Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.11.2020 - 15:15  //  aktualizácia: 18.11.2020 - 15:16  //  zobrazené: 669

Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Šaľa, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 20.08.2020 podalo

 

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

(ďalej len „stavebník“)

a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na líniovú stavbu

„Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“

 

v rozsahu:

                                   SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

                                               SO 01.1 Miestna komunikácia „A“

                                               SO 01.2 Miestna komunikácia „B“

                                               SO 01.3 Miestna komunikácia „C“

                                               SO 01.4 Miestna komunikácia „D“

 

                                   SO 02 Parkoviská a spevnené plochy

                                               SO 02.1 Parkovisko – západné

                                               SO 02.2 Parkovisko – stredné

                                               SO 02.3 Parkovisko – východné

                                               SO 02.4 Parkovisko – pri bufete

                                               SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie

 

                                   SO 03 Pešia zóna

                                               SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky

                                               SO 03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších

                                                            a zásobovanie

                                               SO 03.3 Ihrisko

                                               SO 03.4 Verejné WC

 

                                   SO 04 Autobusová stanica

                                               SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská

                                               SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky

                                                           SO 04.2.1 Prístrešok severný

                                                           SO 04.2.2 Prístrešok prostredný

                                                           SO 04.2.3 Prístrešok južný

 

                                   SO 05 Vegetačné úpravy

 

                                   SO 06 Napojenie picej fontány

 

                                   SO 08 Silnoprúd

                                               SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia

                                               SO 08.2 Verejné osvetlenie

                                               SO 08.3 Silnoprúd k bannerom

 

                                   SO 09 Slaboprúd

                                               SO 09.1 Kamerový systém

                                               SO 09.2 Internet

                                               SO 09.3 Ovládanie závor

 

na pozemkoch register "C" parc. č. 1330/1, 2877, 2879/6 a 2879/7 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve stavebníka a na pozemkoch register "C" parc. č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1, 2897/62 a 2897/63 (v správe Železníc Slovenskej republiky, na ktoré má stavebník nájomnú zmluvu  č. 860182005-2-2020-NZsPS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.06.2020), 1371/11, 1373/34, 1371/10 kat. územie Šaľa (v správe Slovenského pozemkového fondu, na ktoré má stavebník nájomnú zmluvu č. 04058/2020-PNZ-P40371/20.00, ktorá nadobudla účinnosť dňa 11.11.2020) a na pozemku register "E" parc. č. 1848/102 kat. územie Šaľa, (vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky, na ktorú má stavebník nájomnú zmluvu  č. 860182005-2-2020-NZsPS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.06.2020), na účely vytvorenia regulovaných plôch, reorganizovania dopravnej situácie v riešenom území (vytvorenie bezkolízneho pohybu chodcov, autobusov a automobilov), vytvorenie pešej zóny a parku.

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie obcou Močenok dňa 05.06.2020 pod č. OcUMOC-257/2020/1972, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 08.07.2020.

K navrhovanej činnosti Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“),  vydal rozhodnutie pod č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 31.10.2019, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

 

Stavba obsahuje:       

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

            SO 01.1 Miestna komunikácia „A“

 • MO 7,5/40 C3, dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá bude prepájať ul. Staničnú s ul. SNP,
 • obojstranný chodník z betónovej dlažby šírky 2,0 m a prepojovací chodník medzi ul. SNP a ul. Sadová s premenlivou šírkou 3,2 – 3,4 m,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

            SO 01.2 Miestna komunikácia „B“

 • MO 8,0/40 C3, dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá prepája areál spoločnosti VAREXPRES s.r.o. (Arriva Nové Zámky a.s.) a vyúsťuje na komunikácii SO 01,
 • za križovatkou s ul. Nádražnou bude vedený len ľavostranný chodník, ktorý prejde k autobusovej stanici a za parkoviskom pri bufete sa začne chodník šírky 2,0 m po pravej strane, ktorý bude prerušený vjazdmi do priľahlých areálov,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

            SO 01.3 Miestna komunikácia „C“

 • MO 8,0/40 C3, dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá prepája objekt SO 01.2 so západnou komunikáciou Staničnej ulice popri nakladacej rampe,
 • po ľavej strane komunikácie bude vedený chodník z betónovej dlažby šírky 2,0m, ktorý bude pokračovať aj za koncom úprav miestnej komunikácie,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

            SO 01.4 Miestna komunikácia „D“

 • MO 6,5/30 C3, dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá bude prepájať ul. Nádražnú s objektom SO 01.2,
 • po dvoch stranách komunikácie budú vedené chodníky z betónovej dlažby šírky 2,0 m,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

SO 02 Parkoviská a spevnené plochy

            SO 02.1 Parkovisko – západné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 131 kolmých parkovacích miest z čoho 3 budú slúžiť pre elektromobily,
 • bude napojené na komunikáciu SO 01.3 jedným vjazdom,
 • podľa projektovej dokumentácie.

