Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.02.2021 - 15:47  //  aktualizácia: 18.02.2021 - 15:48  //  zobrazené: 1719

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

Vec: Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu – upovedomenie

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1  a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe podaného návrhu zo dňa 12.08.2020 vedie územné konanie o zmenu časti územného rozhodnutia na líniovú stavbu:

„Cesta I/75 Šaľa – obchvat“

na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov, pre zmenu stavebných objektov:

            SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,

                   podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573,

            SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča,

            SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

(ďalej len “stavba“) v extraviláne mesta Šaľa, v mestskej časti Veča, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, navrhovateľom ktorej je

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 003328, so sídlom Miletičova 19, P.O.BOX 64, 820 05 Bratislava 25

(ďalej len “navrhovateľ“).

Stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil lehotu do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a dotknuté orgány mohli v tejto lehote oznámiť svoje stanoviská. Zároveň upozornil účastníkov konania, že na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať a ak dotknuté orgány v tejto lehote neoznámia svoje stanoviská, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

V stanovenej lehote dňa 30.09.2020 bolo na stavebný úrad doručené vyjadrenie účastníka konania, Ing. Arpáda Beneša, bytom 925 91 Kráľová nad Váhom č. 117, na základe ktorého stavebný úrad na objasnenie rozhodujúcich okolností dôležitých pre posúdenie zmeny časti územného rozhodnutia v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) zhromažďoval ďalšie podklady pre rozhodnutie. Následne podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku verejnou vyhláškou (zverejnená dňa 07.01.2021) vyzval účastníkov konania, aby sa s podkladmi rozhodnutia pred vydaním rozhodnutia oboznámili a vyjadrili sa k nim v lehote do 5 pracovných dní od doručenia výzvy.

V určenej lehote dňa 27.01.2021 podal Ing. Arpád Beneš v zmysle § 142h písm. b) stavebného zákona žiadosť o predĺženie lehoty na oboznámenie sa s podkladmi a na vydanie rozhodnutia z dôvodu vyhláseného zákazu vychádzania v Slovenskej republike v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19, je potrebné v maximálnej miere obmedziť osobné kontakty osôb a dodržiavať aktuálne usmernenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia a tiež uznesenia vlády Slovenskej republiky.

Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2021 z 05. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 8. februára 2021 do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 19. marca 2021, obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania sa nevzťahuje na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní (príp. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, alebo ak bola zaočkovaná aj druhou dávkou vakcíny a uplynulo od očkovania aspoň 14 dní, príp. osoba, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu – bod č. 24 uznesenia vlády SR).

Ucelený zoznam orgánov verejnej moci neexistuje, ale platí, že postavenie orgánu verejnej moci majú obce a mestá, VÚC (ich orgány) – orgány, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy (t.j. aj stavebné úrady).

Podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí zo dňa 5. februára a s účinnosťou od 8. februára 2021, sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. V uvedenom opatrení § 4 ods. 2  je zároveň uvedené: „Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

 1. zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 2. zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Podľa § 4 ods. 5 písm. a) Vyhlášky ÚVZ SR č. 45/2021 pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c), d) a e) tejto vyhlášky je potrebný vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou.

 

Podľa § 142h písm. a) a b) stavebného zákona:

„Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad

 1. vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,
 2. môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania.“

 

Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad podľa § 142h písm. b) stavebného zákona

predlžuje

lehotu na vykonanie úkonu podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, súvisiaceho sa s oboznámením s podkladmi pred vydaním rozhodnutia a vyjadrením sa k nim v lehote

do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tejto písomnosti.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na klientskom centre Mestského úradu v Šali,  v čase úradných hodín Po - Pi: od 8.00 hod. – do 12.00 hod.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť nasledovným spôsobom:

 • Deň vopred oznámiť nahliadnutie na tel. čísle 031/770 5981 kl. 426 alebo e-mailom na zsakova@sala.sk.
 • Prípadné námietky a pripomienky je možné podávať osobne na podateľňu Mestského úradu v Šali počas úradných hodín: Po - Pi: od 8.00 hod. – do 12.00 hod, alebo poštou (uviesť číslo spisu 721/2021).

 

Upozornenie:

Pri nazeraní do spisu sú prítomné osoby povinné dodržiavať opatrenia uvedené vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí zo dňa 5. februára 2021, s účinnosťou 8. februára 2021, ktorá ukladá aj povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a tiež na internetovej stránke uvedených obcí, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň tejto lehoty.

Vyvesenie oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk, aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 3. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 15 Šaľa
 4. Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 225  +  2 x verejná vyhláška
 5. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71  +  2 x verejná vyhláška
 6. Obec Trnovec nad Váhom, ul. Hlavná č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom a časť obce Horný Jatov  +  2 x verejná vyhláška
 7. Zajarčie, s.r.o., Hrachová č. 9481/20, 821 05 Bratislava
 8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava
 9. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24, § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018
 10. Ostatným účastníkom konania a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb – známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám môžu byť oznámením priamo dotknuté:

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, mestská časť Veča, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.eu – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom – www.trnovecnadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

na vedomie:

 1. Slovenská správa ciest,  IVSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 • k spisu

 

 

 

                                                                                               Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016