomenie parcely). Správne má byť uvedené číslo parcely 6208/5. Všetky pozemky na ceste II/573 na ktoré sa vetvy okružnej križovatky obj. 104-02 pripájajú, t.j. pozemky parc. č. 6208/5, 6208/7 a 6209 v k.ú. Šaľa sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej správy ciest (LV 8808).

Rozhodnutie o povolení pripojenia na cesty II. a III. triedy č. OU-SA-OCDPK/2019/006633-R zo dňa 18.9.2019 bolo vydané nielen na objekt 104-02, ale aj na iné objekty, ktoré sa budú pripájať na cesty II. a III. triedy. Preto sú v rozhodnutí OÚ ŠA OCDPK správne uvedené všetky dotknuté katastrálne územia.

 

Stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Pripomienka č. 3 a 4 – V rozhodnutí OU-SA-OCDPK/2019/006633-R zo dňa 18.09.2019 bola vykonaná administratívna chyba – uvedená neexistujúca parcela a v odôvodnení bolo nesprávne uvedené katastrálne územie Kráľová nad Váhom dvakrát (namiesto Trnovec nad Váhom a Trnovec nad Váhom – Horný Jatov). Cestný správny orgán vydal dňa 06.11.2020 pod č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-OR1 opravu rozhodnutia a oznámi ju navrhovateľovi. Rozhodnutie o pripojení sa týka parciel vlastníka – Slovenskej správy ciest a pripája objekt 104-02 na cestu č. II/573. V čase vydania rozhodnutia tento objekt pripojenia 104-02 na cestu č. II/573 bol vysporiadaný a vo vlastníctve navrhovateľa – Slovenskej správy ciest a o pozemkoch spoločnosti Zajarčie s.r.o. nepojednáva resp. neboli predmetom konania.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úrad sa stotožňuje s vyjadrením Slovenskej správy ciest Bratislava, takisto s vyjadrením Okresného úradu Šaľa, odbor CDaPK, správne má byť uvedená parcela č. 6208/5, ktorá spolu s parcelami č. 6208/7 a 6209 v k.ú. Šaľa je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej správy ciest Bratislava (evidovaná na liste vlastníctva č. 8808).

Okresný úrad Šaľa, odbor CDaPK pod č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-OR1 zo dňa 06.11.2020 vydal opravu chyby rozhodnutia č. OU-SA-OCDPK/2019/006633-R zo dňa 18.09.2019, týmto námietke bolo vyhovené.

 

 1. Zoznam parciel uvedený v horeuvedenom rozhodnutí OU-SA-OCDPK/2019/006633-R zo dňa 18.9.2019 pre objekt 104-02 a zoznam parciel uvedený v prílohe č. 4 návrhu navrhovateľa nie je navzájom v súlade, pričom zároveň pripojenie objektu 104-02 sa týka aj parciel vo vlastníctve spoločnosti Zajarčie s.r.o. Správny orgán, OÚ Šaľa, OCDPK však v horeuvedenom rozhodnutí konštatuje: „Žiadateľ má vlastnícky vzťah k pozemkom pripojovaných nehnuteľností na cesty II. a III. triedy“. Z uvedených dôvodov namietam obsah uvedeného rozhodnutia.

 

Stanovisko SSC IVSC Bratislava:

K bodu 4:

V rozhodnutí o pripojení č. OU-SA-OCDPK/2019/006633-R zo dňa 18.9.2019 sú uvedené a vlastníctvo pozemkov sa uvádza len na pozemky ciest II. a III. triedy. Logicky tam pozemky spoločnosti Zajarčie nepatria, nakoľko cesta II/573 neleží na pozemkoch Zajarčia. Pozemky pod plochou križovatky budú vysporiadané po získaní územného rozhodnutia. Námietka Ing. Beneša je bezpredmetná.

 

Stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Rozhodnutie o pripojení sa týka parciel vlastníka – Slovenskej správy ciest a pripája objekt 104-02 na cestu č. II/573. V čase vydania rozhodnutia tento objekt pripojenia 104-02 na cestu č. II/573 bol vysporiadaný a vo vlastníctve navrhovateľa – Slovenskej správy ciest a o pozemkoch spoločnosti Zajarčie s.r.o. nepojednáva resp. neboli predmetom konania.