            SO 02.2 Parkovisko – stredné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 39 kolmých parkovacích miest z čoho 1 bude pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

 

            SO 02.3 Parkovisko – východné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 66 kolmých parkovacích miest z čoho 3 budú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

            SO 02.4 Parkovisko – pri bufete

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel zamestnancov Bufetu pri stanici, zamestnancov verejného WC, zamestnancov ŽSR a tiež pre zásobovanie Bufetu pri stanici,
 • bude napojené na navrhovanú komunikáciu SO 01.2,
 • komunikácia medzi parkovacími miestami má šírku 6,0 m, vozovka bude obojsmerná, polotuhá s povrchom s asfaltového betónu, parkovacie státia budú z betónovej dlažby,
 • podľa projektovej dokumentácie.

            SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel pre krátkodobé zastavenie a na parkovanie pre taxi služby,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

SO 03 Pešia zóna

 • v priestore medzi autobusovou stanicou a železničnou budovou bude vytvorená promenáda, ktorá bude spájať západné parkovisko a stredné parkovisko s parkom,
 • existujúci park bude ponechaný, zväčší sa jeho plocha,
 • časť existujúcich stromov bude ponechaná, budú prebudované spevnené plochy, osadí sa nová zeleň , nový mobiliár a prvky osvetlenia,
 • podľa projektovej dokumentácie.

            SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky

 • šírky 4,0 – 5,8 m budú vyspádované, z betónovej dlažby,
 • rozptylová plocha sa bude nachádzať v priestore medzi bufetom, autobusovou a železničnou stanicou. Bude sa tu nachádzať picia fontánka. Spevnené plochy budú riešené v troch typoch betónovej dlažby.

            SO03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších a zásobovanie

 • šírky min. 3,0 m, ktorý je navrhnutý v smere východ-západ tak, aby dokázal zabezpečiť prejazd sanitky, prípadne požiarneho auta k budove ŽSR a vo výkresovej časti je vyznačená aj územná rezerva pre budúce riešenie cyklochodníka v meste Šaľa,
 • v priestore pešej zóny sú vyčlenené dve miesta, kde budú umiestnené cyklostojany v počte 45 ks a dvojposchodové cykloboxy v počte pre 8ks bivyklov.

            SO 03.3 Ihrisko

 • v priestore medzi existujúcimi stromami sa vybuduje menšie ihrisko s vhodným gumeným (alt. prírodným) povrchom s hernými prvkami.

            SO 03.4 Verejné WC

 • prízemný objekt s lichobežníkovým pôdorysom s oblúkovými rohmi,
 • prestrešenie bude plochou vegetačnou strechou s konzolovým vyložením stropu do dvoch smerov pôdorysu,
 • vykurovanie bude elektické,
 • základy budú plošné, základové pásy z prostého betónu,
 • objekt bude dispozične rozdelený na mužskú a ženskú časť, miestnosť pre obsluhu s vlastným WC a umývadlom, miestnosť s bezbariérovým WC, miestnosť pre upratovačku,
 • objekt bude napojený na verejné inžinierske siete novými prípojkami: kanalizačnou, vodovodnou a elektrickej energie,
 • všetky miestnosti budú priamo vetrateľné.

 

SO 04 Autobusová stanica

 • autobusová stanica s ôsmymi zastávkami a jednou výstupnou sa nachádza na nižšej úrovni predstaničného priestoru, je koncipovaná na modele obojsmernej dopravnej slučky, ktorá je napojená na novonavrhnutú hlavnú pripojovaciu komunikáciu,
 • okolo autobusovej stanice prechádza jednosmerná komunikácia slúžiaca pre krátkodobé zastavenie a pre potreby taxi služby,
 • taxi službe bude poskytnutých 9 parkovacích miest,
 • podľa projektovej dokumentácie.

            SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská

 • vozovka bude  s povrchom z cementobetónu,
 • zastávky budú spevnené vyspádované, z betónovej dlažby.

            SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky

                        SO 04.2.1 Prístrešok severný

                        SO 04.2.2 Prístrešok prostredný

                        SO 04.2.3 Prístrešok južný

 

SO 05 Vegetačné úpravy

 • zhodnotenie súčasnej vegetácie a návrh nových vegetačných prvkov. Súčasťou projektu je inventarizácia zelene dokladujúca existujúce zastúpenie vegetačných prvkov v riešenom území, ich priestorovú, druhovú skladbu a sadovnícku hodnotu. Špecifikuje pestovateľské opatrenia a dreviny určené na odstránenie,
 • zámerom projektu je vytvoriť na mieste existujúceho predstaničného parku a jeho okolia funkčný priestor s novou autobusovou stanicou, parkoviskom a oddychovými priestormi, doplnenými zeleňou,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

SO 06 Napojenie picej fontány

 • osadenie picej fontány a jej pripojenie na verejný vodovod a odvedenie minimálneho množstva prebytočnej vody do vsaku,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

SO 08 Silnoprúd

 • napojenie NN zariadení je uvažované z existujúceho sekundárneho rozvodu pri podpernom bode č. 105, ktorý bude potrebné vymeniť za nový – koncový,
 • vedenie za podperným bodom č. 105 bude demontované v celom rozsahu, všetky existujúce prípojky budú zachované ,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

            SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia

 • v súčasnosti sú cez záujmové územie vedené vzdušné sekundárne rozvody na podperných bodoch,
 • napojenie existujúcich a zároveň navrhovaných NN zariadení je uvažované z existujúceho sekundárneho rozvodu AlFe 4x50, pri podpernom bode č. 105.
 • vedenie za podperným bodom č. 105 bude demontované v celom rozsahu,
 • podperný bod č. 105 sa vymení za nový – koncový navrhovaný typ EPV/PBS 9/15,
 • všetky existujúce prípojky budú zachované, len sa zmenia zo vzdušných na káblové – zemné,
 • na novoosadenom p.b. 105 bude inštalovaná istiaca skriňa VRIS, z ktorej budú napojené novoosadené istiace pilierové rozpojovacie skrine SR.

            SO 08.2 Verejné osvetlenie

 • osvetlenie miestnej obslužnej komunikácie a chodníkov v navrhovanej časti predstaničného priestoru,
 • na osvetlenie komunikácií s chodníkmi sú navrhnuté pozinkované osvetľovacie stožiare „S“, výška 8m + výložník 1,5m,
 • na osvetlenie samostatných chodníkov sú navrhnuté stožiare „S“, výška 6m + výložník 0,5m
 • osvetlenie priechodov pre chodcov je navrhnuté pomocou osvetľovacích telies umiestnených na stožiari 8m a na výložníku s dĺžkou 3m
 • stožiare budú prepojené káblami CYKY-J 4x10 + guľatinou FeZn10 cez svorky SP1.
 • napojenie VO je riešené z navrhovaných rozvádzačov RVOH, RVO1.

            SO 08.3 Silnoprúd k bannerom

 • z ostatnej silnoprúdovej inštalácie je riešené napojenie prístreškov pre autobusovú stanicu, verejné WC, informačných tabúľ, prístupové rampy,
 • jednotlivé celky budú napojené káblami v zemi z navrhovaných rozvádzačov R1 a R2.

 

SO 09 Slaboprúd

            SO 09.1 Kamerový systém

 • navrhovaná trasa pre kamerový systém je vo veľkej miere súbežná s trasou rozvodu multirúr pre internet,
 • multirúra s príslušným počtom mikrotrubičiek sa uloží do výkopu spolu s multirúrou pre internetové rozvody. Spolu s multikultúrou pre kamerový systém sa uloží napájací kábel pre kamery.   

SO 09.2 Internet

 • navrhovaná trasa vedie v zelených pásoch, resp. v novovybudovaných chodníkoch pod zámkovou dlažbou, existujúce spevnené plochy sa preklenú pretláčaním,
 • káblová ryha pre rozvody internetu je navrhnutá v rozmeroch 0,6 x 0,25 m (h x š), 0,4 x 0,25 v chodníku so spevneným povrchom, križovanie miestnych komunikácií podtláčaním v hĺbke 0,9m.

            SO 09.3 Ovládanie závor

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch register "C" parc. č. 1330/1, 2877, 2879/6 a 2879/7 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve stavebníka a na pozemkoch register "C" parc. č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1, 2897/62 a 2897/63 (v správe Železníc Slovenskej republiky, na ktoré má stavebník nájomnú zmluvu  č. 860182005-2-2020-NZsPS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.06.2020), 1371/11, 1373/34, 1371/10 kat. územie Šaľa (v správe Slovenského pozemkového fondu, na ktoré má stavebník nájomnú zmluvu č. 04058/2020-PNZ-P40371/20.00, ktorá nadobudla účinnosť dňa 11.11.2020) a na pozemku register "E" parc. č. 1848/102 kat. územie Šaľa, (vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky, na ktorú má stavebník nájomnú zmluvu  č. 860182005-2-2020-NZsPS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.06.2020), podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní,  ktorú vypracoval  Ing. Arch. Viktor Becker ev. č. 1443AA, BECKER spol. s.r.o., so sídlom ul. Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa, IČO: 34 761 497, ktorá  je  súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo     právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník  stavebnému úradu ku kolaudácii.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 1. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby bude určený vo výberovom  konaní. Dodávateľ stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1. písm. d) stavebného zákona  oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a adresu /sídlo/) stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.

 

 1. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto  

     rozhodnutia.

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebníci zabezpečia vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.

 

MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad:

 Stavbu zrealizovať podľa projektu overeného MDV SR, vypracovaného Ing. Arch. Viktorom Beckerom, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena stavby oproti schválenému projektu, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred prejednaná so Železnicami Slovenskej republiky a opätovne odsúhlasená MDV SR.

 Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky dané v stanovisku:

 • Odboru expertízy GR Bratislava č. 00899/2020/O230-26 zo dňa 10.11.2020.
 • Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 02389/2020/ORTT/SŽTS/7 zo dňa 16.10.2020.
 • Správy majetku ŽSR Bratislava pod č. 4248/2019/312200/OSM TT SeS zo dňa 16.09.2019

 Stavebník je povinný pred začatím prác v obvode dráhy požiadať ŽSR OR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v správe ŽSR v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a prejednať technologický postup prác v OD pod dozorom ŽSR.

 Udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.

 Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia v obvode dráhy, vlastník vedenia je povinný o tom bezodkladne upovedomiť správcu žel. trate ŽSR OR Trnava.

 Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, prípadne odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť prevádzku dráhy a jej súčasti a rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia v správe ŽSR nachádzajúce sa v danom území.

 Upozorňujeme, že v prípade úprav resp. preložky vedení v správe ŽSR, je stavebník povinný podľa §57 stavebného zákona toto ohlásiť MDV SR.