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úrad sa stotožňuje s názorom navrhovateľa – SSC Bratislava a Okresného úradu Šaľa, odbor CDaPK, pozemky uvádzané v rozhodnutí sú pozemky, na ktorých sa nachádza cesta II/573, pozemky vo vlastníctve Zajarčie s.r.o. neboli predmetom konania vedeného na Okresnom úrade Šaľa.

V prípade, ak ide o konanie týkajúce sa líniovej stavby, v zmysle § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 písm. c) Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v územnom rozhodnutí sa uvedie iba opis územia, nie druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností. Navrhovateľom predložená príloha č. 4 k návrhu na vydanie rozhodnutia zmeny časti územného rozhodnutia má len informatívny charakter. Na základe uvedených skutočností  stavebný úrad túto námietku zamietol.

 

 1. Realizácia samotného prepojenia obchvatu s cestou II/573 medzi Dlhou nad Váhom a m.č. Veča (t.j. privádzača, objekt 104-01 a kruhovej križovatky, objekt 104-02) je podľa môjho názoru neodôvodnená, zbytočná a nerentabilná z nasledovných dôvodov:
 1. Veľká časť premávky z navrhovaného IBV Zajarčie bude smerovať do mesta Šaľa, čiže na križovatke „Zajarčie“ vpravo cez m.č. Veča.
 2. Premávka z navrhovaného IBV Zajarčie s cieľom Galanta, Sereď, Trnava, Bratislava bude smerovať vľavo cez obec Dlhá nad Váhom z dôvodu kratšej trasy a prechodu iba jednou križovatkou pri samotnom Zajarčí. Táto premávka z titulu budúcej výstavby IBV bude prevažne osobná a tú nemožno dopravným značením vylúčiť z obce Dlhá nad Váhom na obchvat.
 3. Iba časť premávky z navrhovaného IBV Zajarčie s cieľom Nitra a Nové Zámky bude smerovať cez samotný privádzač na obchvat. Rozsah tejto premávky bude však minimálny, resp. aj táto bude z časti smerovať cez m.č. Veča a cez Nitriansku ulicu na obchvat. Zároveň aj táto premávka bude z veľkej časti osobná a tú nemožno dopravným značením vylúčiť z m.č. Veča na obchvat.
 4. Osobná premávka zo smeru Galanta, Sereď, Trnava, Bratislava s cieľom Dlhá nad Váhom, Zajarčie, Veča, Šaľa, Diakovce, Vlčany (juh) bude smerovať cez Dlhú nad Váhom a Veču z dôvodu kratšej trasy a hlavnej cesty. Ďalej bude smerovať cez most cez Váh a centrum mesta na juh. V prípade nákladnej dopravy, bude z titulu prípadného nasmerovania takejto dopravy s cieľom juh (Šaľa, Diakovce, Vlčany) na obchvat Dlhej nad Váhom a na plánovaný privádzač, nebezpečná navrhovaná styková križovatka obchvatu a privádzača. Zároveň takto vedená nákladná premávka by prechádzala ďalšou križovatkou pri Zajarčí a ďalej obytnou ulicou Veča-Dlhoveská. Na presmerovanie nákladnej dopravy zo smeru Galanta, Sereď, Trnava, Bratislava smerujúcej na juh má slúžiť kruhová križovatka obchvatu a cesty III/1368 (50811) smerom z Dusla, ktorá túto dopravu privedie na hlavnú dopravnú tepnu m.č. Veča, na ulicu Nitriansku, ktorá má primerané parametre.
 5. Premávka zo smeru Nitra a Nové Zámky s cieľom juh (Šaľa, Diakovce, Vlčany) bude smerovať cez cestu III/1368 z Dusla, cez Veču-Nitrianska, cez most cez Váh a centrum mesta, nakoľko navrhovaný obchvat nerieši presmerovanie dopravy zo severu a východu na juh a juhozápad a späť. Táto nezanedbateľná časť tranzitnej dopravy cez mesto Šaľa, bude naďalej zaťažovať mesto.
 6. Cez samotný privádzač bude smerovať teda iba časť premávky z Nitry a Nových Zámkov s cieľom v navrhovanom IBV Zajarčie a späť. Pritom, nakoľko IBV Zajarčie je uzavretá/nepriebežná lokalita (akoby slepá ulica) bude rozsah premávky do a z tejto lokality relatívne malý a z veľkej časti pôjde o osobnú dopravu. (okrem obdobia výstavby uvedenej lokality). Z uvedeného dôvodu bude využitie privádzača minimálne.
 7. Navrhovaný privádzač (a žiaľ ani obchvat) vôbec neodbremení uzlový bod = kruhový objazd Veča-TESCO, most cez Váh a ani centrum mesta, nakoľko všetka premávka zo smerov Sereď, Trnava, Bratislava, Nitra a Nové Zámky smerujúca na juh sa zlieva v tomto uzlovom bode a pokračuje cez most a centrum mesta, ako už bolo uvedené.
 8. Vylúčenie tranzitnej nákladnej dopravy z obce Dlhá nad Váhom, prípadne Veča-Dlhoveská je vecou dopravného značenia a nie navrhovaného privádzača. Navyše z a do IBV Zajarčie nebude smerovať takmer žiadna nákladná doprava (mimo obdobia výstavby).
 9. Styková križovatka obchvatu a privádzača bude zbytočne spomaľovať premávku na obchvate aj preto, že v úseku obchvatu dlhom cca 4 km budú tri križovatky (kruhová nad Dlhou nad Váhom s cestou II/573, styková s privádzačom k Zajarčiu a kruhová s cestou III/1368 na Duslo), ktorých cieľ bude Šaľa.
 10. Styková križovatka bude predstavovať zvýšené riziko nehodovosti aj z dôvodu, že bude pripojená na obchvat tesne za mostom cez tok Zajarčie, čo neprospeje jej prehľadnosti. Zároveň v prípade smerovania nákladnej dopravy na a z privádzača, bude musieť byť značne obmedzená rýchlosť na obchvate v úseku tejto križovatky.
 11. Vybudovanie privádzača predstavuje zbytočný záber ornej pôdy najvyššej kvality.
 12. S vybudovaním privádzača je zároveň nutné vybudovať protihlukové steny z dôvodu blízkosti intravilánu.
 13. Vybudovanie privádzača si žiada ďalšie vynútené investície (kruhovú križovatku Zajarčie, prekládky IS, pridružené objekty).
 14. Bez privádzača by bola križovatka pri Zajarčí jednoduchá styková v tvare T.
 15. Privádzač rozdelí chotár a poľovný revír na ďalšie menšie časti, zabráni migrácii zveri a poľovaniu v tejto oblasti.