 Dodržať všetky podmienky záväzného stanoviska č. 25962/2020/SŽDD/88327 zo dňa 11.11.2020.

 

ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy Bratislava

 Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 02389/2020/OR TT/SŽTS-7 zo dňa a jeho odborných zložiek.

 Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku OR Trnava, Sekcia riadenia dopravy č. 07.41/2019.289101/SRD/2a.15 zo dňa 02.09.2019.

 Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava č. 4248/2019/312200/OSM TT SeS zo dňa 10.09.2019. pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu podzemných vedení v ich správe a doriešiť majetkovo-právne vzťahy na dotknuté pozemky v správe ŽSR.

 Počas výstavby i po nej nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návesnými znakmi.

 Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.

 Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenie spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov.

 Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy.

 Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD.

 V prípade, že v rámci pripravovanej modernizácie, príde ku kolízii novobudovaných zariadení ŽSR s navrhovanou stavbou a nebude možné nájsť iné vyhovujúce riešenie, stavebník túto stavbu upraví na vlastné náklady tak, aby nebránila plánovaným rozvojovým zámerom ŽSR.

 Dodržať všetky podmienky súhrnného stanoviska č. 00899/2020/O230-26 zo dňa 10.11.2020.

 

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava

 Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

 Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR ani v OPD. Stavebník musí dodržať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

 Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.

 Požadujeme dodržať vyjadrenie SEE č.j. 02365/2020/OR TT/SEE-2-541 zo dňa 13.10.2020.

 Požadujeme dodržať vyjadrenie SOZT č.j. 00162/2020/OR TT/SOZT-221 zo dňa 14.10.2020.

 Požadujeme dodržať vyjadrenie SRD č.j. 00918/2020/OR TT/SRD-9 zo dňa 28.09.2020.

 Všetky úkony a náklady spojené s výrubom stromov, kríkov a úpravou zelene, ktoré sa nachádzajú na pozemku v správe ŽSR musí investor zabezpečiť na vlastné náklady.

 Údržbu zelene (kosenie,opilovanie, výrub stromov...), parkoviska a chodníka musí realizovať investor na vlastné náklady.

 Akýmikoľvek prácami, predmetmi, zariadeniami nezasahovať do voľného schodného a manipulačného prierezu koľají a nástupišťa v správe ŽSR.

 Počas realizácie stavby ako aj po jej ukončení musí byť umožnený prístup ku koľajam, a pozemkom v správe ŽSR za účelom ich opravy, údržby atď.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 02389/2020/OR TT/SŽTS-7 zo dňa 16.10.2020.

 

ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava

 Pred začatím stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie IS v správe a účtovnej evidencii Správy majetku ŽSR Bratislava za účasti správcu SMSÚ ŽB Nové Zámky, Pavol Maťo, mobil: 0911 876 922.

 Požadujeme dodržať ochranné pásmo 1 m od osi plynovodu a 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obe strany v ktorom sa nesmú realizovať stavby, vysádzať trvalé porasty a vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce technický stav IS. Pri križovaní súbehu IS musí byť dodržaná norma STN 736005.

 Všetky náklady spojené s realizáciou stavby a odstránenie škôd spôsobených na majetku ŽSR v priebehu realizácie a užívania stavby zabezpečí investor na svoje náklady v plnom rozsahu.

 Požadujeme dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení OSM Trnava, RPHMTT č. 3100/9a.03/4248/2019/OSMTT/RPHMTT-Uh, zo dňa 23.08.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 4248/2019/312200/OSM TT Srs/7a.09 zo dňa 10.09.2019.

 

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenie č. 02365/2020/OR TT/SEE-2-541 zo dňa 13.10.2020.

 

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

 Sekcie OZT súhlasí s predloženou PD za podmienky dodržania vyjadrenia Sekcie OZT č. 02002/2020/OR TT/SOZT-1 zo dňa 25.08.2020, ktoré bolo vypracované po rokovaní zo zástupcami mesta Šaľa.

 Vyjadrenie č. 00162/2020/OR TT/SOZT-212 zo dňa 14.10.2020.

 

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia riadenia dopravy

 Sekcia riadenia dopravy OR Trnava, odd. technologické trvá na zaslanom „Stanovisku k žiadosti“ zo dňa 02.09.2019 pod č. 07.41/2019/289101/SRD/2a.15 v plnom znení.

 Dodržať podmienky stanoviska č. 07.41/2019/289101/SRD/2a.15 zo dňa 02.09.2019.

 Stanovisko č. 00918/2020/OR TT/SRD-9 zo dňa 28.09.2020.

 

ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava

 Pred začatím stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie IS v správe a účtovnej evidencii Správy majetku ŽSR Bratislava za účasti správcu SMSÚ ŽB Nové Zámky, Pavol Maťo, mobil: 0911 876 922.

 Požadujeme dodržať ochranné pásmo 1 m od osi plynovodu a 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obe strany v ktorom sa nesmú realizovať stavby, vysádzať trvalé porasty a vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce technický stav IS. Pri križovaní súbehu IS musí byť dodržaná norma STN 736005.

 Všetky náklady spojené s realizáciou stavby a odstránenie škôd spôsobených na majetku ŽSR v priebehu realizácie a užívania stavby zabezpečí investor na svoje náklady v plnom rozsahu.

 Požadujeme dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení OSM Trnava, RPHMTT č. 3100/9a.03/4248/2019/OSMTT/RPHMTT-Uh, zo dňa 23.08.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 4248/2019/312200/OSM TT Srs/7a.09 zo dňa 10.09.2019.

 

ARRIVA Nové Zámky a.s.

 Spoločnosť k projektovej dokumentácii nemá pripomienky.

 Stanovisko zo dňa 25.09.2020.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 Krajský pamiatkový úrad vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby počas výkopových prác na predmetnej stavbe. Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu.

 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2019/19952-2/69864/GRO zo dňa 02.09.2019.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 Stanovisko č. ORHZ-NR2-2020/000309-002 zo dňa 26.03.2020.

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát

 V súlade s ustanoveniami príslušných slovenských technických noriem (ďalej len STN“) ODI požaduje dodržať minimálne polomery napojenia vetvy F na ulicu Staničnú a jednosmernej komunikácie na vetvu B.

 Rozmery pozdĺžnych parkovacích miest budú dodržané v zmysle príslušnej STN pre skupiny O2.

 Za účelom umiestnenia trvalého dopravného značenia bude deliaci pás situovaný medzi uličnými vpustami 41 a 47 ukončený pri ceste – vetva B.

 Investor je povinný v dostatočnom predstihu pred realizáciou stavby a konzultácii na ODI požiadať príslušný cestný správny orgán o určenie a umiestnenie prenosného dopravného značenia, zvláštne užívanie pozemnej komunikácie prípadne čiastočnú uzávierku pozemnej komunikácie podľa charakteru a harmonogramu stavebných prác.

 Dodržať podmienky stanoviska č. ORPZ-SA-OPDP52-9-007/2020 zo dňa 25.09.2020.

 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

Záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2020/006134-2 zo dňa 02.09.2020):

 S vydaním stavebného povolenia na stavbu súhlasíme.

 Súhlas na výrub drevín – rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2020/000963-005 zo dňa 06.02.2020.

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2020/002259-002 zo dňa  09.06.2020):

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu ( v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vnikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi, resp. predloží o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom čestné prehlásenie.

 

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (č. OU-SA-OSZP-2020/00006190-002 zo dňa 04.09.2020):

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2020/00006190-002 zo dňa 04.09.2020.

Záväzné stanovisko podľa §38 ods. 4 písm. c) č. OU-SA-OSZP-2020/006395-002 zo dňa 02.20.2020.

 

Stanovisko štátnej správy ochrany ovzdušia (č. OU-SA-OSZP-2020/006126-2 zo dňa 02.09.2020):

 Uvedená stavba nie je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vymedzená ako zdroj znečisťovania ovzdušia a z uvedeného dôvodu k vydaniu stavebného povolenia nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší.

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor

 Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom, samonáletom drevín.

 Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti parcely.

 Po realizácii výstavby za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa §3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku orná pôda na zastavanú plochu s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. OU-SA-PLO-2019/008684-5 zo dňa 17.12.25019.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 Využitie predmetného územia pre plánovanú stavbu bude možné po preložke NN vzdušného distribučného vedenia do káblového vedenia na základe ustanovení zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 2018500031-ZoVP medzi žiadateľom  a vlastníkom zariadení, ZSD a.s.

 Ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda.

 Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., tel. č. 0800 111 567.

 V prípade, že pri umiestnení stavby žiadateľa dôjde k styku zo zariadením prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle §43 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace zo stavebnými prácami na stavbe, žiadame vás o dodržanie ustanovení §43 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 68262/2020 zo dňa 04.09.2020.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava

 V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia.

 SPP – distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu.

 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0329/2020/Šč zo dňa 03.07.2020.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali

 S pripojením objektu SO – 03.4 Verejné WC a SO – 06 Picej fontány na verejný vodovod LT DN 100 a s dodávkou vody súhlasíme.

 Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky pre verejné toalety a piciu fontánu: navrhovaná DN 25 (d32x4,4MM,1“), materiál HDPE, v dĺžke 3,0m.

 V zmysle §27 ods. 7 zákona 442/2002 Z.z., je zakázané prepojiť rozvod yz vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

 S pripojením objektu SO – 03.4 Verejné WC na verejnú kanalizáciu a s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie HB 1200 súhlasíme.

 Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky z objektu SO 03.4: navrhovaná DN 150, materiál PVC, gravitačná, dĺžka, dĺžka cca 4m.

 Odpadová voda z picej fontány SO 06, bude odvedená do vsakovacej šachty.

 Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje náklady vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, a rozkopávkové povolenie od príslušného správcu verejného priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.

 Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe záväznej objednávky tel.: 031 773 7506, Ing. Michal Nagy.

 V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 22314/2020 zo dňa 23.03.2020.

 

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6612025504 zo dňa 10.09.2020.

 

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany

 V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.

 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. BA- 3700/2020 zo dňa 29.10.2020.  

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

Dňa 13.11.2020 mesto Šaľa obdržalo súhrnné stanovisko č. 00899/2020/O230-26 -13418/2020 zo dňa 10.11.2020 účastníka konania Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Súčasťou súhrnného stanoviska sú čiastkové stanoviská jednotlivých organizačných zložiek ŽSR. (súborné stanovisko v prílohe č.1).