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je výstavba privádzača, ktorý bude slúžiť takmer výlučne iba cieľovej osobnej doprave do relatívne malej lokality IBV, ktorá je iba v štádiu zámeru a ktorá nie je vynútenou investíciou, neodôvodnená, nerentabilná a predstavuje zbytočné navýšenie investičných nákladov stavby samotného obchvatu.

 

Stanovisko SSC IVSC Bratislava:

K bodu 5:

V bode 5. Ing. Beneš zdôvodňuje svoj názor, že prepojenie obchvatu s cestou II/573 v km cca 5,1 obchvatu je zbytočné a nerentabilné.

Odpoveď:

Požiadavka na prepojenie obchvatu s cestou II/573 medzi obcou Dlhá nad Váhom a Šaľa – miestna časť Veča bola vznesená už od začiatku projektových prác na dokumentácii pre územné rozhodnutie a opakovane predkladaná v priebehu ďalšej prípravy. Okrem obce Dlhá nad Váhom aj mestom Šaľa. Nikdy ju nik nespochybnil, naopak, iba sa spresňovala poloha prepojenia (posun na hranici katastrov) a naposledy tvar križovatky na ceste II/573.

Stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Pripomienka č. 5 – bez vyjadrenia cestného správneho orgánu.

Pôvodné stanovisko č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-035 k zmene časti územného rozhodnutia je v platnosti pre toto konanie.