K vybraným bodom – podmienkam uvádzame nasledovné stanovisko:

 

Bod 1/

ŽSR:

Cit. z čiastkového vyjadrenia č. 00918/2020/OR TT/SRD-9 zo dňa 28.09.2020„Sekcia riadenia dopravy OR Trnava, odd. technologické trvá na zaslanom „Stanovisku k žiadosti“ zo dňa 02.09.2019 pod číslom 07.41/2019/289101/SRD/2a.15 v plnom znení““. K niektorým podmienkam v predmetnom stanovisku zo dňa 02.09.2019 podalo mesto Šaľa na stavebný úrad v územnom konaní Obec Močenok vyjadrenie č. 21499/2019/OSaKČ/03582 zo dňa 13.12.2019, v ktorom uvádza dôvody nesplnenia niektorých vybraných podmienok. Konkrétne:

ŽSR:

Cit. z čiastkového vyjadrenia č. 07.41/2019/289101/SRD/2a.15 zo dňa 02.09.2019

„3. Predpokladané napojenie cyklistického chodníka smer Diakovce bude vedené cez priecestie SP 2004 v ŽST Šaľa PZS 2Z v km 114,666? Žiadame do PD zapracovať ako súvisiacu stavbu. (bude sa rozširovať priecestie, budovať nové len pre cyklistov, alebo sa určí časť vozovky ako cyklochodník?).“

 

Stanovisko mesta Šaľa

Úprava priecestia PZZ v kmž 114,666 nie je predmetom stavby „Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor, Šaľa“, priecestie sa nachádza mimo riešeného územia.

K realizácii cyklochodníkov uvádzame, že mesto Šaľa uvažuje v budúcnosti s komplexným riešením cyklochodníkov, pričom momentálne nevieme bližšie špecifikovať ani priestorové usporiadanie trasovania cyklochodníkov, čiže ani konkrétne technické riešenie prípadného prechodu cez železničné priecestie.

Zároveň uvádzame, že aj v projekte Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor, Šaľa, v ktorom bol navrhnutý krátky úsek cyklochodníka, tento nakoniec nebude predmetom riešenia stavby „Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor, Šaľa, nakoľko s jeho návrhom bez ďalších súvislostí na komplexný návrh cyklochodníkov v meste, nesúhlasil Okresný dopravný inšpektorát v Šali. Preto v projekte Záchytné parkovisko – predstaničný priestor cyklochodník riešený nie je, v PD je riešená len realizácia lizáciou spevnenej plochy v rámci peších chodníkov tak, aby bola vytvorená dostatočná priestorová – šírková rezerva pre prípadné budúce súbežné umiestnenie cyklochodníka s peším chodníkom.

Z uvedených dôvodov nie je v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zapracovaný cyklochodník a prechod cez priecestie v PZS 2Z žkm 114,666.

 

ŽSR:

Cit. z čiastkového vyjadrenia č. 07.41/2019/289101/SRD/2a.15 zo dňa 02.09.2019

„4. Stavebný objekt SO-02.4 Parkovisko – pri bufete (6 parkovacích miest) má slúžiť na parkovanie OMV zamestnancov bufetu a ŽSR a tiež pre zásobovanie bufetu. SRD požaduje 3 parkovacie miesta. SRD nesúhlasí s umiestnením parkovacích miest v zmysle PD. Požadujeme vyčlenenie 3 parkovacích miest na ploche označenej P9 označené aj dopravným značením.“

 

Stanovisko mesta Šaľa

S projektom „Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor, Šaľa“ sa mesto Šaľa uchádza o získanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, pričom podmienkou projektu je realizácia aktivít súvisiacich s budovaním prestupných bodov verejnej dopravy a individuálnej automobilovej dopravy (IAD) vrátane budovania záchytných parkovísk (park & ride), parkovísk bike & ride a podpory kiss & ride. Práve pre povinnú aktivitu kiss & ride je určené parkovanie s označením P9, z toho dôvodu nie je možné vyčleniť 3 parkovacie miesta pre ŽSR v polohe P9.

 

V rámci stavby „Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor, Šaľa“ naďalej súhlasíme s vyčlenením 3 parkovacích miest pre ŽSR, ktoré budú vyznačené dopravným značením, avšak v pôvodnej polohe parkoviska pri bufete.

 

ŽSR:

Cit. z čiastkového vyjadrenia č. 07.41/2019/289101/SRD/2a.15 zo dňa 02.09.2019

„5. Žiadame naprojektovať príjazdovú komunikáciu na jestvujúcu nákladnú rampu, nie je možná obsluha na rampe. Treba doriešiť príjazd na rampu.“

 

Stanovisko mesta Šaľa

V čiastkovom vyjadrení ŽSR k územnému konaniu č. 437/2019/283 103/SMSÚ ŽTS TO NZ/7a.13 zo dňa 02.10.2019 bolo uvedené, že cit. „V km 114,200 – 114,213 sa stavba bezprostredne dotýka nakladacej rampy. V súčasnosti sa rampa pre zlý technický stavby nevyužíva. V prípade opravy rampy a jej využívania na nakládku a vykládku tovarov bude potrebné naprojektovať prístupovú cestu pre nákladné autá k nájazdu na rampu. V prípade zrušenia rampy je táto požiadavka bezpredmetná.