 

Stanovisko stavebného úradu:

 

Stavebný úrad sa stotožňuje s názorom Slovenskej správy ciest Bratislava, navrhovaný projekt Cesta I/75 Šaľa - Obchvat svojím technickým riešením významne prispieva ku zvýšeniu kvality dopravy znížením jej hustoty, zvýšením cestovnej rýchlosti a bezpečnosti užívateľov na predmetnom úseku cestnej siete. Dopravná situácia v záujmovom území je neúnosná, obyvatelia očakávajú od výstavby obchvatu zlepšenie podmienok na bezpečnú a kvalitnú dopravu na komunikáciách príslušných obcí a miest.

Zmena časti územného rozhodnutia je povolením zmien vyvolaných v priebehu prípravy dokumentácie na stavebné povolenie na základe podmienok pôvodného územného rozhodnutia, ktorými sa dopĺňa a spresňuje už vydané a právoplatné územné rozhodnutie pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011, ako aj povolenie zmeny vydané rozhodnutím pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 08.10.2018.

Povolenie zmien je neoddeliteľnou súčasťou pôvodných rozhodnutí a ostatné podmienky uvedené v nich ostávajú v platnosti.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Navrhovateľ je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa Položky 59 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a časť obce Horný Jatov a tiež na internetovej stránke uvedených obcí, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň tejto lehoty.

Vyvesenie rozhodnutia oznámi tunajší stavebný úrad aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Podľa § 42 ods. 6 stavebného zákona územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie o využití územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Rozhodnutie musí byť zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Situácia dotknutého územia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 2. Slovenská správa ciest, IVSC, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 3. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 15 Šaľa
 4. Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Šaľa 5 Dlhá nad Váhom č. 225  +  2 x verejná vyhláška
 5. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71  +  2 x verejná vyhláška
 6. Obec Trnovec nad Váhom, Ul. Hlavná č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom +  2 x verejná vyhláška
 7. Zajarčie, s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava
 8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava
 9. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24, § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 10. Ostatným účastníkom konania a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb – známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.eu – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom – www.trnovecnadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 810 05 Bratislava 1, 812 35 Bratislava, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
 2. Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (CD a PK), Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 5. Nitriansky samosprávny kraj, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 6. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava
 7. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 37/147, 949 01 Nitra
 8. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
 9. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 10. Krajské riaditeľstvo hasič. a záchr. zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 11. Okresné riaditeľstvo hasič. a záchr. zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 12. Krajské riaditeľstvo polic. zboru v Nitre, Piesková 32, P.O.Box 13/C, 949 01 Nitra
 13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 14. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 15. Ministerstvo obrany SR, Správa nehn. majetku a výst., Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 16. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 17. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 18. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

28.  MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností

29.  MsÚ Šaľa, referát investičných činností

 1.  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 3. Západoslovenská vodárenská spol., a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 4. Západoslovenská vodárenská spol., a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
 5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 6. Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, Trenčín, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
 7. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
 8. TELEMONT, a.s., Trnavská cesta 102, P.O.BOX č. 88, 820 09 Bratislava 29
 9. Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 10. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 11. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., P. O. BOX 216, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 5
 12. TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava
 13. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 14. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 15. PROBUGAS, a.s., Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
 16. EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
 17. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 18. Vodohosp. výstavba. š. p, Karloveská 2, P.O.BOX č. 45, 842 04 Bratislava
 19. Hydroinvest spol. s r. o., Smolenická 2, 851 05 Bratislava
 20. Železnice Slovenskej republiky, Obl. riaditeľstvo Trnava, Atrakčný obvod Nové Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky
 21. Ministerstvo dopravy a výstavby, B900 sekcia vodnej dopravy, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
 22. Dopravný úrad. Divízia vnútrozemskej plavby, Odbor štátneho odborného dozoru, Ostrov Sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno
 23. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky, Podzámska 9434/34A,                    940 01 Nové Zámky
 24. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 25. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
 26. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa
 27. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 15880/59A,                                         824 84 Bratislava 26
 28. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

 

na vedomie:

 1. Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava

 

ostatní:

 1. GEOCONSULT, spol. s r. o. - Ing. Dušan Hestera, Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava
 • k spisu

 

                                                                                              Mgr. Jozef Belický

                                                                                                  primátor mesta

Prílohy