Podmienka ŽSR: - v prípade opravy rampy a jej využívania na nakládku a vykládku tovarov je potrebné naprojektovať prístupovú cestu pre nákladné autá k nájazdu na rampu.“

 

V rámci projektu Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor je navrhnutá príjazdová komunikácia k existujúcej betónovej komunikácii, ktorá je odsadená od nákladnej rampy ŽSR cca 1 m. Čiže k samotnej hrane a k nájazdu na nákladnú rampu v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie nie je riešená prístupová komunikácia.

 V PD pre SP je navrhnutá komunikácia v blízkosti nákladnej rampy a spevnené plochy tak, aby bola vytvorená a ponechaná dostatočná priestorová rezerva pre navrhnutie prístupu na manipulačnú plochu priamo k nájazdu nákladnej rampy pre prípad, že dôjde v budúcnosti k rozhodnutiu ŽSR rekonštruovať v súčasnosti nevyužívanú nákladnú rampu. Vzhľadom na veľmi zlý technický stav nákladnej rampy je pre mesto Šaľa neefektívne v tejto fáze projektovať prístupovú komunikáciu k nákladnej rampe, ktorá možno ani v budúcnosti vôbec nebude využívaná. Pre zdokumentovanie súčasného technického stavu nákladnej rampy prikladáme fotodokumentáciu.

 Stanovisko č. 39989/2020/OSaKČ/00883 zo dňa 16.11.2020 k stanovisku ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia riadenia dopravy č. 00918/2020/OR TT/SRD-9 zo dňa 28.09.2020.

 

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností

 Realizácia predmetnej stavby si vyžiada vybudovanie 1 nového napojenia na miestnu komunikáciu (MK) na ul. SNP. V zmysle §3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie pripojenia stavby k miestnej komunikácii rozhoduje Mesto Šaľa – referát dopravy a technických činností o ktoré stavebník požiada pred samotnou realizáciou napojenia.

 Investor je povinný zabezpečiť aby navrhované verejné osvetlenie bolo kompaktné s osvetlením používaným v meste Šaľa.

 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať mesto Šaľa – referát dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia.

 Dodržať všetky podmienky záväzného stanoviska č. 26371/2020/OSaKČ/4094 zo dňa 16.11.2020.

 

MsÚ Šaľa, referát životného prostredia

 Dodržať všetky podmienky rozhodnutia na výrub stromov pod č. 35820/2020/OSaKČ/3221 zo dňa 24.09.2020, ktorý sa stal právoplatný a vykonateľný dňa 13.10.2020.

Ďalšie podmienky:

 • Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku. V prípade použitia verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať Mesto Šaľa o vydanie Rozhodnutia o užívaní verejného priestranstva.
 • Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
 • V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas  požiadať referát dopravy o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
 • Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže stavebník pri kolaudácii stavby.
 • Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 

 1. Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.
 2. Stavebník je  povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.
 3. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 4. Stavebník si musí pred realizáciou stavby dať odsúhlasiť projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy ako aj zriadenie staveniska s väzbami na okolité prevádzky MsÚ Šaľa - referátu dopravy a technických činností, OR PZ v Šali – Okresnému dopravnému inšpektorátu, ako aj všetkým dotknutým organizáciám a obchodným spoločnostiam, o čom musí byť vykonaný písomný záznam, ktorý bude predložený stavebnému úradu min.10 dní pred začatím realizácie stavby.
 5. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť    stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
 6. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.
 7. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
 8. Ku kolaudácii stavby predloží stavebník stavebnému úradu energetickú certifikáciu budovy.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/.

Podľa § 70 je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

Účastníci konania:

Mesto Šaľa, Železnice Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Peter Žák, Peter Karas, zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24, § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019, a ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ 2879/10, 2879/23, 2879/20, 2879/12, 1304/4, 1304/6, 1304/5, 1305/4, 1305/6, 1308, 1306, 1330/1, 1337, 1339/1, 1340/2, 1340/1, 1342/1, 1342/3, 1342/6, 1342/9, 1360/1, 1360/2, 1359, 1362/2, 1363/6, 1363/7, 1363/8, 1363/9, 1363/10, 1370/18, 1370/19, 1370/1, 1364/1, 1364/2, 1364/4, 1373/5, 2897/10, 2897/11 a 2897/12 kat. územie Šaľa parc. č. a reg. “E“ parc. č. 1766/15, 1766/2, 1767/6, 1767/4, 1774/2, 1775/2, 1776/2, 1777/3, 1777/4 a 1778/2 kat. územie Šaľa

 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
 • Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 00 Galanta
 • Zdenko Malcho, Záhradnícka 244/41, 927 01 Šaľa
 • Peter Beňovský, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Beňovská, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Solíková, Sadová703/3, 927 01 Šaľa
 • Mária Sedláková, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Tibor Sedlák, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Vladimír Antal, Hlavná 158, 925 83 Žihárec
 • Ľuboš Bulej, Okružná 27, 022 01 Čadca
 • Zoltán Fehér, Kráľovská 829/4, 927 01 Šaľa
 • Diami s.r.o., Jánošíkova 1322/2, 927 00 Šaľa
 • Imrich Turányi, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Eva Turányiová, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Nitriensis družstvo, Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
 • Kamil Dobiš, Čingov 819/48, 951 31 Močenok
 • VAREXPRES s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 888
 • LUSSTA s.r.o., Hodská 373, 924 01 Galanta
 • SLOVKLIMA DEIMOS group s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
 • Karma Slovakia s.r.o., Račianska 66, Bratislava

 

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

Dňa 20.08.2020 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad bezodkladne zverejnil žiadosť o stavebné povolenie na internetovej stránke www.sala.sk a úradnej tabuli mesta Šaľa a zároveň uviedol, kde je zverejnené rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní týkajúce sa stavby.

Na stavbu vydala územné rozhodnutie obec Močenok dňa 05.06.2020 pod č. OcUMOC-257/2020/1972, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 08.07.2020.

Stavebník k žiadosti doložil nájomné zmluvy vlastníkov pozemkov, na ktorých sa má realizovať stavba:

 • nájomná zmluva od spoločnosti Železnice Slovenskej republiky č. 860182005-2-2020-NZsPS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.06.2020 na pozemky register "C" parc. č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1, 2897/62, 2897/63a na pozemok register "E" parc. č. 1848/102 kat. územie Šaľa
 • nájomná zmluva od Slovenského pozemkového fondu č. 04058/2020-PNZ-P40371/20.00, ktorá nadobudla účinnosť 11.11.2020 na pozemky register "C" parc. č. 1371/11, 1373/34, 1371/10 kat. územie Šaľa.

Stavebný úrad si následne overil výpis z listov vlastníctva č. 1, 2214, 7490, 7970 a 7973 a kópiu katastrálnej mapy prostredníctvom systému IS CSRÚ.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia, zistil vlastníkov všetkých susedných pozemkov ako aj susedných stavieb, následne preskúmal a posúdil, či ich vlastnícke práva môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté a určil okruh účastníkov konania.

Stavebný úrad dňa 11.09.2020 pod č. 35521/2020/SU/3441 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.10.2020, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania oznámil tunajší úrad začatie stavebného konania v súlade s ust. §61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 • MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad
 • ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava
 • ARRIVA Nové Zámky a.s.
 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
 • Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • Okresný úrad šAľa, Pozemkový a lesný odbor,
 • Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
 • SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
 • Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
 • MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany,
 • MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností,
 • MsÚ Šaľa, referát životného prostredia.

 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

 

Upozornenie:

 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

 

Poučenie o odvolaní:

 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

 

Poplatok:

Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa §4 ods. 1 písm. a)  zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Príloha pre stavebníka:

 • overená projektová dokumentácia
 • štítok „Stavba povolená“

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a

§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Príloha:

 • situácia

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Jozef Belický

                primátor mesta Šaľa

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
 3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
 4. Ing. arch. Viktor Becker, BECKER, spol. s.r.o., Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa
 5. Ing. Peter Žák, Z-PROJECT s.r.o., Prosiek č. 154, 032 23 Liptovská Sielnica
 6. Peter Karas, EL.P.M. s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa
 7. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24, § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019.
 8. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ 2879/10, 2879/23, 2879/20, 2879/12, 1304/4, 1304/6, 1304/5, 1305/4, 1305/6, 1308, 1306, 1330/1, 1337, 1339/1, 1340/2, 1340/1, 1342/1, 1342/3, 1342/6, 1342/9, 1360/1, 1360/2, 1359, 1362/2, 1363/6, 1363/7, 1363/8, 1363/9, 1363/10, 1370/18, 1370/19, 1370/1, 1364/1, 1364/2, 1364/4, 1373/5, 2897/10, 2897/11 a 2897/12 kat. územie Šaľa parc. č. a reg. “E“ parc. č. 1766/15, 1766/2, 1767/6, 1767/4, 1774/2, 1775/2, 1776/2, 1777/3, 1777/4 a 1778/2 kat. územie Šaľa

 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
 • Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 00 Galanta
 • Zdenko Malcho, Záhradnícka 244/41, 927 01 Šaľa
 • Peter Beňovský, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Beňovská, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Solíková, Sadová703/3, 927 01 Šaľa
 • Mária Sedláková, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Tibor Sedlák, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Vladimír Antal, Hlavná 158, 925 83 Žihárec
 • Ľuboš Bulej, Okružná 27, 022 01 Čadca
 • Zoltán Fehér, Kráľovská 829/4, 927 01 Šaľa
 • Diami s.r.o., Jánošíkova 1322/2, 927 00 Šaľa
 • Imrich Turányi, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Eva Turányiová, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Nitriensis družstvo, Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
 • Kamil Dobiš, Čingov 819/48, 951 31 Močenok
 • VAREXPRES s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 888
 • LUSSTA s.r.o., Hodská 373, 924 01 Galanta
 • SLOVKLIMA DEIMOS group s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
 • Karma Slovakia s.r.o., Račianska 66, Bratislava

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 5. ARRIVA Nové Zámky a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky
 6. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

(OH, ŠSOO, OPaK, VZ)

 1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
 3. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 5. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 6. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 7. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 8. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 9. MsÚ v Šali, referát investičných činností

na vedomie

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  

 • k spisu

Prílohy

Situácia

(pdf - 204.8 kB)